Онлайн обучения

В рамките на разработената от БСК информационна система за оценка на компетенциите на работната сила MyCompetence функционира платформа за е-обучения.

Обученията са безплатни, но е необходимо потребителите да се регистрират в платформата.

Списъкът с обучения се допълва непрекъснато.

Ефективно приложение на MS Excel. „Ефективно приложение на MS Excel" има за цел да Ви представи 10 разработени практически примера в Excel, със съответните функционалности, насоки за структуриране на данните и последователност от стъпки за самостоятелно разработване на подобни примери. В края на електронното обучение Вие ще притежавате умения за приложение на MS Excel в конкретни практически казуси и за решаване на конкретни проблеми, ще повишите способността си за аналитично интерпретиране на казус и решаването му чрез правилно структуриране и обработване на информацията, ще развиете своите дигитални компетенции.

Инженеринг на труда в организацията- проектиране, анализ и оценка на длъжностите. Целта на обучението е да развие и усъвършенства Вашите знания, умения и компетенции за практическо прилагане на процесите, свързани с инженеринг на труда в организацията, като:

  • представи процесите по проектиране, анализ и одит на длъжностите и тяхното приложение;
  • представи системи за оценка на длъжностите и тяхното приложение;
  • представи практически съвети за анализ и оценка на длъжности;
  • спомогне за развитието на практически умения за анализ и оценяване на длъжности.

Коучинг за мениджъри. Целта на електронното обучение „Коучинг за мениджъри“ е да Ви предостави възможност да придобиете знания, умения и компетенции, които да Ви подготвят за ефективно прилагане на коучинг стил при управлението на хора и екипи. Обучението е предназначено за собственици, управители, ръководители на отдели и екипи и за всички, които биха искали да постигат по ефикасен и ефективен начин желаните бизнес резултати, като развият и усъвършенстват коучинг уменията си, за да изградят култура на високи постижения като мотивират и подкрепят сътрудниците си, помагайки им да разгърнат своя потенциал.

Подходи и инструменти за оценка на компетенции. Електронното обучение има за цел да развие и усъвършенства Вашите знания, умения и компетенции по отношение на практическото приложение на подходите и инструментите за оценка и валидиране на компетенциите на работното място, критериите за избор на методи и инструменти за оценка на компетенциите.

Техники за намиране на нужната информация в интернет. Електронното обучение „Техники за намиране на нужната информация в интернет“ ще Ви предостави знания, умения и компетенции, които да Ви подготвят ефективно да използвате възможностите на интернет, както и бързо и оптимално да намирате необходимата информация в интернет пространството. След завършването му ще можете да използвате ефективно интернет търсачки, задавайки ключови думи и оператори за търсене, както и откриване на достоверни източници на информация.

правление на проекти с MS Project. Електронното обучение "Управление на проекти" ще Ви запознае с основните принципи за планиране, управление, реализация и приключване на проект, както и с възможностите на MS Project за въвеждане, обработване и анализиране на информацията по време на всички фази от реализацията на един проект.

Използване на MyCompetence – базово ниво. В края на електронното обучение Вие ще научите какви средства за достъп до информацията можете да използвате в MyCompetence, как да оцените своите компетенции чрез самооценка на съответствието към изискванията за длъжността, чрез въпросник или тест за оценка на ключови компетенции, както и какви допълнителни ресурси предлага MyCompetence, като електронни обучения, добри практики и други.

Използване на MyCompetence – за регистрирани потребители. Електронното обучение ще развие и усъвършенства Вашите знания, умения и компетенции за ефективно използване на ресурсите на MyCompetence – секторни компетентностни модели и компетентностни профили на професии, инструменти за оценка, електронни обучения, ресурсен каталог и др.

Използване на MyCompetence – за администратори в предприятията. Електронното обучение ще развие и усъвършенства Вашите знания, умения и компетенции за ефективно управление на административния панел на предприятие в MyCompetence при внедряването и използването на компетентностния подход в управлението на човешките ресурси във Вашата организация.

Подбор на персонал. Електронното обучение ще развие и усъвършенства Вашите знания, умения и компетенции за практическо прилагане на процесите, свързани с планиране, набиране, подбор и селекция на персонал, основани на компетентностния подход в управлението на човешкия капитал.

Иновативни подходи за определяне на потребностите от обучение в организацията. Електронното обучение ще развие и усъвършенства Вашите знания, умения и компетенции за анализ и ефективно прилагане на иновативни техники при определяне на потребностите от обучение, проектиране, реализиране и прилагане на основни принципи при разработване на обучителни програми и измерване ефикасността и възвращаемостта на инвестициите от обучението.

Обучение за обучители. Електронното обучение ще развие и усъвършенства Вашите знания, умения и компетенции за планиране, дизайн, ефективно провеждане и оценяване на ефекта от проведените обучения за възрастни.

Управление на представянето. Електронното обучение ще развие и усъвършенства Вашите знания, умения и компетенции за стратегическо планиране, разработване и въвеждане на система за управление и оценка на трудовото представяне, съобразена със спецификите на конкретната организация и прилагане на подходящи инструменти за управление на представянето.

Лидерство и емоционална интелигентност. Електронното обучение ще развие и усъвършенства Вашите знания, умения и компетенции за ефективно ръководене на екипи чрез прилагане на най-подходящия лидерски стил според конкретната ситуация, нивото на зрялост на ръководените хора и сложността на задачата, както и за вдъхновяващо лидерство чрез емоционална интелигентност.

Управление на конфликти. Електронното обучение ще развие и усъвършенства Вашите знания, умения и компетенции за прогнозиране и идентифициране на основните причини и източници на конфликти, управление на конфликтите и поддържане на атмосфера, предразполагаща към открито и конструктивно споделяне и изясняване на различията.

Ефективно управление на екипи. Електронното обучение ще развие и усъвършенства Вашите знания, умения и компетенции за ефективно изграждане и ръководене на екип, определяне на цели, планиране и контрол на изпълнението им, управление на промяната и конфликтите, мотивация и лидерство при екипна работа.+

Управление на промяната. Електронното обучение ще развие и усъвършенства Вашите знания, умения и компетенции за оценка на готовността за промяна в организацията, създаване на подходящи стратегии за промяна, преодоляване съпротивите към нея, ефективно управление на промяната и задържане ефекта от нея чрез контрол и наблюдение.

Въведение в управление на продажбите. Електронното обучение ще развие и усъвършенства Вашите знания, умения и компетенции за стратегически анализ на продажбите, прилагане на инструменти и методи за проучване психологията и поведението на клиентите, разработване и изпълнение на продажбена стратегия, планиране на дистрибуционни канали, управление на търговски екипи и на процеса по изграждане на взаимоотношения с клиентите.

Управление на доставките. Електронното обучение ще развие и усъвършенства Вашите знания, умения и компетенции за управление на процесите на доставки, подбор и оценка на доставчиците, изготвяне на основни документи и записи, и вземане на решения, свързани с управлението на доставките.

Управление на качеството. Електронното обучение ще развие и усъвършенства Вашите знания, умения и компетенции за въвеждане на система за управление на качеството в организацията и нейното документиране, провеждане на вътрешен одит и измерване на ефективността от системата за управление на качеството.

Корпоративна социална отговорност. Електронното обучение ще развие и усъвършенства Вашите знания, умения и компетенции за планиране и комуникиране на кампания, свързана с корпоративна кауза, разработване и изпълнение на план за корпоративен социален маркетинг, разграничаване особеностите при управление на КСО в малки и големи предприятия и прилагане на практика на моделите на управление на КСО в предприятията.

Дигитална компетентност на базово ниво. Електронното обучение ще развие и усъвършенства Вашите знания, умения и компетенции за работа с операционната система Windows 7, за търсене на информация, оптимизиране и организиране на работата в интернет, ефективно използване на електронна поща, текстообработване и електронни таблици.

Дигитална компетентност на експертно ниво. Електронното обучение ще развие и усъвършенства Вашите знания, умения и компетенции за оформяне на професионални документи, систематизиране и визуално представяне на данни, ефективно управление на електронните съобщения, контактите, задачите и ангажиментите, както и процесите на създаване и управление на срещи и събития.

Управление на бази от данни (MS Access). Електронното обучение ще развие и усъвършенства Вашите знания, умения и компетенции за управление на бази данни, както и за процесите на създаване и управление на таблици, релации, заявки, формуляри и отчети.

Успешни презентации. Електронното обучение ще развие и усъвършенства Вашите знания, умения и компетенции за създаване на атрактивно съдържание в презентациите и неговото ефективно управление, както и за целенасочено въздействие върху аудиторията чрез използване на съвременни методи и техники за презентиране.

Финанси за нефинансисти. Електронното обучение ще развие и усъвършенства Вашите знания, умения и компетенции за реализацията на процесите, свързани с приложение на теорията за финансите на фирмата, финансиране на дейността й, приходи и разходи, финансови отчети, финансов анализ, планиране и инвестиции.

Финансово и правно проучване (дю дилиджънс), като инструмент за минимизиране на риска. Електронното обучение ще развие и усъвършенства Вашите знания, умения и компетенции за реализацията на процесите, свързани с преструктуриране и оздравяване, оценка на кредитоспособността и инвестиционната привлекателност, реализиране на инвестиционни проекти, разширяване и диверсификация на бизнеса.

Управление в условията на криза. Електронното обучение ще развие и усъвършенства Вашите знания, умения и компетенции за вземане на превантивни мерки, прилагане на механизми за противодействие на евентуална криза, предприемане на препоръчителни действия в условия на вече настъпила криза и преструктуриране на бизнеса в периода след кризата.

Видео урок за работа с MyCompetence. Това видео ще Ви запознае с предназначението  на MyCompetence и с разработените модели и средства за  оценяване на компетенции. Ще научите как се оценяват компетенции със средствата на информационната система чрез практическите примери за:

  • самооценяване на съответствието към  изискванията за определена длъжност на базата на секторен модел на длъжността;
  • процедура за оценяване с Карта за оценка на компетенции;
  • процедура  за оценяване с интервю за 360 ⁰ обратна връзка.

Дигитални компетенции - новите възможности за работа с работния плот, които предлага Windows 7.

Използване на стилове във Word 2010 - нови възможности за оформление на документи с Word 2010.

Работа с Internet Explorer 9 - новите възможности, които предлага адресната лента на Internet Explorer 9.

Стилове за таблици в Excel 2010. Стилове за таблици в Excel 2010+

Циркулярни документи във Word 2010. Циркулярни документи в Word 2010

Обобщени таблици в Excel 2010  - нови възможности за оформление на данните като таблица.

Създаване на ефективни презентации с MS PowerPoint 2010 – използване на образец на слайд - нови възможности за създаване на съдържание на презентация, които предлага PowerPoint 2010.

Ефективна работа с MS Outlook 2010 – създаване на автоматичен подпис - нови възможности за използване на подпис в електронно съобщение.

Прочетено: 3683