23.02.2021

Човешкият потенциал е най-важният корпоративен актив и ключов фактор за постигане на ефективност, икономически растеж и конкурентоспособност. По тази причина, все повече компании разработват свои компетентностни модели и прилагат компетентностния подход във вземането на управленски решения относно подбора, мотивирането, обучението и развитието на човешките ресурси.

За да отговори на нуждите на реалния бизнес от осигуряване на съвременни модели за управление на човешките ресурси, БСК, в партньорство с КНСБ и КТ “Подкрепа”, създаде Информационна система за оценка на компетенциите MyCompetence, в рамките на проект по ОПРЧР, съфинансиран от ЕСФ и РБ по дог. №BG051PO001-2.1.06.

MyCompetence притежава сертификат № BG14/91312 по системата ISO/IEC 27001:2013 за сигурност на информацията.

 

Дата: 23.02.2021

Прочетено: 6425