Дата: 14.05.2012

Източник: Investitori.bg

Прочетено: 2912

С 4,04% нарастват осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове към 31 март 2012 г. спрямо края на миналата година. Това показват резултатите от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за първото тримесечие на 2012 г., обявени от управление "Осигурителен надзор" на Комисията за финансов надзор. 

Комисията обяви и данните за разпределението на осигурените лица по пол и възраст към 31.03.2012 г. Общият брой на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове към 31.03.2012 г. е 4 017 352 души.

Относителният дял на мъжете от осигуряващите се лица в универсалните пенсионни фондове е 51,43%, в професионалните – 85,71%, в доброволните – 57,94%, а в доброволните по професионални схеми – 32,90%о. Средната възраст на осигурените в универсалните фондове е 36,2 г., в професионалните – 42,7 г., в доброволните – 47,8 г. и в доброволните по професионални схеми – 41,4 г. 

Акумулираните нетни активи в системата на допълнителното пенсионно осигуряване към 31.03.2012 г. възлизат на 4 871 497 хил. лв. и в сравнение с края на първото тримесечие на 2011 г. отбелязват ръст от 18,38%. 

Общите приходи на пенсионноосигурителните дружества през първото тримесечие на 2012 г. възлизат на 28,444 млн. лв. и нарастват с 2,20% в сравнение с отчетените приходи през съответния период на предходната година. Общият нетен финансов резултат на дружествата за първото тримесечие 2012 г. е в размер на 11,459 млн. лв.