Дата: 17.03.2020

Прочетено: 41064

Центърът за професионално обучение (ЦПО) към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес (БСК) е създаден през 1998 година.

Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.

Експерти на центъра участват активно във всички нива на тристранното сътрудничество при разработването на политиките за развитие на човешките ресурси, вкл. квалификация и преквалификация на работната сила в отговор на новите изисквания на европейския пазар на труда.

ЦПО е изпълнил и изпълнява редица проекти, финансирани изцяло или частично по бюджетни и европейски програми.  

 

ЦЕНТЪРЪТ ПРЕДЛАГА СЛЕДНИТЕ УСЛУГИ:

Услуги за обучение – за членовете на БСК те се формират с преференциални цени, които се договарят за всеки конкретен случай:

 • Професионално обучение по част от професия или с придобиване на степен на професионална квалификация;
 • Обучение за ключови компетентности – Общуване на роден език, Общуване на чужди езици, Математическа компетентност и основни знания в областта на природните науки и технологиите, Дигитална компетентност, Умения за учене, Обществени и граждански компетентности, Инициативност и предприемачество, Културна осъзнатост и творчески изяви;
 • Обучение по ЗБУТ;
 • Специфични фирмени обучения по заявка на клиента – проектен мениджмънт, комуникация, изграждане на екипи, управление на стрес и др. гъвкави умения на пазарен принцип.

Услуги за консултиране на фирми за разкриване и лицензиране на собствен център за професионално обучение – членовете на БСК ползват преференциални цени, които се договарят за всеки конкретен случай:

 • разписване на учебни планове и програми по професии и специалности по заявка на клиента;
 • подготовка на цялостен лицензионен пакет за лицензиране, вкл. заявление и приложения към него.

Услуги за консултиране по ЗБУТ – членовете на БСК ползват преференциални цени, които се договарят за всеки конкретен случай:

 • разработване на фирмени програми за управление на ЗБУТ;
 • разработване на програми за управление на професионалния риск;
 • разработване на програми за оценка на риска на работните места;
 • подпомагане и подготовка за въвеждане на системи за управление на ЗБР на фирмено равнище.

Безплатни услуги и консултации за членовете на БСК:

 • Включване на членове на БСК като наши партньори в изпълнение на Националния план за действие по заетостта НПДЗ ­ провеждане на обучения по заявка на работодателя за професионални квалификации и/или ключови компетентности на безработни лица, с последваща възможност за наемането им на работа, включително и субсидирана заетост за 3 месеца. Всички дейности са финансирани в рамките на Националния план за действие по заетостта;
 • Обучения по „Здравословни и безопасни условия на труд“ в рамките на ежегодни договори между БСК и Фонд „Условия на труд“, с издаване на удостоверение, съгласно Наредба РД-07-2 от 2009 г. на длъжностните лица в предприятията по чл. 6, т. 1, 2, 3 и 4;
 • Методически консултации на работодатели, които осъществяват обучения на работниците и служителите си – организиране на обученията, изпити, издаване на документи и други;
 • Обучение и консултации на членове на БСК, подизпълнители на БСК в дейности за обучение по места, вкл. обучения и консултации по оборот на учебната документация, управление на качество на обучението и други.
 • Консултации и предоставяне на информация за ЦПО на БСК, вкл. учебни планове и програми, при подготовка на проектни предложения, в които ЦПО на БСК е партньор в изпълнение на дейностите.

Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 35 професии и над 60 специалности в следните области на образование:

 • стопанско управление и администрация;
 • информатика;
 • техника
 • производство и преработка;
 • архитектура и строителство;
 • селско, горско и рибно стопанство,
 • социални услуги;
 • услуги за личността;
 • опазване на околната среда.

Във всички лицензирани програми са включени модули за придобиване на базисни умения като: чуждоезикови компетенции, здравословни и безопасни условия на труд, използване на компютърни технологии, комуникационни умения, умения за работа в екипи и други.

Всички обучения могат да се реализират на територията на цялата страна чрез развита партньорска мрежа с регионалните и браншовите структури на БСК.