Дата: 15.03.2019

Източник: Европейска комисия

Прочетено: 1928

Днес Европейската комисия представя постигнатия напредък по изграждането на единния капиталов пазар, включително във връзка с финансирането за устойчиво развитие, и призовава лидерите на ЕС да продължат работата по поетия политически ангажимент за полагане на основите на съюза на капиталовите пазари.

Целта на съюза на капиталовите пазари (СКП) е да улесни европейските дружества при набирането на финансиране за растеж. Той е важен елемент от функционирането на единния пазар, тъй като чрез него ще бъдат премахнати пречките пред трансграничните инвестиции в ЕС. СКП е част от амбициозните цели на Комисията, ръководена от Жан-Клод Юнкер, за запазване на растежа в Европа, за инвестиции в иновации и за насърчаване на конкурентоспособността на ЕС в световен мащаб. Същевременно целта е в рамките на СКП инвестициите да бъдат насочени към екологосъобразни проекти, което да допринесе за постигането на целите на ЕС за устойчиво развитие и въглеродна неутралност. Наличието на стабилен съюз на капиталовите пазари е необходимо и за да се допълни банковият съюз и да се укрепят икономическият и паричен съюз и международната роля на еврото.

След последния доклад за напредъка от ноември 2018 г. и призива на лидерите на ЕС за постигането на сериозен напредък до пролетта на 2019 г. по изграждането на съюза на капиталовите пазари, с днешното съобщение се представят най-важните постижения и политическите споразумения, постигнати по няколко от предложенията на Комисията, а също и някои важни незаконодателни действия.

Заместник-председателят на Комисията Валдис Домбровскис, който отговаря за финансовата стабилност, финансовите услуги и съюза на капиталовите пазари, посочи: Комисията постави основните градивни елементи на съюза на капиталовите пазари. Необходим е траен ангажимент от страна на Европейския парламент и държавите членки за успешната реализация на тези усилия. Успехът на съюза на капиталовите пазари зависи от действията на държавите членки и заинтересованите страни на национално равнище и на равнище ЕС, от техните национални реформи и действия.

Заместник-председателят на Комисията Юрки Катайнен, който отговаря за работните места, растежа, инвестициите и конкурентоспособността, добави: „Чрез по-ефективното свързване на предприятията и инвеститорите в трансграничен план Съюзът на капиталовите пазари ще бъде от съществено значение за това предприятията, особено малките, да получат финансирането, от което се нуждаят за своя растеж, като по този начин се изпълнят приоритетите на ръководената от г-н Юнкер Комисия за насърчаване на инвестициите, растежа и създаването на работни места.

Комисията изпълни всички мерки, за които бе поела ангажимент в Плана за действие за СКП от септември 2015 г. и в междинния преглед от юни 2017 г., като така допринесе за поставянето на основните градивни елементи на СКП. Тези мерки включват важни предложения, чрез които ще бъдат създадени нови възможности за предприятията и инвеститорите в рамките на единния пазар под формата на нови европейски продукти и услуги, по-прости, по-ясни и по-пропорционални правила, както и по-ефективен надзор на финансовия сектор.

  • По 10 от общо 13-те законодателни предложения, представени от Комисията в областта на СКП, бе постигнато политическо споразумение, а 3 от тях вече са окончателно приети.
  • Освен това бяха постигнати споразумения по 2 от 3-те предложения на Комисията относно финансирането за устойчиво развитие.

Комисията също така прие два делегирани регламента, съдържащи повечето мерки за изпълнение във връзка с приключването на реформата на проспектите, която е друг важен етап по пътя към изграждането на съюза на капиталовите пазари. Приетите правила определят формата и съдържанието на проспекта и включените в него документи. Тези мерки ще спомогнат за постигането на основните цели, а именно улеснено набиране на средства на капиталовите пазари, защита на инвеститорите и сближаване на надзорните практики в ЕС.

Въз основа на вече положените градивни елементи ще бъде възможно в бъдеще да се постигне допълнителен напредък, който в крайна сметка да доведе до успешното цялостно изграждане на съюза на капиталовите пазари в ЕС. Бъдещите действия ще трябва също така да бъдат съобразени и с въздействието, което излизането на Обединеното кралство от ЕС, наред с други краткосрочни или средносрочни икономически и социални предизвикателства, ще окаже върху капиталовите пазари. Сред тях са фундаменталните и бързи промени, произтичащи от декарбонизацията на икономиката и промените в климата, а също така технологичното развитие.

По-нататъшни стъпки

Днешните доклади за напредъка са в отговор на призива, който лидерите на ЕС отправиха през декември 2018 г., за постигане на сериозен напредък до пролетта на 2019 г. по изграждането на съюза на капиталовите пазари. Очаква се те да послужат при работата на Европейския съвет по време на пролетното му заседание на 21—22 март, на което се очаква лидерите на ЕС да обсъдят по-нататъшното развитие на единния пазар, включително съюза на капиталовите пазари, промишлената политика и европейската политика в областта на цифровите технологии.

Контекст

Съюзът на капиталовите пазари (СКП) има за цел да обвърже по-добре спестяванията с инвестициите и да укрепи европейската финансова система чрез по-активно участие на частния сектор в споделянето на риска, като по този начин се осигуряват алтернативни източници на финансиране и повече възможности както за индивидуалните, така и за институционалните инвеститори. СКП, който е част от третия стълб на разработения от Комисията План за инвестиции за Европа, е от решаващо значение за успешното стимулиране на заетостта, в т.ч. на младежката заетост, и на растежа, които са едни от приоритетите на ръководената от г-н Юнкер Комисия. Съюзът на капиталовите пазари ще предостави по-голям избор на потребителите, като им позволи да купуват по-евтини и по-добри инвестиционни продукти, и ще позволи на доставчиците на финансови услуги да разраснат дейността си чрез предлагане на услугите си в други държави членки. Като се даде възможност на предприятията и инвеститорите да имат по-лесен достъп до финансиране и инвестиционни възможности в чужбина, СКП отключва потенциала за растеж в единния пазар. 

За повече информация: 

MEMO

Factsheet

Delegated Regulation under Prospectus