Членове на БСК

422

в областта

Представяне

ЗА СТОПАНСКА КАМАРА - ВАРНА

Стопанска камара - Варна, създадена 1982 г. е нестопанска организация, чийто членове могат да бъдат български и чуждестранни юридически и дееспособни физически лица, които извършват стопанска дейност. Една от главните цели на Камарата е да подпомага регионалното развитие, както и да подпомага и насочва разгръщането на стопанската инициатива и активност на членовете си за повишаване ефективността на цялостната им дейност и конкурентоспособност. Камарата защитава и координира интересите на работодателите на национално, индустриално, регионално и браншово ниво и подпомага фирмите-членове за установяване на международни контакти и ефективно търговско коопериране.

СК - Варна подпомага и защитава интересите на членовете, предприятия и предприемачи по въпроси касаещи развитието на деловата среда, индустриалните отношения, особено в частта където роля играе централната и регионалните администрации, в която роля осъществява диалог и със социалните партньори, като участват активно в работата на местните съвети за тристранно сътрудничество, областни и регионални съвети за развитие, различни групи и органи изградени към местните съвети и дирекции, Агенцията по заетост и др., изброени по-долу:

 • Общински съвет за тристранно сътрудничество;
 • Областни съвети за развитие NUTS 3;
 • Общински план за развитие;
 • Областна дирекция „Земеделие”;
 • Съвет за сътрудничество към поделенията на АЗ /Дирекции Бюро по труда/ :
 • Областни комисии по заетостта;
 • Регионални (Областни и общински) съвети по условия на труд.
 • Областен съвет за стратегическо планиране;
 • Областен съвет за корупция;
 • Областен съвет по Енергийната ефективност;
 • Комисии към Бюрата по труда в цялата област;
 • Обществен съвет за интеграция на хората с увреждания;
 • Бизнес Академия - Варна


ДЕЙНОСТИ

 • Издаване и заверка на всички видове Сертификати за произход на стоки при износ, съгласно международните норми за търговия. Заверка на външнотърговски документи и проформа фактури.
 • Икономически анализи и консултации:
 • Приватизационни, пазарни и базисни оценки с лицензирани експерти от Агенцията за приватизация за оценки на: недвижими имоти; машини и съоръжения; цели предприятия и обособени части; за продажба на търг, наемане и пренаемане, ипотеки и др.
 • Общински стратегии за развитие и програми за реализация – консултации и разработка.
 • Бизнес проекти и проекти за смесени предприятия и дялово участие.
 • Обосновки и бизнес планове за кредитиране от банки и други финансови институции.
 • Оценки на инвестиционни проекти. Пазарна оценка на фирми и ДМА.
 • Тръжна и конкурсна документация за обекти, подлежащи на приватизация, продажба на търг.
 • Разработване на проекти и обосновки за малки и средни предприятия
 • Консултации при разработване на алтернативни варианти за финансиране – чрез емитиране на акции и облигации.
 • Изработване на проспекти на фирми за публично представяне на ценни книжа пред Комисията за ценни книжа и фондови борси.
 • Разработване на становища по проекти и изменение на нормативни актове в областта на икономиката и социалното партньорство.


Правни услуги

Правни анализи на фирми. Консултации в областта на търговското право, данъчното право, осигурителни отношения, вещно право, нелоялна конкуренция и други.

Договори за доставка, съвместна дейност, цесия, външнотърговски сделки, заем, залог, ипотека, лизинг, посредничество и други. Подготовка на документи и регистрация, промени в регистрацията на фирми. Други правни услуги.

Икономическа и социална политика

Консултации за разрешаване на финансови и икономически проблеми на предприятията по данъци, мита и чуждестранни търговски режими, кредитиране, инвестиции и ценова политика, социално осигуряване и трудови конфликти.

Трудово законодателство

Консултации по трудово законодателство. Помирения, преговори по колективни трудови спорове. Обучение по: колективно договаряне, поведение на работодателя в условията на стачки, здравословни и безопасни условия на труд и др.

Инвестиране и приватизация

Управление на инвестиционни и приватизационни проекти. Консултиране в цялостния процес на приватизация, инвестиране и финансиране.

Международно икономическо коопериране

Консултации и подготовка на документи по външнотърговски и митнически режими. Подпомагане на българските фирми с търговска, икономическа и законодателна информация, бизнес предложения в реализирането на международни икономически програми, двустранни и многостранни предложения за коопериране, представяне на чуждестранни фирми и организиране на бизнес делегации и търговски мисии. 

Външноикономическо сътрудничество и бизнес контакти

 • Международни проекти и програми. Консултации и разработки за участие в международни       проекти. Разработки и бизнес планове за кредитиране на инвестиционни проекти. Съпровождане и посредничество за бизнес контакти по поръчка.
 • Организиране на бизнес срещи и установяване на делови контакти с чуждестранни фирми.
 • Съдействие за участие в международни панаири, изложения, презентации, семинари и  други.
 • Подготовка и внедряване на Системи за управление на качеството /СУК/ по стандартите на ISO 9001 : 2000
 • Подготовка и внедряване на Системи за управление на околната среда по стандартите на от серията ISO14000 и EMAS
 • Подготовка и внедряване на Система за “Здравословни и безопасни условия на труд” по стандартите на ISO 18000
 • Подготовка и внедряване на Система за анализ и контрол по стандартите на HACCP.
 • Подготовка на изпитателни лаборатории за акредитация, съгласно изискванията на  БДС EN ISO/IEC 17025:2001 и Българската служба за акредитация /ИА “БСА”/ по отношение на организация и дейност.
 • Представителство интересите на членовете пред обществени, държавни и други органи в страната и чужбина.
 • Защита интересите на работодателите в диалога с правителството и синдикатите.
 • Сертификация за удостоверен производител с цел защита от нелоялна конкуренция.
 • Разглеждане на съдебни спорове, чрез Арбитражен съд към Българска стопанска камара.
 • Съдействие за издаване на входни и изходни визи за бизнес пътувания. Покани–декларации за чуждестранни бизнес партньори.
 • Включване в електронния вестникBIA daily” за бизнес информация и публикации.
 • Други дейности по конкретни проблеми и по искане на членовете.


Интелектуална собственост

Консултации, подготовка на документи за регистрация на патенти, търговски марки, промишлен дизайн и географски означения на фирмени имена, промишлени образци и наименование за произход, лицензионни договори, права върху технологични продукти, франчайзинг и други.


Консултации  на фирми

Правни, счетоводни, разработване на бизнес-планове, помощ при кандидатстване за финансиране пред банки, алтернативни източници за финансиране или програми за подкрепа на бизнеса, услуги в областта на маркетинга и рекламата. 

Извършване и удостоверяване на професионално обучение

Провеждане на обучение, професионална квалификация и преквалификация – Лицензия № 200312048/02.10.2003 г. издаден от Национална агенция за професионално образование и обучение – на ЦПО на БСК, по 35 професии в над 60 специалности за развитие на основни умения като маркетинг и комуникации, финанси и счетоводство, информационни технологии, обслужване на клиента, бизнес планиране и др.

Оценка на компетенциите на работната сила,  кариерно развитие и валидиране на знанията в Регионалния център за оценка на компетенциите към СК – Варна. Разработване на компетентностни модели на фирми, организации и институции.


Членове на БСК в област Варна 

1. Членове на Стопанска камара Варна 109
2. Членове на Браншови организации 332
3. Директни 9


Членове на БСК в област Варна  по сектори

Добив /без на енергийни суровини/ 4
Металургия. 5
Образование 2
Операции с недвижимо имущ. наемод. дейност и други бизнес услуги. 11
Преработваща промишленост - некласифицирана. 5
Обработка на дървен материал и изделия от него без мебели. 6
П-во на дървесна маса, хартия, картон и изделия от тях. 6
П-во на електро, опитично и друго оборудване 5
П-во на изделия от каучук и пластмаси 5
П-во на кокс, рафинирани нефтопродукти и ядрено гориво 1
П-во на лицеви кожи и изделия от тях 5
П-во на машини и оборудване. 16
П-во на превозни средства 6
П-во на продукти от други неметални минерални суровини 4
П-во на текстил и изделия от текстил, производ. на облекло 13
П-во на химични ещества, химични продукти и химични влакна 7
П-во на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия 19
Селско, ловно и горско стопанство 18
Снабдяване с електрич. и топл.енергия, газообр.горива и вода 6
Строителство 168
Транспорт, складиране и събщения 44
Търговия, 42
Финансово посредничество 5
Хотели и ресторанти 19


Управителен съвет на Стопанска камара - Варна 

Илия Николаев Председател Стопанска камара - Варна
Огнян Спасов Изп.директор Стопанска камара - Варна
Ненко Ненков Член на УС ГИФТА  АД
Галина Тодорова Член на УС "Лира инвест"ЕООД
Димитър Тодоров Член на УС КРЗ"Одесос"АД
Недялко Неделчев Член на УС "Каргоекспрес"АД
Нели Симеонова Член на УС Овергаз 
Димитър Желязков Член на УС ВИЛМАР КОНТРОЛ  ООД
Продан Проданов Член на УС "Велмар Консулт"ООД
Радослав Иванов Член на УС "Рино-99"ЕТ
Стилиян Габровски Член на УС "Инфлот" ЕООД
Тошко Гяуров Член на УС Фин. конс.център ЕООД
Христина Димитрова Член на УС Стопанска и инв. банка
Петьо Милков  Член на УС ЧЕРНО МОРЕ  АД 
Павел Николов Член на УС Белстрой ЕООД
Пламен Маринов Павлов Член на КС Белла Трейд ЕООД
Николай Недков Член на КС "Златни пясъци"АД
Вахан Ангътян Член на КС АВТОТРЕЙД ООД


Устав на Стопанска камара - Варна