Дата: 10.07.2019

Източник: ОПИК

Прочетено: 1403

В рамките на извършваната от Европейската комисия оценка на подкрепата на младежката заетост по линия на Инициативата за младежка заетост и Европейския социален фонд, в периода 24 май - 16 август 2019 г. се провежда публична консултация сред всички граждани и заинтересовани организации относно тяхното мнение за дейностите, извършвани от Европейския съюз от 2014 г. насам за насърчаване и подобряване на заетостта на младите хора.

Събраната информация ще бъде използвана за оценка на постигнатото през периода 2014 - 2018 г. Тя също така ще помогне да бъдат извлечени поуки относно начина, по който тази подкрепа би могла да се засили в бъдеще и да се направи по-ефективна и целенасочена. Наред с други теми, при оценяването ще се разгледа дали към младите хора в най-голяма нужда от помощ е бил упражнен адекватен подход (също и в географски аспект), какво е било качеството на предложенията за работа и за обучения и какъв вид подкрепа е била най-ефективна.

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ се обръща с молба да споделите Вашата гледна точка като попълните онлайн въпросника, както и да го изпратите до партньорите си с молба да го препратят на всички заинтересовани страни, с които си сътрудничат (НПО, асоциации, физически лица и др.).

Повече информация за провежданата оценка, както и въпросникът за попълване могат да бъдат намерени на следния адрес: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-3876690/public-consultation_en. Консултацията е на разположение на всички езици на ЕС.