Дата: 18.08.2017

Източник: БСК

Прочетено: 287

Преди 113 години цар Фердинанд издава Указ, с който определя 18 август – Деня на успението на Св. Иван Рилски, за ден, в който ще се чества професията на миньора. 

Днес професионален празник имат всички геолози и работниците от енергийно-суровинния отрасъл. Отрасълът формира 5.5% от брутния вътрешен продукт (БВП) на страната и в него са заети близо 32 000 души.

За Българска стопанска камара е чест и отговорност, че от самото си основаване Българска минно-геоложка камара е активен наш член, който обединява 100 дружества и организации от осем подбранша: „Добив на метални полезни изкопаеми”, „Добив на неметални полезни изкопаеми – индустриални материали”, „Добив на нефт и природен газ”, „Въгледобив (твърди горива)”, „Добив на инертни и строителни материали”, „Добив на скалнооблицовъчни материали”, „Геология”, „Обслужващи бранша дейности – наука, инженеринг, минно строителство, търговия и др.”

По повод професионалния празник, изпълнителният председател на БСК изпрати поздравителен адрес до председателя на Българска минно-геоложка камара проф. д.т.н. Николай Вълканов.

В поздравлението се казва:"България е държава с традиции и опит в добива и проучването на подземни богатства. Тази традиция не би била запазена без труда на десетките заети в сектора и техните мениджъри. Благодарение на доброто управление, вложените инвестиции и прилаганите европейски практики, минерално-суровинната индустрия остава отрасъл със стратегическо значение за икономиката на страната. Усърдието и трудолюбието на всички заети в сектора, допринесоха България да се позиционира на водещо място в Европейския рудодобив, заемайки второ място по добив на злато и трето място по добив на мед на континента."