11.03.2019

Изпълнителният директор на Агенцията по заетостта Драгомир Николов подписа днес договори със социалните партньори за реализацията на проекти по Националния план за действие по заетостта през 2019 г.

Проектите ще осигурят възможност на 8 292 безработни лица да се включат в обучения за придобиване на професионална квалификация и/или ключова компетентност, като минимум 40 % от тях ще бъдат включени в заетост след това. Обученията са насочени към уязвими групи на пазара на труда, а именно: безработни лица до 29 г. или над 50 г., продължително безработни, лица с ниска или нетърсена на пазара на труда професионална квалификация и недостиг на ключови компетентности, в т. ч. с ниско образование, както и към лица извън работната сила, обезкуражени лица и други.

Проектите на социалните партньори, които ще се изпълняват през 2019 г., са:

ПРОЕКТ „ТРУДОВА АКТИВНОСТ” на БСК цели подобряване на човешкия капитал с оглед подкрепа на ръста на икономиката и постигане на баланс на пазара на труда чрез подготовка на кадри за работни места и по професионални направления с необезпечено търсене на труд. В общо 38 общини ще се проведат обучения на тема „Управление на промяната”, „Мултикултурни и социални аспекти в обслужването на клиенти”, „Умение за управление и оценка на риска” и професионални обучения по 20 специалности за 1 186 безработни. Проектът ще осигури заетост на 544 безработни лица по придобитата от обученията професия. 

ПРОЕКТ „КАТАЛОЗИ” на БТПП ще подготви кадри за работни места и по професионални направления с необезпечено търсене. Ще се осигури активиране на неактивните лица и изпреварващо обучение на работната сила за повишаващото се търсене от страна на бизнеса, както и по-успешно адаптиране към външните и вътрешните предизвикателства. Проектът предвижда 1 280 безработни лица от 26 общини да се включат в обучение за придобиване на една от 3 вида ключови компетентности. Тези лица ще могат да придобият квалификация по различни професии като: „Оператор на компютър”, „Помощник в строителството”, „Шивач”, „Готвач”, „Продавач-консултант”, „Камериер”, „Оперативен счетоводител”, „Офис секретар”, „Фризьор”, „Екскурзовод” и т.н. На близо 512 от включените в проекта ще бъде осигурена минимум 3-месечна заетост по придобитата от обученията професия.

ПРОЕКТ „НИЕ СЪЩО МОЖЕМ 2” на КНСБ предвижда провеждане на обучения по ключови компетентности „Обществени и граждански компетентности” на 599 безработни лица и обучения по професии „Болногледач”, „Социален асистент” и „Работник в озеленяването” на общо 1 168 безработни лица. Общо 650 от обучените ще бъдат наети на работа по придобитата професия в общински администрации, държавни и бюджетни предприятия. Проектът ще се реализира в 19 от 28-те области в страната, а целта ще бъде подобряване на достъпа до пазара на труда на рискови групи безработни лица чрез предоставяне на пакет от услуги за придобиване на умения, компетентности, квалификация и заетост по придобитата професия. 

ПРОЕКТ „НОВО НАЧАЛО ЗА РАБОТА” на КРИБ ще даде възможност на 1 190 безработни лица от 16 общини в страната да преминат обучения по ключови компетентности и за придобиване на професионална квалификация по една от 14-те предложени професии. След успешното приключване на професионалното обучение над 490 безработни ще бъдат насочени за стажуване или работа на позиции, съобразени с придобитите умения и квалификация. 

ПРОЕКТ „ХОРИЗОНТИ 4” на КТ „ПОДКРЕПА” предвижда повишаване на конкурентоспособността и подобряване на достъпа до пазара на труда на неравнопоставените групи чрез осъществяването на комплекс от обучения по ключови компетентности и професионално обучение. По проекта общо 1 080 безработни лица от 31 общини ще придобият квалификация по професии в 11 направления, както и ключови компетентности „Умение за работа в екип” или „Обществени и граждански компетентности”. След успешно приключване на обученията ще бъде осигурена заетост или стажуване на близо 440 лица. 

ПРОЕКТ „Успешни ЗАЕДНО - За Едно Достойно Ново Образование” на ССИ ще повиши компетентността и професионалната пригодност на безработните лица. Неактивните ще бъдат активирани чрез изпреварващо обучение с оглед обезпечаване на работните места от професионални направления с недостиг на кадри. Предвидено е включване на 1 138 безработни лица в обучения за „Умение за учене” и „Инициативност и предприемачество”. На безработните ще бъде предоставена възможност да преминат и професионално обучение по една от предвидените общо 22 професии. Това ще даде шанс на минимум 643 от тях да бъдат устроени на подходящи работни места, съобразно придобитите квалификация и умения. 

ПРОЕКТ „ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА на АИКБ предвижда включване на 1 250 безработни лица в обучение за придобиване на ключови компетентности и професионално обучение в 10 професионални направления. На работа ще бъдат устроени най-малко 500 лица, като основната цел на проекта е създаване на устойчива заетост на лица от най-неравнопоставените групи на пазара на труда, както и повишаване и/или придобиване на професионална квалификация и ключови компетенции и умения по търсени на пазара на труда професии. Проектът ще се реализира на територията на 31 общини в страната. 

При реализацията на проектите на социалните партньори Агенцията по заетостта ще прилага комплексен подход. Ще бъдат предоставяни специализирани услуги за консултиране и мотивиране на безработните лица за активно включване в предвидените обучения за професионална квалификация и ключови компетентности, търсени на пазара на труда. Голяма част от успешно завършилите професионално обучение ще бъдат наети за период не по-малък от 3 месеца на първичния пазар на труда или на субсидирани работни места, като финансирането ще бъде споделено между държавата и работодателите. 

По сключените днес договори предстои от утре да стартира приемът на заявки за подбор на безработни лица – кандидати за обученията. Повече информация за всеки проект и предлаганите по него възможности за обучение и заетост може да бъде намерена на официалната електронна страница на Агенция по заетостта и на място в бюрата по труда, на чиято територия е предвидено да се реализират проектите.

 

Дата: 11.03.2019

Източник: Агенция по заетостта

Прочетено: 4473