Номер на договора за финансиране: 001-0010-18-20036/01.03.2018 г.

Период на изпълнение: 01.03.2018 - 31.12.2018 г.

Бюджетна линия: Национална програма – НПДЗ 2018

Финансираща институция/програма: Национален план за действие по заетостта 2018 (НПДЗ 2018), МТСП

Общ бюджет: 1 292 760 лв.

Роля на БСК в проекта: Бенефициент

Географски обхват: Национален

Обща цел:

 • Повишаване на квалификацията и уменията на безработните лица и в частност на продължително безработните, което да им даде възможност за постигане на по-ефективна заетост и по-висока производителност на труда.

Специфични цели:

 • Подкрепа за безработните лица за активно поведение на пазара на труда;
 • Повишаване на пригодността за заетост на безработни лица от целевите групи на Проекта и подобряване на перспективите им за устойчива заетост чрез включване в професионално обучение и обвързано със спецификата му обучение по ключова компетентност;
 • Намаляване на безработицата сред уязвимите групи на пазара на труда чрез осигуряване на заетост в съответствие с квалификацията на лицата и потребностите на бизнеса;
 • Насърчаване на междуинституционалното взаимодействие и социално партньорство и създаване на механизми за трайно партньорство между обучаващите институции и бизнеса.

Целеви групи:

 • Безработни младежи до 29 г.;
 • Продължително безработни лица;
 • Безработни лица без професионална квалификация;
 • Безработни лица над 50-годишна възраст;
 • Неактивни лица, желаещи да работят, в т.ч. обезкуражени лица.

Основни дейности:

 • Организация и подготовка за изпълнение на проекта – формиране на преподавателски екипи, изготвяне на график на обученията.
 • Подбор на участници – организиране и провеждане на процедура за подбор на регистрирани безработни лица съвместно от дирекции „Бюро по труда“ и Центъра за професионално обучение към БСК-СББ.
 • Провеждане на обучения по ключови компетентности на 420 безработни лица и обучения за придобиване на професионална квалификация на 1038 безработни лица.
 • Провеждане на изпити за завършване на обучението.
 • Осигуряване на субсидирана заетост на пълно работно време за период от 3 месеца на 10 % от включените в професионално обучение лица (104 лица) по професиите, по които са се обучавали.
 • Осигуряване на несубсидирана заетост на пълно работно време за не по-малко от 3 месеца на 25 % от включените в професионално обучение лица (260 лица) по професиите, по които са се обучавали.
 • Отчитане на изпълнението на проектните индикатори – обобщаване и обработка на резултати от анкетни карти за оценка на проекта, оформяне на обобщено досие за участниците и успешно завършилите обученията, изготвяне на финансов и технически отчет, разпространение на резултатите от проекта чрез интернет страниците на Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес и работодателите по проекта.

Основни резултати:

 • 420 безработни, включени в обучение по ключова компетентност „Умение за учене“, в т.ч. на тема „Планиране и управление на времето“ - 240 лица и на тема „Умения за работа в екип“ - 180 лица;
 • 1038 безработни, включени в обучение за придобиване на квалификация по професии;
 • 10% от включените в професионално обучение (104 лица), наети на пълно работно време за период от 3 месеца на субсидирани работни места по професиите, по които са се обучавали;
 • 25% от включените в професионално обучение (260 лица), включени в несубсидирана заетост на пълно работно време за период от 3 месеца, по които са се обучавали.

Партньори по проекта:

 • ЦПО към Сдружение „Пракси”,
 • ЦПО към „Интелекти” ООД,
 • ЦПО към СНЦ „Регионален бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия” ООД,
 • ЦПО към „Аполи Инвест“ ЕООД,
 • ЦПО към „Беньо енд Ва Консулт“ ЕООД,
 • ЦПО към „ДОМЕКС КОНСУЛТ“ ЕООД
 • ЦПО „Академия за туризъм – Слънчев бряг“ към „ЛЕВЪЛ ЕЙЧ“ ООД

Екип: Даниела Симидчиева, Антоанета Кацарова, Стефка Добрева, Марлен Моллова, Теодора Борисова, Драгомир Димитров

Теодора Борисова
1527 София, ул. Чаталджа 76
+3592 932 09 68, +3592 932 09 67
Даниела Симидчиева
1527 София, ул. Чаталджа 76
+3592 932 09 36
Марлен Моллова
1527 София, ул. Чаталджа 76
+3592 932 09 69
Антоанета Кацарова
1527 София, ул. Чаталджа 76
+3592 932 09 69
Прочетено:2486