Дата: 14.02.2017

Източник: Economynews.bg

Прочетено: 293

Средната брутна месечна работна заплата за октомври 2016 г. е 982 лв., за ноември - 974 лв., и за декември - 1 012 лева., показват данните на НСИ.

През четвъртото тримесечие на 2016 г. средната месечна работна заплата e 990 лв. и нараства спрямо третото тримесечие на 2016 г. с 5.2%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата, са „Образование” - с 12.6%, и „Операции с недвижими имоти” - със 7.3%.

През четвъртото тримесечие на 2016 г. средната месечна работна заплата нараства с 8.2% спрямо четвъртото тримесечие на 2015 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Култура, спорт и развлечения” - с 21.6%, „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети ” - с 12.9%, и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения ” - с 9.7%.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през четвъртото тримесечие на 2016 г. са:

  • „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далеко-съобщения” - 2 248 лева;
  • „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” - 1 757 лева;
  • „Финансови и застрахователни дейности” - 1 699 лева.

Най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности:

  • „Хотелиерство и ресторантьорство” - 600 лева;
  • „Други дейности” - 689 лева;
  • „Административни и спомагателни дейности” - 750 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2016 г. в обществения сектор нараства с 5.1%, а в частния - с 9.4%.