• Еразъм+ - програма на ЕС за образование, обучение, младежта и спорта за периода 2014-2020 г. Целта на програмата е да повиши уменията и пригодността за заетост, както и модернизиране на образованието и обучението. Програмата разполага с бюджет от 14.7 млрд. евро.
 • Творческа Европа (Creative Europe) - програма на ЕС, насърчаваща културните и творчески сектори като основен източник на работни места и растеж. Програмата разполага с бюджет от 1.46 млрд.евро за периода 2014-2020 г.
 • Хоризонт 2020 (80 млрд. евро до 2020 г. изследвания и иновации, вкл. еко иновации. Уебсайт на МОН) - Рамкова програма на ЕС за научни изследвания и иновации. „Хоризонт 2020“ е водеща инициатива на стратегията „Европа 2020“, насочена към осигуряване на конкурентоспособност на европейската икономика. Това е най-голямата програма за научни изследвания и иновации на ЕС, по която е предвидено финансиране в размер на 80 мллд.евро в периода 2014-2020 г., в допълнение към частните инвестиции, които се очаква да привлече.
 • Научноизследователски фонд за въглища и стомана (RFCS) - осигурява финансиране за изследователски проекти, които подпомагат конкурентоспособността на производителите на въглища и стомана. 
 • Трета здравна програма - основният инструмент за изпълнение на Здравната стратегия на ЕС. Общият бюджет за програмата е € 449 400 000.
 • LIFE – 3,4 млрд. евро целеви за еко иновации
 • Erasmus+
 • Fast Track to Innovation PilotБенефициенти по програмите могат да бъдат юридически лица, регистрирани  в допустимите региони, като следва да са организации, които не генерират печалба (в т.ч. местни / регионални / национални власти или подчинени на тях структури, национални и регионални агенции; администрации на природни паркове; местни/регионални горски дирекции; културни институции; обществени центрове/читалища,  неправителствени или нестопански организации, образователни институции като например университети, училища, колежи и библиотеки; еврорегиони и др. или сдружения от две или повече от изброените).
 
 1. Програма за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПП България-Сърбия: Програмата функционира чрез четири приоритетни оси: Устойчив туризъм; Младежи; Околна среда и Техническа помощ. Общият бюджет на Програмата е 34 102 251.77 евро, от които 28 986 914.00 евро от Европейския съюз.  
 2. Програма Интеррег за трансгранично сътрудничество България-Турция: Териториалният обхват на програмата включва региони от ниво NUTS III или еквивалент, разположени на границата между двете партниращи държави, а именно: областите Бургас, Ямбол и Хасково за територията на България и провинциите Одрин и Къркларели за Турция. Общият размер на средствата по нея възлиза на 29 642 896 евро, от които 25 196 460 евро са от Инструмента за предприсъединителна помощ, а 4 446 436 евро – национално публично съфинансиране, предоставено от двете държави. Програмата функционира чрез три приоритетни оси, като разпределението на средствата по тях е както следва: Приоритетна ос 1 “Околна среда” – 45%; Приоритетна ос 2 “Устойчив туризъм” – 45%; Приоритетна ос 3 „Техническа помощ“ – 10%.
 3. Програма за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПА България-Македония: Програмата функционира чрез четири приоритетни оси: Околна среда; Туризъм; Конкурентоспособност и Техническа помощ. Общият бюджет на Програмата е 19 461 687 евро, от които средствата от Европейския съюз са в размер на 16 542 434 евро. 
 4. Програма за трансгранично сътрудничество Интеррег V-A Румъния-България: Програмата функционира чрез шест приоритетни оси: Добре свързан регион; Зелен регион; Безопасен регион; Квалифициран и приобщаващ регион; Ефикасен регион и Техническа помощ. Общият бюджет на Програмата е 258 504 125 евро, от които средствата от Европейския Фонд за Регионално развитие са 215 745 513 евро. 
 5. Програма за трансгранично сътрудничество Гърция-България: Териториалният обхват  на програмата включва регионите от ниво 3 по NUTS, разположени на границата между двете партниращи държави: областите Хасково, Смолян, Кърджали и Благоевград за територията на Република България и префектурите от ниво 3 по NUTS: Еврос, Ксанти, Родопи, Драма, Кавала, Солун и Серес за територията на Република Гърция. Програмата функционира чрез пет приоритетни оси: 1. Конкурентен и иновативен трансграничен регион; 2. Устойчив и приспособим към климата трансграничен регион; 3. Трансграничен регион с подобрена взаимосвързаност; 4. Трансграничен регион с висока степен на социално приобщаване и 5. Техническа помощ. Общият бюджет на Програмата е 129 695 569 евро, от които средствата от Европейския фонд за регионално развитие са 110 241 234 евро. 
 6. Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“: Териториалният обхват на Програмата включва участието на държавитe-членки на ЕС: Австрия, България, Чехия, Германия (федерални провинции Бавария и Баден-Вюртемберг), Хърватия, Унгария, Румъния, Словения и Словакия и държавите кандидат-членки: Босна и Херцеговина, Сърбия, Молдова, Черна гора и 4 области от територията на Украйна: Закарпатска, Ивано-Франковска, Одеска и Черновицка област. Програмата функционира чрез пет приоритетни оси: Иновативен и социално ангажиран Дунавски регион; Околна среда и културно ангажиран Дунавски регион; Подобрена свързаност на Дунавския регион; Добре управляван Дунавски регион и Техническа помощ. Програмата се финансира от Европейския фонд за регионално развитие със средства в размер на 202 095 405 евро, 19 800 000 евро от Инструмента за предприсъединителна помощ и от Европейския фонд за добросъседство (ЕИД). Средствата от ЕИД не са определени към настоящия момент, но участието на Украйна и Молдова в Програмата е гарантирано съгласно писмо на Европейската комисия.
 7. Програма за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“: Географският обхват на програмата за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“ 2014-2020 г. включва участието на три държави-членки на ЕС: Гърция, Кипър и България и две държави кандидат-членки на ЕС: Албания и Македония. Програма функционира чрез две приоритетни оси през програмния период 2014-2020: Предприемачество и иновации и Околна среда. Изпълнението ѝ се финансира със средства от Европейския фонд за регионално развитие в размер на 28 330 108,00 евро и с 5 126 138,00 евро от Инструмента за предприсъединителна помощ. 
 8. Програма за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА: Основната цел на програма ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-2020 е да продължи процеса на обмен на опит и усвояване на политики между публичните органи за подобряване изпълнението на политиките и програмите по цел 1 „Инвестиции за растеж и работни места“. Програмата работи по следните четири теми, всичките свързани с регионалното развитие: Приоритетна ос 1: „Научноизследователска дейност, технологично развитие и иновации (НИДТРИ)”; Приоритетна ос 2: „Конкурентоспособност на малките и средните предприятия (МСП)”; Приоритетна ос 3: „Нисковъглеродна икономика”; Приоритетна ос 4: Околна среда и ресурсна ефективност.
 9. Програма за междурегионално сътрудничество ЕСПОН: Oсновната цел на Програмата за сътрудничество ЕСПОН 2020 е да продължи консолидацията на европейската мрежа за наблюдение на територията чрез предоставянето и използването на сравними, систематични и надеждни данни за територията. Програмата функционира чрез две приоритетни оси – 1. Териториални доказателства, трансфер, наблюдение, инструменти (изпълняван от единствен бенефициент – Европейското обединение за териториално сътрудничество /ESPON EGTC/ и 2. Техническа помощ /изпълнявана от УО на програмата/, основаващи се на Тематична цел 11 „Повишаване на институционалния капацитет и ефективна публична администрация“. Наред с това, се предвижда Програмата за сътрудничество ЕСПОН 2020 косвено да подкрепи всички единадесет тематични цели, обхващащи приоритетите на Европа 2020 за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.
 10. Програма за междурегионално сътрудничество ИНТЕРАКТ III: Oсновната цел на Програма за междурегионално сътрудничество ИНТЕРАКТ III 2014-2020  е да насърчава обмен на опит и разпространението на добри практики и иновативни подходи, свързани с управлението и изпълнението на програмите за териториално сътрудничество. Програмата функционира чрез две приоритетни оси: Приоритетна ос 1: Повишаване на институционалния капацитет на органите, включени в изпълнението на програми за европейско териториално сътрудничество, както и повишаване на ефективността и ефикасността на публичната администрация в дейностите по сътрудничеството и Приоритетна ос 2: Техническа помощ. Основни бенефициенти са четирите децентрализирани звена - във Виена (Австрия), Турку (Финландия), Валенсия (Испания) и Виборг (Дания) като всички дейности и работни пакети ще се осъществяват от координаторите, работещи в тези регионални офиси.  Общият бюджет на програмата е в размер на 46 344 220 евро, от които средствата от Европейския фонд за регионално развитие са 39 392 587 евро. 
 11. Програма за междурегионално сътрудничество УРБАКТ ІІІ: Програмата УРБАКТ ІІІ обхваща всичките 28 държави – членки на Европейския съюз, както и двете страни партньори: Норвегия и Швейцария. Програмата се фокусира върху специфичен инвестиционен приоритет в рамките на тематична цел 11: „Повишаване на институционалния капацитет и ефективна публична администрация“ чрез единствена Приоритетна ос – „Подкрепа за интегрирано устойчиво градско развитие“. Дефинирани са четири специфични цели на ОП УРБАКТ III, които ще бъдат реализирани от партньорите в проекти чрез участието им в три вида мрежи: Мрежи за планиране на действия, Мрежи за изпълнение и Мрежи за трансфер на опит. Допустими партньори по програмата са градове (общини), сдружения и местни агенции. Съгласно решението на Министерския съвет българските партньори в проекти ще получават подкрепа в размер на 15% национално съфинансиране. ОП УРБАКТ ІІІ ще допринесе за постигане на целите на „Европа 2020“, предоставяйки механизъм, с който участващите заинтересовани страни да разработват и осъществяват по-добри политики и действия за интелигентна, приобщаваща и устойчива урбанистична политика в градовете.
 12. Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“: В териториалния обхват на програмата попадат 10 държави – с цялата си територия или региони от ниво NUTS II (или еквиваленти) - България (Североизточен и Югоизточен регион), Гърция (Централна Македония, Източна Македония и Тракия), Румъния (Югоизточен регион), Турция (TR21, TR42, TR81, TR82, TR83  и TR90), Армения (цялата територия), Грузия (цялата територия), Молдова (цялата територия), Азербайджан (цялата територия), Русия (Ростовска област, Краснодарски край, Република Адигея) и Украйна (Одеса, Николаев, Херсон, области Запорожие и Донецк, Крим и Севастопол). Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейския инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“ има за цел да подобри благосъстоянието на хората в регионите на Черноморския басейн чрез устойчив растеж и съвместни действия за опазване на околната среда. Програмата ще функционира чрез четири приоритетни оси: Приоритет 1.1: „Съвместно насърчаване на бизнеса и предприемачеството в областта на туризма и културата“; Приоритет 1.2: „Увеличаване на трансграничните възможности за търговия и модернизация на селското стопанство и свързаните сектори“; Приоритет 2.1: „Подобряване на съвместния мониторинг по околна среда“; Приоритет 2.2: „Повишаване на осведомеността и съвместни действия за намаляване на речните и морски отпадъци“. Програмата се финансира от Европейския инструмент за съседство, Европейски фонд за регионално развитие и Инструмента за предприсъединителна помощ. Общият бюджет на програмата е в размер на 53 942 456,70 евро. Българските партньори ще получават от бюджета на Министерство на регионалното развитие и благоустройството на Република България до 8% национално съфинансиране от определения им бюджет в проектите, в които участват.

Сигнали за нередности

Полезна инфорация в областта на научните изследвания и иновациите:

 • Digital Agenda  for Europe (DAE) - Стратегия на ЕС за подпомагане на цифровите технологии
 • Space Research подкрепя европейската космическа изследователска общност в разработването на иновативни космически технологии и оперативни концепции "От идеята до демонстрацията в космоса", както и да използва космически данни за научни, обществени, или търговски цели
 • Innovation Union - Стратегия на ЕС за създаване на благоприятна за иновации среда, която улеснява превръщането на идеите в продукти и услуги, които ще доведат до растеж на икономиката и създаване на нови работни места. Innovation Union е инициатива на стратегията „Европа 2020“.
 • Информационен център за научни изследвания
 • CORDIS - Служба на ЕС за научно-развойна информация
Веселин Илиев
1527 София, ул. Чаталджа 76
+3592 932 09 54
Прочетено:4730