Представяне

Българският съюз за митническо и външнотърговско обслужване (БСМВО) е сдружение с нестопанска цел и е учредено през 1995 г. Сдружението е доброволна, независима, неполитическа, демократична професионална организация, обединяваща в редовете си всички, които добросъвестно и в съответствие с действащите закони в РБългария предлагат комплексни митнически, външнотърговски и информационни услуги и отговарят на условията за изпълняване на дейността без оглед на тяхната националност, политическа принадлежност, вероизповедание, раса, пол и вид на капитала.Съюзът дава възможността реално да усъвършенства и интегрира усилията на митническите агенти в Република България.