Индустрия 4.0 е програма, създадена по инициатива на немското федерално правителство, като базова платформа за изследване. Основната цел е да се обединят промишленото производство с модерната информационна и комуникационна техника.

Индустрия 4.0 предполага такова развитие на промишлеността, което ще промени основно различни аспекти на живота на хората, като бит, труд и почивка. Измененията могат да променят пазара на труд, жизнената среда, политическата система, технологиите и идентичността на човека.

Ето защо, Индустрия 4.0 попада във фокуса на внимание, както на индустриалните среди у нас, така и на институциите, призвани да създадат предпоставки за модернизиране, автоматизиране и конкурентно позициониране на българската икономика в средносрочен до дългосрочен план. За целта е разработена Концепция за цифрова трансформация на българската индустрия (Индустрия 4.0) в периода 2017-2030 г., на базата на която ще бъде изготвена и приета Стратегия за  участието на България в Четвъртата индустриална революция.

Цифровата икономика в глобален мащаб се развива динамично и представлява важен двигател на иновациите, конкурентоспособността и растежа, с голям потенциал за развитие на предприемачеството и малките и средните предприятия (МСП). Към момента според данни от ЕС само два процента от европейските предприятия се възползват пълноценно от възможностите на новите цифрови технологии. Начинът на позициониране на европейските предприятия, както в частност и на българските, спрямо внедряването и приемането на цифровите технологии, ще се превърне в ключов фактор за тяхното развитие и оцеляване през следващото десетилетие.

Приемането на общи технологични стандарти е една от мерките, за да се гарантира, че европейските индустрии са в челните редици в разработването и използването на новите технологии. Те гарантират оперативната съвместимост между системите и гарантират тяхната надеждна работа, както и спазване на изискванията за поверителност, сигурност и достъпност.

Цифровизирането на производството може да доведе в голяма степен до интелигентна автоматизация на индустрията, което ще позволи свободното движение на индустриални производства в Европа. Цифровото производство може да достигне 3.2 трилиона евро в страните от Г20 и вече допринася до 2,8 % от БВП, което води до растежа и създава нови работни места. Важно е да се отбележи, че над 75 % от добавената стойност, създадена от Интернет технологиите е в традиционните отрасли и се дължи на увеличаване на тяхната производителност.

 

Прочетено: 17835