Дата: 25.03.2020

Източник: ББР

Прочетено: 2068

Финансовата подкрепа за компании и служители в неплатен отпуск ще се извършва през търговските банки и тяхната клонова мрежа в страната. В отговор на бързоразвиващата се епидемична ситуация екипът ни работи усилено по привеждането в действие на гаранционния механизъм, който ще позволи на засегнатите да получат финансова подкрепа.

Увеличението на капитала на банката е в процес на подготовка от българското правителство. Чрез него ББР ще издаде гаранции на търговските банки за отпускането на заемен ресурс както за фирмите, така и за служителите в неплатен отпуск от засегнатите сектори.

Схемата за подпомагане на работодателите с 60% от размера на заплащането на техните служители ще се осъществява чрез службите на Агенцията по заетостта.

Стартирането на гаранционната програма за търговските банки ще бъде оповестена официално чрез средствата за масова информация и на интернет-страницата на ББР.

Извън гаранционния механизъм ББР и нейните дъщерни дружества продължават да осъществяват регулярната си кредитна дейност и разглеждат новопостъпилите искания за заемен ресурс, лизинг, факторинг и гаранции.

Източник: Българска банка за развитие