Тристранна работна група за преглед на стандартите на МОТ

Преглед на конвенциите на МОТ относно здравето и безопасността: искане за помощ и експертиза

Уважаеми колеги,

Международната организация на работодателите (IOE) подготвя работодателите за третата среща на Тристранната работна група за преглед на стандартите на МОТ (SRM-TWG), която ще се проведе от 25 до 29 септември 2017 г. и ще докладва на управителния орган на своята 331-та сесия през октомври-ноември 2017.

МОТ SRM-TWG ще разгледа следните 19 инструмента относно безопасността и здравето при работа:

 1. Конвенция за здравните услуги в здравеопазването от 1985 г. (№ 161)
 2. Препоръка за предотвратяване на промишлени аварии, 1929 г. (№ 31)
 3. Препоръка за служба по трудова медицина, 1985 (№ 171)
 4. Конвенция за бяло олово (живопис), 1921 г. (№ 13)
 5. Конвенция за защита на машините от 1963 г. (№ 119)
 6. Конвенция за максимално тегло, 1967 г. (№ 127)
 7. Бензенска конвенция от 1971 г. (№ 136)
 8. Конвенция за азбест, 1986 (№ 162)
 9. Конвенция за химическите вещества, 1990 г. (№ 170)
 10. Конвенция за предотвратяване на големи промишлени аварии, 1993 г. (№ 174)
 11. Препоръка за превенция на антракс, 1919 (№ 3)
 12. Препоръка за отравяне с олово (жени и деца), 1919 (№ 4)
 13. Препоръка за бял фосфор, 1919 (№ 6)
 14. Охрана на машинната препоръка, 1963 г. (№ 118)
 15. Препоръка за максимално тегло, 1967 (№ 128)
 16. Препоръка за бензена, 1971 г. (№ 144)
 17. Препоръка за азбест, 1986 (№ 172)
 18. Препоръка за химикалите, 1990 г. (№ 177)
 19. Превенция на големи промишлени аварии, 1993 (№ 181)

Съгласно техния мандат МТР ТРГ преразглежда международните трудови стандарти с цел да отправи препоръки към управителния орган на МОТ относно:

 • Състоянието на изследваните стандарти, включително актуални стандарти, стандарти, които се нуждаят от преразглеждане, остарели стандарти и евентуални други класификации
 • Идентифицирането на пропуски в покритието, включително тези, изискващи нови стандарти
 • Практически и свързаните с времето последващи действия, според случая.

Осем работодатели бяха номинирани за участие в срещата. Освен това, като се има предвид техническото естество на инструментите, които ще бъдат разгледани, приканваме членовете на IOE и партньорските компании да идентифицират експерти от техните организации, които могат да подпомогнат осемте работодатели и секретариатите на IOE и ACT / EMP при подготовката на позицията на работодателите за това Важна среща.

Моля, свържете се с нас не по-късно от 29 август 2017 г. с вашите предложения.

 

Искрено Ваш,

María Paz Anzorreguy

Старши съветник