а 7 и 8 декември т.г. в Брюксел ще се проведе форум „Нови секторни умения за нови работни места”. Организатори са Европейската комисия, Европейският парламент, Европейският икономически и социален комитет и Комитетът на регионите.

Целта на форума е представяне и обсъждане на наскоро публикуваните 18 отраслови изследвания, относно възникващи и бъдещи професионални умения до 2020 г. Ще бъде поставен акцент върху ролята на прогнозирането на потребностите от умения в областта на заетостта и образованието, както и върху общите предизвикателства пред отделните сектори във връзка с компетенциите и уменията на работната сила.

Сред целите на форума е и стартиране на дискусия относно необходимостта от засилване и насърчаване на по-тясното сътрудничество на европейско ниво в областта на уменията, с акцент върху секторния подход. 18-те анализа препоръчват създаване на секторни съвети по заетост и квалификация на европейско ниво, като е взет под внимание канадският опит в това отношение.

Този форум ще послужи за платформа за обмен и обсъждане на добри практики и инструменти за идентифициране на уменията на секторно равнище.

Участие в конференцията ще вземат представители на европейските институции, националните и регионални правителства, социалните партньори, доставчици на услуги в областта на професионалното образование и обучение, представители на научните среди и др.

Председателят на БСК Божидар Данев ще бъде лектор на 8 декември т.г., в рамките на Заключителната кръгла маса "Укрепване на сътрудничеството и обмена на европейско ниво в областта на новите умения”.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Председателят на БСК Божидар Данев ще бъде сред водещите лектори на форум „Нови секторни умения за нови работни места”, организиран от Европейската ко