За нас

Българска камара за охрана и сигурност (БКОС) е сдружение с нестопанска цел, учредено през 2007 г., с цел да представлява и защитава интересите на своите членове - работодатели в областта на частните услуги за сигурност, охрана, консултации, психологически изследвания и други на местно, регионално, браншово и национално равнище. 

Организацията е редовен член на Българска стопанска камара и асоцииран член на Българския съюз на индустрията за сигурност и Българската търговско-промишлена палата. 

Сдружението участва в Консултативния съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност при Главна дирекция „Национална полиция" и е в партньорство с Български червен кръст. 

КЛЮЧОВИТЕ ЦЕЛИ НА БКОС са в духа на съвременните виждания за професионална и социална отговорност, а именно:

 • Защита на правата и интересите на членовете,
 • Съдействие и инициативи за подобряване на бизнес средата;
 • Партньорство за повишаване качеството на услугите за охрана и сигурност;
 • Партньорство по проекти за развитие на човешките ресурси, ангажирани в охранителния сектор,
 • Информираност и съдействие на всички заинтересовани лица по проблемите на охранителната дейност и сигурността,
 • Социална ангажираност.

 
ЕТИЧНА РАМКА НА ДЕЙНОСТТА НА БКОС:

 • Отворена политика и прозрачност,
 • Екипност - всички членове участват пряко в дейността,
 • Среда на равнопоставеност, недискриминация и уважение,
 • Социална отговорност,
 • Приятелска атмосфера и доверие.