Съвет за интелигентен растеж

Съветът:

 1. определя приоритетите в сферата на образованието, науката, иновациите, информационните и комуникационните технологии;
 2. координира изпълнението на ИСИС;
 3. разглежда годишни доклади за изпълнение на ИСИС съгласно мониторинговия механизъм;
 4. предлага промени в приоритетните технологични области на ИСИС, ако е необходимо; предложението за промяна/допълнение се внася от водещото ведомство, в чиито правомощия е разглежданият въпрос;
 5. приема набор от дейности за осигуряване изпълнението на ИСИС на базата на тригодишната бюджетна прогноза и програми на Комитетите за наблюдение на всяко от водещите ведомства и в съответствие с предложенията на бизнеса, научните и академичните среди, които да залегнат в бюджетната прогноза за следващата бюджетна година;

координира политиките по управление на функциите на Националния иновационен фонд и на Фонд "Научни изследвания".

Председател: Бойко Борисов, министър-председател на Република България

Заместник-председател: Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика

Членове

 1. Тодор Танев, Министър на образованието и науката
 2. Десислава Танева, Министър на земеделието и храните
 3. Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията
 4. Божидар Лукарски, Министър на икономиката
 5. Румен Радев, Заместник-председател на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България
 6. Венцислав Славков, Председател на Управителния съвет на Асоциацията на Бизнес Клъстерите в България, председател на Управителния съвет на клъстер „Мехатроника и автоматизация“
 7. Красимир Стоянов, Член на Управителния съвет на Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ)
 8. Николай Дойнов, Председател на Съюза на читалищата в България
 9. Акад. Стефан Воденичаров, Председател на Българската академия на науките
 10. Проф. Камен Фильов, Технически университет, гр. София, член на оценяващия комитет на Националния иновационен фонд
 11. Д-р ик.н. Венелин Терзиев, Национален военен университет „Васил Левски“

Проф. Ангел Ангелов, Университет по хранителни технологии - Пловдив

БСК е представена в съвета чрез членовете на УС на БСК:

 1. Венцислав Славков, Председател на Управителния съвет на Асоциацията на Бизнес Клъстерите в България, председател на Управителния съвет на клъстер „Мехатроника и автоматизация“
 2. Акад. Стефан Воденичаров, Председател на Българската академия на науките