Важно е да се повиши осведомеността за значението на ролята на представителите на работниците и служителите в предприятията не само в държавите-членки на ЕС, но и в страните, които са в различен етап от процеса на присъединяване към ЕС.

Дейностите по проекта WIM3 ще бъдат превърнати от общо информативни в конкретни. Ще бъде приложен експеримент в пилотните фирми. Това ще добави стойност и ще покаже реални ползи от участието на служителите в процесите на вземане на решения. Дейностите и резултатите ще се отнасят до всички заинтересовани страни - правителства, работодатели и профсъюзи, не само в страните, където ще бъде осъществен експериментът (Македония, Черна гора), но и в други кандидати от ЕС и потенциални кандидати.

Трансферът на ноу-хау и опит ще помогне на участниците на фирмено ниво да включат по-добре служителите си в позитивно управление на промените в региона.

Словения, България и Хърватия успешно реализират участието на служителите в моделите на предприятия в националното законодателство. Във WIM3 ще бъде направено онлайн проучване сред работодателите, за да се получи достатъчно информация за състоянието на участието на заетите лица и по този начин да се направи преглед на адекватността на националното законодателство. Ще бъдат изготвени препоръки за подобряване на националното законодателство в съответните страни, както и необходимите стъпки за модернизиране на пазара на труда, за да се улесни създаването на повече и по-добри работни места и да се насърчи конкурентоспособността на икономиката. Ще бъде изготвено и общо становище относно адекватността на актовете на ЕС в областта на информирането и консултирането на работниците.

Обхват на проекта: Международен

Период на изпълнение: 1.12.2017 – 30.11.2019

Бюджет: 334 994 евро

Финансираща институция/програма: ГД Заетост, социални въпроси и приобщаване на ЕК

 • да запознае социалните партньори и компаниi със съответното съдържание на участието на служителите и да им даде насоки относно значението на ефективните представителни органи на служителите, които да допринесат за решенията на компаниите, засилване на конкурентоспособността на бизнеса и резултатите и по-ефикасно справяне с предизвикателствата на глобалната конкуренция;
 • да инициира международни действия и сътрудничество за подобряване на настоящото състояние на участието на служителите в новите държави-членки и страните-кандидатки;
 • да насърчава законодателството и политиките на ЕС относно участието на заетите в участващите кандидати за ЕС, а именно чрез обмен на информация, експертни познания и добри практики, както и създаване на благоприятни условия за създаване на механизми и национални органи за информиране, консултиране и участие;
 • да проучи възможността за прилагане на acquis communautaire (европейското законодателство, както и европейските стандарти, препоръки) в кандидатите за ЕС и да подобри съществуващото национално законодателство в новите държави-членки;
 • адаптиране на отношенията между работодателите и служителите към промените в заетостта и предизвикателствата, свързани с работата (като модернизация на пазарите на труда, качество на труда и достоен труд);
 • засилване на сътрудничеството между работодателите и служителите за развитие на ангажираността на работниците, за по-добро справяне с последиците от икономическата криза.
 • Работодателски асоциации
 • Профсъюзни организации
 • Фирми
 • Представители на работниците и служителите
 1. Асоциация на работодателите на Словения (водещ партньор)
 2. Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес (БСК)
 3. Бизнес конфедерация на Македония
 4. Черногорска работодателска федерация
 5. Сръбска асоциация на работодателите
 6. Съюз на албанския бизнес (БизнесАлбания)
 7. Македонска конфедерация на свободните профсъюзи
 8. Съюз на свободните профсъюзи на Черна гора
 9. Конфедерация на независимите профсъюзи на Сърбия
 10. Съюз на независимите профсъюзи на Албания
 11. Конфедерация на германските работодателски асоциации (подкрепящ партньор)
Мартин Стоянов
1527 София, ул. Чаталджа 76
+3592 932 09 33
Прочетено:1814