01.01.2014

Пълното наименование на проекта е: "Актуализиране на учебните планове и програми на специалностите във ФЕТТ, ФТК и МТФ на ТУ-София и създаване на нова съвместна магистърска специалност в съответствие с потребностите на пазара на труда". Изпълнител е Технически университет - София чрез Факултет по електронна техника и технологии, а БСК е партньор в частта провеждане на проучвания за нагласите на работодателите от приоритетните за проекта сектори относно необходимостта от актуализиране на учебните програми и планове.

Общите цели на проекта са: 

  • да се дефинират изискванията на пазара на труда в сферата на електронната техника и технологии, комуникационната техника и технологии, и индустриалните технологии, и в съответствие с тях да се актуализират учебните планове и програми за бакалавърските и магистърски курсове на обучение във Факултет "Електронна техника и технологии" (ФЕТТ), Машинно-технологичен факултет (МТФ) и Факултет по телекомуникации (ФТК) на ТУ - София;
  • да се създаде нова съвместна магистърска  специалност в областта на микротехнологиите и наноинженеринга, в  съответствие с потребностите на пазара на труда.
 
Специфични цели на проекта са свързани с:
  • Създаване на пряка връзка между ръководствата и факултетните съвети на ФЕТТ, МТФ и ФТК, и представители на работодателите (ДКЕБ и ИКТ Клъстер) и националните работодателски организации (БСК) за формиране и утвърждаване на изискванията за необходимите знания и компетенции на професионалисти в сферата на електронната техника и технологии, комуникационната техника и технологии и индустриалните технологии чрез формиране на Експертен съвет, който да продължи своята работа и след приключване на дейностите по проекта; 
  • чрез предефиниране и актуализиране на образователните програми според потребностите на пазара на труда да се повишат възможностите за реализация на нови професионалисти в сферата на електронната техника и технологии, комуникационната техника и технологии и индустриалните технологии.

 

Дата: 01.01.2014

Прочетено: 3417