Web-сайт: http://direct-project.org/

Финансираща институция/програма: Европейската комисия – Генерална дирекция „Заетост, социални въпроси и включване”

Общ бюджет: € 321 321

Период на изпълнение: 06.12.2016-06.12.2018 г.

Георграфски обхват: Международен

Роля на БСК в проекта: Партньор

Партньори:

 • Конфедерация на независимите синдикати в България /КНСБ/
 • Българска стопанска камара - съюз на българския бизнес
 • Фондация Джузепе ди Виторио /FDF/- Италия
 • Институт за развитие на работниците /IDEAS/ - Ирландия
 • Конфедерация на кипърските работници /SEK/ - Кипър
 • Варшавски икономически институт /SGH/ - Варшава
 • Кралски колеж Холуай и Бедфорд /RHBNC/, Великобритания
 • Да се направи изследване на тенденциите в прякото работническо участие в шест страни-членки на ЕС (България, Кипър, Полша, Ирландия, Италия и Великобритания) и да се определят основните сектори, форми, механизми и фирмени разпоредби (или по-широки), ако има такива;
 • Да се определят приликите и разликите в подходите и практиките на прякото работническо участие в страните по проекта;
 • Да се проучат и анализират взаимовръзките между формите на пряко участие и другите форми на представителство и участие на работниците и служителите и индустриалните отношения на ниво предприятие;
 • Да се анализира въздействието на прякото работническо участие върху стратегиите на компаниите, ефективността и устойчивостта, производителността на труда, социалните въпроси, трудовите отношения, условията на труд, развитието на човешките ресурси;
 • Да се проучи до каква степен прякото участие може да улесни развитието на по-ефективни форми на регулиране на взаимоотношенията със заинтересованите страни и да допринесе към по-устойчиви корпоративни форми;
 • Да повиши капацитета, знанията и уменията на синдикалните/работническите представители, мениджъри и работодатели, както и тези на работниците/служителите за използването на системи или практики на пряко участие, с цел засилване на по-добрата интеграция между прякото
 • работническо участие и съществуващите системи на индустриални отношения и да подобри действието на тези механизми за защитата на работническите и синдикални права в предприятията;
 • Да се разпространят резултатите от научните изследвания и примери на добри практики сред представители на работодателите и синдикатите, с цел насърчаване на прилагането на модели на пряко участие в съответствие с правата на работниците и подобряване на съществуващия социален диалог на ниво предприятие;
 • Да се разработят идеи за създаване и подобряване на националните правни разпоредби, които се отнасят до прилагането на пряко участие и са свързани с укрепването на правата на работниците/служителите и на процеса на индустриалните отношения;
 • Да се формулират идеи за инициативи на равнище ЕС (рамкови споразумения, политики и т.н.), за насърчаване на добрите практики на прякото работническо участие, свързани и с баланса на интереси между работодателите и работниците.
 • Представители на работниците и служителите, синдикални представители на ниво
 • предприятие, независимо дали участват или не в специализираните органи за информиране и консултиране (включително ЕРС);
 • Синдикални представители на национално, отраслово и регионално равнище;
 • Работодатели или техни представители на национално, отраслово, регионално ниво и ниво предприятие;
 • Работници/служители и работодатели от изследваните компании в рамките на проекта
Димитър Бранков
1527 София, ул. Чаталджа 76
+ 3592 932 09 39
Мария Минчева
1527 София, ул. Чаталджа 76
+3592 932 09 29

1. Сформиране на организационен съвет по проекта, с представители на всяка от партниращите организации, отговорен за координация и управление на проектните дейности.

2. Провеждане на изследване във всяка от държавите представени по проекта в два сектора (услуги и производство), чрез съгласуван между партньорите въпросник и и провеждане на интервюта с представители на ръководтвото на фирми и техните служители в съответните сектори.

3. Изготвяне на национални доклади, въз основа на събраната информация и данни.

4. Организиране и провеждане на 6 национални семинара (по един във всяка от партниращите страни), за обсъждане, обмяна на опит, изграждане на капацитет по отношение на знания и умения на работническите представители и работодателите, както и генериране на предложения за иновации и подобряване на директното участие и социалното партньорство на фирмено ниво.

5. Провеждане на три европейски семинара за обмен на информация, трупане на опит и търсене на решения по изследваните въпроси.

6. Организиране и провеждане на заключителна международна конференция.

7. Изготвяне, превод и публикуване на Сравнителен европейски доклад.

8. Дейности по информация и публичност. 

1. Осъществено изследване на съществуващата литература, предишни анализи и изследвания, свързани с: тенденциите в прякото работническо участие в 6 страни-членки на ЕС;  дефинирани прилики и разлики в подходите и практиките, свързани с прякото участие и се осъществен анализ на взаимовръзките

между формите на пряко участие и другите форми на представителство на работниците и служителите и индустриалните отношения на ниво предприятие.

2. Събрани и обработени данни на национално ниво за процесите, отбелязани в целите на проекта и подготвени Национални доклади във всяка страна-партньор по проекта.

3. Организирани и проведени 6 национални семинара във всяка страна-партньор за изграждане на капацитет, знания и умения, обмен на опит, дефиниране на препоръки за подобряване на работническото участие в предприятията.

4. Организирани и проведени три Европейски семинари за обмен на опит и информация, и намиране на решения по въпросите, които са обект на изследване.

5. Разработен, публикуван и преведен на езиците на страните партньори на Европейски сравнителен доклад за въздействието на прякото работническо участие върху темите, дефинирани в целите на проекта, на базата на резултатите от националните изследвания и обмена на опит и добри практики.

6. Организирана и проведена Заключителна конференция по проекта за представяне на резултатите от изследванията, за разпространяване на знанията и добрите практики.

7. Разработена и уеб-страница на проекта, чиято цел е да се превърне в платформа на всички заинтересовани страни по темите Информиране, консултиране и Пряко работническо участие;

8. Създадена мрежа за обмен на опит междустраните партньори и всички заинтересовани страни.

Прочетено:1236