Основните предложения за изменение и допълнение на Закона за кредитиране на студентите и докторантите са насочени към:

  • даване право на студентите и докторантите, които се обучават в задочна форма да кандидатстват за получаване на кредит по този закон;
  • създаване на приложение, което представлява образец на уверение, необходимо за етапите на договаряне и усвояване на суми по кредитите за заплащане на таксите за обучение и за издръжка;
  • променя се състава на Националния съвет за кредитиране на студентите и докторантите като се допълва с още един представител на Министерството на образованието и науката и се дава възможност банките, подписали типовия договор за кредитиране на студентите и докторантите, да имат свои представители в съвета, както и право на глас;
  • даване на право на студентите и докторантите на които им се ражда или осиновяват второ или следващо дете по време на гратисния период да се възползват от разпоредбите на чл. 27, ал. 3 от Закона за кредитиране на студентите и докторантите;
  • с оглед дългосрочния характер на правоотношенията, възникващи във връзка с функционирането на системата за кредитиране на студентите и докторантите в закона се регламентира, че банките, които не са подписали споразумение за издаване на държавна гаранция за съответната година, не губят правата си по издадените държавни гаранции за предходните години.

С предложените изменения и допълнения в Закона за кредитиране на студентите и докторантите ще се усъвършенства системата за студентското кредитиране в Република България, което ще доведе до увеличаване броя на отпуснатите кредити по закона и ще допринесе за разширяване на достъпа до висше образование. От своя страна това ще увеличи дела на 30-34-годишните със завършено висше образование, което е цел, заложена в Стратегията на Европейския съюз „Европа 2020“.

В проекта на Закон е предвидено и изменение в Закона за Националната агенция за приходите. Причините, които налагат включването на тези текстове, са свързани с необходимостта да се осъществяват вземанията на държавата срещу кредитополучателите, възникнали в резултат на прилагане на Закона за кредитиране на студентите и докторантите. Предложенията за изменение и допълнение на Закона за Националната агенция за приходите са направени от Националната агенция за приходите.

Предложените изменения и допълнения в Закона за кредитиране на студентите и докторантите имат за цел да подобрят системата на студентското кредитиране в Република България и реда за осъществяване на вземанията на държавата срещу кредитополучателите, възникнали в резултат на прилагане на Закона за кредитиране на студенти и докторанти.

 

Дата на откриване: 08.7.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 22.7.2016 г.


Промени в Закона за кредитиране на студенти и докторанти
Добави мнение