Приложение 4 към Заповед № PД01-931/27.12.2010 г. с влезлите в сила промени в НКПД-2011 от 01.01.2012 г.

 

СПИСЪК НА ДЛЪЖНОСТИТЕ

В НАЦИОНАЛНАТА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОФЕСИИТЕ И ДЛЪЖНОСТИТЕ, 2011 г.

 

 

1 РЪКОВОДИТЕЛИ

 

11 ЗАКОНОДАТЕЛИ, ВИСШИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ И ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ

111 Законодатели и висши представители

1111 Законодатели

1111 9001 Президент на Република България

1111 9002 Вицепрезидент на Република България

1111 9003 Председател на Народно събрание

1111 9004 Заместник-председател на Народно събрание

1111 9005 Председател на комисия, Народно събрание

1111 9006 Заместник-председател на комисия, Народно събрание

1111 9007 Народен представител

1111 9008 Омбудсман

1111 9009 Заместник-омбудсман

1111 9010 Министър-председател

1111 9011 Заместник-министър-председател

1111 9012 Министър

1111 7013 Заместник-министър

1111 7014 Началник на политически кабинет, министър

1111 6015 Говорител на Министър-председателя

1111 9016 Кмет, община

1111 4017 Заместник-кмет, община

1111 9018 Кмет, кметство

1111 9019 Председател, общински съвет

1111 9020 Заместник-председател, общински съвет

1111 9021 Общински съветник

1111 9022 Кмет, район

1111 4023 Заместник-кмет, район

1111 3024 Кметски наместник, община

1111 7025 Главен прокурор

1111 7026 Заместник-главен прокурор

1111 7027 Директор, Национална следствена служба

1111 7028 Заместник-директор, Национална следствена служба

1111 9029 Председател на Конституционен съд

1111 7030 Председател, Върховен касационен съд

1111 7031 Председател, Върховен административен съд

1111 7032 Председател, Апелативен съд

1111 7033 Председател, окръжен съд

1111 7034 Председател, районен съд

1111 7035 Председател на отделение, Върховен касационен съд

1111 7036 Председател отделение, Върховен административен съд

1111 7037 Председател, градски съд

1111 7038 Заместник-председател, Върховен касационен съд

1111 7039 Заместник-председател, Върховен административен съд

1111 7040 Заместник-председател, апелативен съд

1111 7041 Заместник-председател, градски съд

1111 7042 Заместник-председател, окръжен съд

1111 7043 Заместник-председател, районен съд

1111 7044 Началник на кабинета на заместник министър-председател

1111 7045 Началник на кабинета на министър-председателя

1111 7046 Апелативен прокурор/ Военно-апелативен прокурор

1111 7047 Окръжен прокурор/ Военно-окръжен прокурор

1111 7048 Градски прокурор

1111 7049 Районен прокурор

1111 7050 Завеждащ окръжен следствен отдел в окръжна прокуратура

1111 7051 Заместник-окръжен прокурор/ Заместник военно-окръжен прокурор/ Заместник-градски прокурор

1112 Висши представители на държавни органи

1112 7001 Главен секретар, администрация на Президента

1112 7002 Главен секретар, администрация на Народно събрание

1112 7003 Директор дирекция, администрация на Народно събрание

1112 7004 Секретар, Народно събрание

1112 7005 Държавен съветник, Народно събрание/Президентство

1112 7006 Началник протокол, Народно събрание/Президентство

1112 7007 Ръководител пресслужба, Народно събрание/Президентство

1112 7008 Главен държавен здравен инспектор

1112 7009 Областен управител

1112 7010 Заместник-областен управител

1112 9011 Управител, Национален осигурителен институт

1112 9012 Подуправител, Национален осигурителен институт

1112 7013 Председател, Национален статистически институт

1112 7014 Заместник-председател, Национален статистически институт

1112 9015 Управител, Българска народна банка

1112 9016 Подуправител, Българска народна банка

1112 9017 Председател, Сметна палата

1112 9018 Управител, Национална здравно-осигурителна каса

1112 9019 Председател, държавна комисия

1112 7020 Заместник-председател, държавна комисия

1112 9021 Председател на Икономически и социален съвет

1112 9022 Председател, Надзорен съвет на агенция

1112 7023 Изпълнителен директор, агенция

1112 7024 Заместник-изпълнителен директор, агенция

1112 6025 Началник, митническо бюро

1112 7026 Главен секретар, администрация

1112 7027 Главен секретар, Сметна палата

1112 7028 Директор териториална дирекция, агенция

1112 7029 Държавен съкровищник, Министерство на финансите

1112 7030 Заместник-главен инспектор, Министерство на отбраната

1112 7031 Директор, регионална митническа дирекция

1112 7032 Заместник-директор, регионална митническа дирекция

1112 7033 Началник, митница

1112 7034 Заместник-началник, митница

1112 7035 Директор, териториално статистическо бюро

1112 7036 Началник, регионален инспекторат по образованието

1112 7037 Началник регионална дирекция

1112 7038 Посланик

1112 7039 Временно управляващ посолство

1112 7040 Генерален консул

1112 7041 Консул

1112 7042 Аташе

1112 7043 Главен директор, главна дирекция в администрация

1112 7044 Ръководител звено правителствени агенти

1112 7045 Главен финансов директор, Българска народна банка

1112 7046 Началник кабинет

1112 7047 Началник кабинет, председател на Сметна палата

1112 7048 Директор, териториално поделение, НОИ

1112 7049 Парламентарен секретар

1112 7050 Заместник-директор териториална дирекция

1112 7051 Заместник главен директор, главна дирекция в администрация

1112 7052 Директор териториално поделение

1112 7053 Постоянен секретар

1112 7054 Политически директор

1112 7055 Ръководител на задгранично представителство по чл. 23, ал. 1 от ЗДС

1112 7056 Ръководител на задгранично представителство по чл. 23, ал. 1 и 2 от ЗДС

1112 7057 Пълномощен министър

1112 7058 Посланик за специални поръчения

1112 7059 Висш дипломатически служител

1112 7060 Специален координатор

1112 7061 Старши дипломатически служител - I степен

1112 7062 Старши дипломатически служител - II степен

1112 7063 Съветник в задгранично представителство

1112 7064 Първи секретар в задгранично представителство

1112 7065 Втори секретар в задгранично представителство

1112 7066 Трети секретар в задгранично представителство

1112 7067 Дипломатически служител - I степен

1112 7068 Дипломатически служител - II степен

1112 7069 Дипломатически служител - III степен

1112 7070 Дипломатически служител - IV степен

1112 7071 Аташе в задгранично представителство

1112 7072 Генерален директор, администрация

1112 7073 Председател, постоянна комисия по области на висшето образование, НАОА

1112 7074 Председател, постоянна комисия за следакредитационно наблюдение и контрол, НАОА

1112 7075 Член на Акредитационен съвет, НАОА

1112 7076 Секретар на съвет по чл. 21 от Закона за администрацията

1112 7077 Секретар, ЦКБППМН

1112 6078 Началник, митнически пункт

1112 5079 Главен комисар, пожарна безопасност и спасяване

1112 6080 Генерален комисар, МВР

1112 6081 Директор на дирекция, полиция

1112 9082 Председател, комисия

1112 6083 Секретар, община

1112 6084 Секретар, район

1112 7085 Секретар на Столична община

1112 6086 Началник, общинска служба по земеделие

1112 6087 Заместник-началник, общинска служба по земеделие

1112 6088 Секретар на кметство

1112 7089 Главен директор, главна дирекция в Столична община

1112 6090 Главен ревизор по безопасността на транспорта

1112 6091 Заместник – главен ревизор по безопасността на транспорта

1112 7092 Председател, държавна агенция

1112 7093 Заместник-председател, държавна агенция

1112 5094 Главен, старши и правителствен процесуален агент

1112 5095 Говорител на МВнР

1112 5096 Стажант-аташе

1112 5097 Директор, Районна здравноосигурителна каса

1112 5098 Заместник-директор, Районна здравноосигурителна каса

1112 5099 Подуправител, Национална здравно-осигурителна каса

1112 5100 Заместник-председател, Селскостопанска академия

1112 5101 Председател, Селскостопанска академия

1112 7102 Главен секретар, администрация на МС

1112 9103 Заместник-председател, Сметна палата

1112 7104 Главен архитект, Столична община

1113 Традиционни старейшини и селски водачи/управници

1114 Висши представители на организации с нестопанска цел

1114 9001 Президент, политическа партия

1114 9002 Председател, политическа партия

1114 6003 Ръководител, местна организация/политическа партия

1114 6004 Ръководител, контролен орган на партия

1114 6005 Съветник, политическа партия

1114 6006 Главен експерт, политическа партия

1114 6007 Експерт, политическа партия

1114 9008 Председател, организация на работодатели

1114 9009 Ръководител, контролен орган на организация на работодателите

1114 9010 Председател, организация на работниците и служителите

1114 9011 Президент, организация на работниците и служителите

1114 9012 Ръководител, контролен орган на организация на работниците и служителите

1114 9013 Заместник-председател, организация на работодатели

1114 9014 Вицепрезидент, организация на работодатели

1114 6015 Главен секретар, организация

1114 9016 Председател, браншови и регионални организации

1114 9017 Заместник-председател, организация на работниците и служителите

1114 9018 Вицепрезидент, организация на работниците и служителите

1114 9019 Изпълнителен директор, оранизация на работниците и служителите

1114 9020 Главен директор, организация на работниците и служителите

1114 9021 Директор, организация на работниците и служителите

1114 7022 Изпълнителен директор, организации с нестопанска цел/съсловни организации

1114 7023 Директор, организации с нестопанска цел/съсловни организации

1114 9024 Председател, организации с нестопанска цел/съсловни организации

1114 9025 Заместник-председател, организации с нестопанска цел/съсловни организации

1114 9026 Генерален секретар, организации с нестопанска цел/съсловни организации

1114 9027 Секретар, организации с нестопанска цел/съсловни организации

1114 9028 Ръководител, контролен орган на организации с нестопанска цел/съсловни организации

1114 9029 Висш служител на друго регистрирано вероизповедание

1114 9030 Патриарх на Българската православна църква

1114 9031 Митрополит

1114 9032 Главен мюфтия

1114 9033 Епископ на Католическата църква в България

1114 9034 Председател на Български олимпийски комитет

1114 7035 Председател, обществена организация

1114 7036 Заместник-председател, обществена организация

1114 4037 Игумен на ставропигиален манастир

1114 5038 Изпълнителен секретар, организация на работниците и служителите

1114 5039 Началник кабинет, организация на работниците и служителите

1114 5040 Парламентарен секретар, организация на работниците и служителите

1114 5041 Наименованието е преместено в единична група 2422, считано от 01.07.2011 г.

1114 5042 Ръководител на Пресцентър, организация на работниците и служителите

1114 5043 Федерален секретар, браншова организация на работниците и служителите

1114 6044 Главен секретар на СВ. Синод

112 Управляващи и изпълнителни директори

1120 Управляващи и изпълнителни директори

1120 7001 Генерален директор

1120 7002 Изпълнителен директор

1120 6003 Изпълнителен директор/директор, лечебно заведение за болнична помощ

1120 6004 Ръководител, кооперативно предприятие

1120 6005 Директор, организация

1120 6006 Директор, предприятие

1120 6007 Директор, вестник

1120 6008 Директор, радио

1120 6009 Директор, телевизия

1120 7010 Директор, банка

1120 7011 Заместник-директор, банка

1120 7012 Заместник-генерален директор

1120 6013 Заместник-директор, организация

1120 6014 Заместник-директор, предприятие

1120 7015 Заместник-ръководител, кооперативно предприятие

1120 7016 Заместник-председател, управителен съвет/съвет на директорите, търговско дружество

1120 7017 Заместник-изпълнителен директор

1120 7018 Председател, управителен съвет (съвет на директорите) на търговско дружество

1120 7019 Председател, Надзорен съвет в търговско дружество

1120 7020 Член, съвет на директорите

1120 7021 Член, управителен съвет

1120 7022 Прокурист (търговски управител)

1120 7023 Управител

1120 7024 Управител, застрахователно дружество

1120 7025 Член, Надзорен съвет в търговско дружество

1120 7026 Главно надзорно лице

1120 7027 Заместник-управител

1120 9028 Заместник-председател управителен съвет, Централен кооперативен съюз

1120 9029 Заместник-председател, кооперативен съюз

1120 9030 Заместник-председател, кооперация

1120 9031 Председател, контролен съвет на кооперативен съюз

1120 9032 Председател, контролен съвет на Централен кооперативен съюз

1120 9033 Председател, кооперативен съюз

1120 9034 Председател, кооперация

1120 9035 Председател на управителен съвет на Централен кооперативен съюз

1120 9036 Ректор, висше училище

1120 9037 Заместник-ректор, висше училище

1120 7038 Помощник-ректор, висше училище

1120 9039 Генерален директор на Българска телеграфна агенция

1120 6040 Ръководител, отдел в транспорта и въздушното обслужване

1120 7041 Ръководител/директор, регионално поделение обслужване на въздушно движение

1120 7042 Заместник ръководител/директор, регионално поделение обслужване на въздушно движение

1120 7043 Ръководител/директор, обособено звено транспорт

1120 7044 Директор, обособено звено аеронавигационното в обслужване

1120 7045 Регионален мениджър

1120 7046 Управител, клон на търговско дружество

1120 7047 Ръководител във фармацевтичната компания, фармацевт

1120 6048 Директор

1120 6049 Ректор на Духовната семинария

1120 7050 Директор регионално поделение

1120 7051 Програмен директор

1120 7052 Главен архитект, община/район

1120 7053 Член на Висшия съдебен съвет

 

12 АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ И РЪКОВОДИТЕЛИ В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА

121 Ръководители в бизнес услугите и административните дейности

1211 Ръководители на финансови дейности

1211 7001 Финансов директор

1211 7002 Финансов мениджър

1211 6003 Управител, финансови дейности

1211 6004 Управител, счетоводни услуги

1211 6005 Ръководител, финансов отдел

1211 6006 Ръководител, финансов сектор

1211 6007 Ръководител, счетоводен отдел

1211 6008 Директор за връзки с инвеститорите

1211 6009 Корпоративен секретар

1212 Ръководители по управление на човешките ресурси

1212 6001 Управител, човешки ресурси

1212 6002 Директор/Мениджър човешки ресурси

1212 6003 Ръководител, отдел човешки ресурси

1212 6004 Ръководител, сектор човешки ресурси

1212 6005 Ръководител, организация и ефективност на труда

1212 6006 Ръководител, набиране на персонал

1212 6007 Ръководител, здравословни и безопасни условия на труд

1213 Ръководители по политики и стратегическо планиране

1213 7001 Главен юрист, Българска народна банка

1213 7002 Главен касиер, Българска народна банка

1213 7003 Главен счетоводител, Българска народна банка

1213 9004 Член, Надзорен съвет на агенция

1213 9005 Член, Сметна палата

1213 9006 Член, държавна комисия

1213 7007 Директор дирекция, администрация на Президента

1213 7008 Директор дирекция, администрация

1213 7009 Директор дирекция, Сметна палата

1213 7010 Директор, областна администрация

1213 7011 Директор на юридическо лице по чл. 60 от Закона за администрацията

1213 6012 Директор дирекция, община

1213 7013 Директор на дирекция в Столична община

1213 7014 Директор дирекция, политики и стратегическо планиране

1213 7015 Икономически директор

1213 6016 Мениджър, корпоративно планиране

1213 7017 Заместник-директор на дирекция, администрация

1213 7018 Председател на медицинска комисия, лекар, НОИ

1213 7019 Началник отдел, Народно събрание

1213 7020 Началник отдел, администрация на Президента

1213 7021 Началник отдел, Сметна палата

1213 7022 Началник отдел, администрация

1213 7023 Началник отдел, областна администрация

1213 6024 Началник отдел, община/район

1213 7025 Началник отдел, Столична община

1213 6026 Началник отдел, кметство

1213 6027 Началник сектор, администрация Народното събрание

1213 6028 Началник сектор, администрация на Президента

1213 6029 Началник сектор, администрация

1213 6030 Началник сектор, Сметна палата

1213 7031 Началник сектор, областна администрация

1213 7032 Началник сектор, териториално поделение

1213 7033 Началник сектор, териториално звено

1213 6034 Началник сектор, община/район

1213 6035 Началник сектор, Столична община

1213 7036 Ръководител инспекторат, администрация

1213 7037 Началник управление, Българска народна банка

1213 7038 Главен одитор, Българска народна банка

1213 7039 Ръководител, вътрешен одит

1213 7040 Ръководител вътрешен одит, Сметна палата

1213 7041 Ръководител сектор експертиза на работоспособността, лекар

1213 7042 Ръководител инспекторат, Столична община

1213 7043 Ръководител, отдел по икономически анализи и прогнози

1213 7044 Ръководител, стратегическо планиране

1213 7045 Ръководител филиал, териториално поделение на НОИ

1213 5046 Ръководител проект

1213 5047 Ръководител, технически надзор

1213 5048 Директор дирекция, администрация на МС

1213 5049 Началник отдел, администрация на МС

1213 5050 Началник сектор, администрация на МС

1213 6051 Главен инженер, предприятие

1219 Ръководители в бизнес услугите и административните дейности, н.д.

1219 7001 Директор дирекция, административни дейности

1219 6002 Управител, бизнес услуги

1219 6003 Управител, чистота

1219 5004 Мениджър, инфраструктура и логистика в предприятие

1219 5005 Ръководител, направление

1219 5006 Фасилити мениджър

1219 6007 Ръководител, отдел в бизнес услугите

1219 3008 Ръководител, отдел в битовото обслужване

1219 3009 Ръководител, отдел в чистотата

1219 6010 Ръководител/началник, административен отдел

1219 6011 Ръководител звено

1219 5012 Ръководител, група

1219 5013 Ръководител, клиентски център

1219 5014 Главен директор, банка

1219 5015 Директор дирекция, банка

1219 5016 Началник управление, банка

1219 5017 Ръководител регионално звено

1219 5018 Ръководител/Директор/Началник управление

1219 6019 Ръководител/Началник сектор

1219 6020 Ръководител/Началник служба

1219 6021 Ръководител/Началник/Мениджър отдел

1219 6022 Директор дирекция

1219 7023 Ръководител интегрирана система за управление

1219 7024 Началник, административна служба

122 Ръководители по продажби, маркетинг и развойна дейност

1221 Ръководители по продажби и маркетинг

1221 7001 Търговски директор

1221 6002 Управител, продажби и маркетинг

1221 6003 Мениджър покупки/продажби

1221 6004 Маркетинг мениджър/Директор маркетинг

1221 6005 Мениджър проучване на пазари

1221 6006 Ръководител, външнотърговска кантора

1221 6007 Ръководител, отдел по маркетинг

1221 6008 Ръководител, отдел по продажбите

1221 6009 Мениджър на търговската марка/Бранд мениджър

1222 Ръководители реклама и връзки с обществеността

1222 6001 Ръководител звено, връзки с обществеността

1222 6002 Ръководител звено, реклама

1222 6003 Мениджър, връзки с обществеността

1222 6004 Мениджър, реклама

1222 6005 Управител, реклама и връзки с обществеността

1223 Ръководители на научноизследователска и развойна дейност

1223 7001 Председател, Българска академия на науките

1223 7002 Заместник-председател, Българска академия на науките

1223 7003 Директор, институт

1223 7004 Заместник-директор, институт

1223 7005 Главен научен секретар

1223 7006 Ръководител звено, изследване и развитие

1223 7007 Ръководител, научна програма

1223 7008 Ръководител, научен програмен колектив

1223 7009 Ръководител, научна секция

1223 7010 Главен конструктор

1223 7011 Началник отдел технически и качествен контрол

1223 3012 Завеждащ научна лаборатория

 

13 РЪКОВОДИТЕЛИ В ПРОИЗВОДСТВОТО И СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ УСЛУГИ

131 Ръководители в селското, горското и рибното стопанство

1311 Ръководители в селското и горското стопанство

1311 3001 Ръководител участък, горско стопанство (лесничейство)

1311 3002 Ръководител участък, земеделие

1311 6003 Ръководител, горско стопанство

1311 6004 Ръководител, земеделие

1311 6005 Ръководител, животновъдство

1311 6006 Главен лесничей

1311 5007 Ръководител ловно стопанство

1312 Ръководители в риболова и аквакултурите

1312 3001 Ръководител участък, риболов

1312 6002 Ръководител, риболов

1312 6003 Ръководител, рибовъдство

132 Ръководители в преработващата и добивната промишленост, строителството и дистрибуцията

1321 Ръководители в преработващата промишленост

1321 3001 Управител, преработваща промишленост

1321 7002 Мениджър, производство

1321 7003 Главен инженер, преработваща промишленост

1321 5004 Началник, цех

1321 7005 Началник производство

1321 6006 Заместник-ръководител, обособено производство

1321 6007 Ръководител, отдел в промишлеността

1321 6008 Ръководител, обособено производство

1321 6009 Ръководител сектор/звено в промишлеността

1321 7010 Ръководител, производствено поделение

1321 7011 Ръководител, структурно звено/ядрен енергиен блок

1321 7012 Ръководител, структурно звено/ядрена електроцентрала

1321 7013 Главен технолог, ядрен енергиен блок

1321 7014 Главен технолог, ядрена централа

1321 7015 Главен технолог, преработваща промишленост

1321 7016 Главен енергетик

1321 7017 Главен механик

1321 5018 Ръководител, лаборатория в предприятие

1321 5019 Главен корабостроител

1321 5020 Директор, производство

1321 5021 Технически директор

1321 5022 Ръководител, пречиствателна станция

1321 5023 Главен метролог

1321 5024 Ръководител група, преработваща промишленост

1321 5025 Ръководител, инсталация

1321 5026 Ръководител, резервоарен парк

1321 6027 Директор дирекция, преработваща промишленост

1321 6028 Ръководител, инфраструктура и поддръжка

1322 Ръководители в добивната промишленост

1322 3001 Управител, добивна промишленост

1322 7002 Началник, рудник

1322 7003 Началник, обогатителна фабрика

1322 7004 Главен инженер, добивна промишленост

1322 6005 Ръководител група, добивна промишленост

1322 6006 Ръководител участък, добивна промишленост

1322 3007 Ръководител подземен обект

1322 7008 Ръководител минноспасителна служба

1322 7009 Директор, обогатителен комплекс

1322 7010 Директор, рудодобивен комплекс

1323 Ръководители в строителството

1323 5001 Управител , проектиране

1323 5002 Управител, строителство

1323 6003 Главен инженер, строителство

1323 3004 Строителен предприемач

1323 6005 Инженер, строителен надзор

1323 7006 Началник, строителен обект

1323 6007 Началник, строеж

1323 6008 Ръководител, отдел в строителството

1323 7009 Ръководител, отдел в проектирането

1323 7010 Ръководител, група в строителството

1323 6011 Мениджър, инвестиционни проекти

1324 Ръководители снабдяване, дистрибуция и сродни на тях

1324 3001 Мениджър, логистика

1324 5002 Директор, закупуване

1324 3003 Управител, складово стопанство

1324 3004 Управител, транспорт

1324 7005 Началник, аерогара

1324 7006 Началник, летище

1324 7007 Началник, морска гара

1324 7008 Началник, речна гара

1324 7009 Началник на ремонтно звено, транспорт

1324 3010 Началник участък, свръзки и ел. съоръжения

1324 3011 Началник участък, осигурителни инсталации

1324 3012 Началник, тягова подстанция в железопътен транспорт

1324 3013 Началник, подрайон по контактна железопътна мрежа

1324 3014 Началник, участък по поддържане на железния път и съоръженията

1324 3015 Началник, автогара

1324 3016 Началник, експлоатационно звено в транспорта

1324 3017 Началник, превозна служба

1324 5018 Началник, железопътна гара

1324 5019 Началник, метростанция

1324 3020 Началник, вагонно-ревизорски участък

1324 3021 Ръководител, отдел в транспорта

1324 5022 Заместник-началник, железопътна гара

1324 6023 Ръководител, отдел в транспорта (нефто- и газопроводи)

1324 5024 Ръководител, отдел в складовото стопанство

1324 5025 Ръководител група, транспорт

1324 5026 Ръководител, транспорт

1324 3027 Ръководител смяна, транспортно експлоатационно звено

1324 3028 Ръководител смяна, ремонтно звено в транспорта

1324 6029 Ръководител отдел, доставки

1324 6030 Ръководител отдел, дистрибуция

1324 6031 Ръководител отдел, складиране

1324 6032 Ръководител, автобаза

1324 5033 Летец-пилот, директор на дирекция

1324 5034 Ръководител автосервиз

1324 5035 Началник пристанищен район

1324 6036 Главен пилот, директор дирекция

1324 6037 Ръководител на район

1324 7038 Главен авиоинженер, директор дирекция

1324 7039 Ръководител на организация за техническо обслужване, авиация

1324 7040 Ръководител на организация за поддържане на непрекъсната летателна годност

133 Ръководители в областта на информационните и комуникационните технологии

1330 Ръководители в областта на информационните и комуникационните технологии

1330 6001 Директор, информационни системи

1330 6002 Директор/ Мениджър, информационни технологии

1330 3003 Началник, пощенска станция

1330 3004 Ръководител, комуникационни технологии

1330 6005 Ръководител, информационно обслужване

1330 6006 Ръководител, компютърно обслужване

1330 6007 Ръководител, компютърни системи: разработка на системи

1330 6008 Ръководител, информационни и комуникационни технологии

1330 6009 Мениджър, мрежи

1330 6010 Мениджър, софтуерни приложения

1330 6011 Мениджър, софтуерно развитие

1330 6012 Мениджър, обработка на данни

1330 3013 Управител, пощи

1330 6014 Управител, Интернет доставки

1330 5015 Ръководител радио/телевизионни станции

1330 5016 Ръководител, сектор/студиен комплекс - радио и телевизия

1330 5017 Главен редактор, радио/телевизия

1330 5018 Директор на дирекция, радио/телевизия

1330 5019 Директор, радио/телевизионна програма

1330 5020 Ръководител, техническа смяна радио/телевизия

1330 5021 Мениджър ИТ център

1330 5022 Директор, информационни системи и системи за управление

1330 5023 Ръководител, информационни и комуникационни технологии и системи за управление

1330 6024 Ръководител подвижни радиорелейни/телевизионни станции

1330 6025 Изпълнителен продуцент

134 Ръководители в областта на професионалните услуги

1341 Ръководители в областта на услугите за грижи за деца

1341 5001 Управител, детско заведение

1341 5002 Директор, детска ясла

1342 Ръководители в здравеопазването

1342 9001 Директор НЕЛК

1342 7002 Директор, здравно заведение

1342 7003 Директор/Управител/Ръководител, лечебно заведение

1342 9004 Председател ТЕЛК

1342 9005 Председател ДЕЛК

1342 5006 Управител, лечебно заведение за извънболнична помощ

1342 7007 Ръководител/Управител, здравно заведение

1342 6008 Ръководител, лаборатория

1342 6009 Ръководител, служба по трудова медицина

1342 7010 Началник клиника

1342 7011 Лекар, началник отделение/лаборатория

1342 6012 Главна медицинска сестра

1342 6013 Старша медицинска сестра

1342 6014 Старши рентгенов лаборант

1342 6015 Старши медицински лаборант

1342 6016 Главна акушерка

1342 6017 Старша акушерка

1342 6018 Главен рехабилитатор

1342 6019 Старши рехабилитатор

1343 Ръководители в областта на услугите за грижи за възрастни хора

1343 3001 Управител, дом за стари хора със здравни грижи

1343 3002 Управител, дом за стари хора без здравни грижи

1343 3003 Координатор, грижи за възрастни хора в общността

1344 Ръководители на социални услуги

1344 7001 Директор, социални услуги в общността

1344 7002 Директор, специализирана институция

1344 7003 Управител, социални услуги в общността

1344 3004 Управител, специализирана институция

1345 Ръководители в образованието

1345 6001 Директор, обслужващо звено в системата на народната просвета

1345 6002 Директор, училище

1345 6003 Директор, център за професионално обучение

1345 6004 Директор, детска градина

1345 9005 Директор, колеж

1345 7006 Директор, департамент

1345 9007 Заместник директор, колеж

1345 9008 Декан

1345 7009 Заместник-декан

1345 6010 Началник, отдел в образованието

1345 6011 Ръководител, сектор в образованието

1345 9012 Ръководител, катедра

1345 6013 Ръководител, учебно-методичен център

1345 5014 Началник, учебен отдел

1345 6015 Директор, професионален колеж

1345 6016 Директор на център за продължаващо обучение

1346 Ръководители на клонове на финансови и застрахователни институции

1346 7001 Директор, банков клон/клон на финансова/платежна институция

1346 7002 Заместник-директор, банков клон/клон на финансова/платежна институция

1346 7003 Управител, банков клон/клон на финансова/платежна институция

1346 6004 Управител, клон на застрахователна институция

1346 3005 Управител, финансово-кредитна и паричнообменна дейност

1346 7006 Ръководител служба, банка/финансова/платежна институция

1346 7007 Ръководител, банков салон/салон във финансова/платежна инстетуция

1346 7008 Ръководител, банково представителство/представителство във финансова/платежна институция

1346 6009 Ръководител екип, банка/финансова/платежна институция

1346 6010 Ръководител отдел/сектор, банка/финансова/платежна институция

1346 6011 Ръководител екип, застрахователна институция

1346 5012 Мениджър, банка/финансова/платежна институция

1346 6013 Регионален директор, банка/финансова/платежна институция

1346 6014 Директор финансов център, банка/финансова/платежна институция

1346 6015 Ръководител офис, банка/финансова/платежна институция

1349 Ръководители в областта на професионалните услуги, н.д.

1349 7001 Директор, библиотека

1349 7002 Директор, музей/галерия

1349 7003 Началник, затвор

1349 7004 Началник, поправителен дом

1349 7005 Заместник-началник, затвор, режимна и надзорна охранителна дейност

1349 7006 Заместник-началник, поправителен дом, режимна и надзорна охранителна дейност

1349 7007 Заместник-директор, библиотека

1349 7008 Заместник-директор, музей/галерия

1349 6009 Издател

1349 3010 Читалищен секретар

1349 7011 Началник управление, полиция

1349 7012 Ръководител, правна служба

1349 7013 Директор, дирекция "Правна"

1349 7014 Ръководител, лаборатория за консервация и реставрация

1349 7015 Ръководител, отдел в музей/галерия

1349 7016 Ръководител/началник сектор, транспорт и въздушно обслужване

1349 7017 Ръководител/началник сектор, аеронавигационно обслужване

1349 6018 Директор на детска кухня

1349 7019 Директор на комплекс за детско хранене

 

14 РЪКОВОДИТЕЛИ В ХОТЕЛИЕРСТВОТО, ТЪРГОВИЯТА И ДРУГИ УСЛУГИ

141 Управители на хотели и ресторанти

1411 Управители на хотели

1411 3001 Ръководител, отдел в хотел

1411 3002 Управител, хотел

1411 3003 Управител, мотел

1411 3004 Управител, пансион

1412 Управители на ресторанти

1412 3001 Управител, заведение за обществено хранене

1412 3002 Управител, павилион

1412 3003 Управител, ресторант на самообслужване

1412 3004 Управител, сладкарница/кафене

1412 3005 Управител, бар

1412 3006 Управител, ресторант

1412 3007 Управител, стол

1412 3008 Управител, приготвяне и доставяне на храна (кетъринг)

1412 3009 Ръководител, отдел в ресторант

1412 3010 Гостилничар

1412 3011 Съдържател, ресторант

142 Ръководители в търговията на едро и дребно

1420 Ръководители в търговията на едро и дребно

1420 3001 Управител, търговия на едро

1420 3002 Управител, външна търговия

1420 3003 Управител, търговия на дребно

1420 3004 Управител, магазин

1420 3005 Управител, супермаркет

1420 3006 Управител, универсален магазин

1420 5007 Ръководител отдел, складово стопанство

1420 5008 Ръководител на склад за търговия на едро с лекарствени продукти, фармацевт

143 Ръководители на други услуги

1431 Ръководители на спортни центрове, центрове за отдих и културни центрове

1431 3001 Генерален секретар, спортна организация

1431 7002 Главен секретар, Народен театър

1431 7003 Главен секретар, спортна организация

1431 7004 Директор на културна организация/културен институт

1431 7005 Директор, театър

1431 3006 Директор, кино

1431 7007 Заместник-директор, институт/организация за културни дейности

1431 7008 Заместник-председател, спортен клуб

1431 7009 Заместник-председател, спортна организация

1431 7010 Заместник-председател, дружество за физкултура и спорт

1431 7011 Заместник-директор, театър

1431 7012 Председател, спортен клуб

1431 7013 Председател, спортна организация

1431 7014 Председател, дружество за физкултура и спорт

1431 3015 Управител, отдих/ почивна база

1431 3016 Управител, спортни дейности

1431 3017 Управител, казино

1431 3018 Управител, бинго зала

1431 3019 Управител, зала игрални автомати

1431 3020 Управител, развлекателни/увеселителни паркове

1431 6021 Ръководител, отдел в културните дейности

1431 6022 Ръководител отдел, отдих

1431 6023 Ръководител отдел, спортни дейности

1431 6024 Директор на районна дирекция "Български спортен тотализатор"

1431 6025 Управител културни дейности

1431 6026 Спортен мениджър

1439 Ръководители на други услуги, н.д.

1439 3001 Управител, заведение за обслужване на населението

1439 3002 Управител, търговски център

1439 3003 Управител, къмпинг

1439 3004 Управител, туристическа агенция

1439 3005 Управител, бюро за услуги

1439 3006 Управител, хижа

1439 6007 Ръководител, отдел в туристически агенции

1439 3008 Ръководител, контактен център

1439 3009 Ръководител, конферентен център

1439 6010 Директор на дирекция "Обработка на тиражите"

1439 5011 Ръководител, техническа поддръжка

1439 5012 Ръководител, база

1439 6013 Риск мениджър

 

2 СПЕЦИАЛИСТИ

 

21 СПЕЦИАЛИСТИ ПО ПРИРОДНИ И ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ

211 Специалисти по физически и химически науки и науки за земята

2111 Физици и астрономи

2111 6001 Аеродинамик

2111 6002 Астроном

2111 6003 Астрофизик

2111 6004 Радиоастроном

2111 6005 Физик

2111 6006 Физик, акустик

2111 6007 Физик, атомна физика

2111 6008 Физик, балистик

2111 6009 Физик, електричество и магнетизъм

2111 6010 Физик, електроник

2111 6011 Физик, механика

2111 6012 Физик, молекулярна физика

2111 6013 Физик, оптика

2111 6014 Физик, теоретична физика

2111 6015 Физик, термодинамика

2111 6016 Физик, топлофизика

2111 6017 Физик, физика на елементарните частици

2111 6018 Физик, физика на полупроводниците

2111 6019 Физик, физика на твърдото тяло

2111 6020 Физик, хидродинамика

2111 5021 Физик, медицинска радиологична физика

2111 5022 Физик, медицинска санитарна физика

2111 5023 Физик, радиационна хигиена

2111 5024 Физик, радиобиология

2111 5025 Физик, биофизика

2112 Метеоролози

2112 6001 Авиометеоролог

2112 6002 Експерт, авиометеорологично обслужване

2112 6003 Климатолог

2112 6004 Метеоролог

2112 6005 Прогнозист на време

2113 Химици

2113 6001 Химик

2113 6002 Химик-аналитик

2113 6003 Химик, дегергенти

2113 6004 Химик, корозия

2113 6005 Химик, кристалография

2113 6006 Химик, металургичен

2113 6007 Химик, молекулярен

2113 6008 Химик, неорганична химия

2113 6009 Химик, обработка на кожи

2113 6010 Химик, обработка на светлочувствителни материали

2113 6011 Химик, органична химия

2113 6012 Химик, петролен

2113 6013 Химик, пластмаса

2113 6014 Химик, полимери

2113 6015 Химик, производство на бои и лакове

2113 6016 Химик, производство на гума и гумени изделия

2113 6017 Химик, производство на хранителни продукти и напитки

2113 6018 Химик, стъкло

2113 6019 Химик, текстил

2113 6020 Химик, физикохимия

2113 6021 Химик, контрол на качеството

2113 6022 Химик, анализ на лекарствените продукти

2113 6023 Химик, биохимия

2113 6024 Химик, клинична химия

2113 6025 Химик, радиационна хигиена

2113 6026 Химик, радиобиология

2113 6027 Химик, санитарна химия

2113 6028 Химик, медицинска химия

2113 6029 Химик, токсикология

2113 6030 Химик, организация и икономика на фармацевтичното производство

2114 Геолози и геофизици

2114 6001 Вулканолог

2114 6002 Геолог

2114 6003 Геолог, океанография

2114 6004 Геолог, палеонтолог

2114 6005 Геолог, стратиграф

2114 6006 Геолог, инженерна геология

2114 6007 Геолог, микропалеонтолог

2114 6008 Геолог, минен

2114 6009 Геолог, петрологография и вулканология

2114 6010 Геолог, търсене и проучване на нефтени и газови находища

2114 6011 Геомагнетист

2114 6012 Геоморфолог

2114 6013 Геофизик

2114 6014 Геофизик, вулканолог

2114 6015 Геофизик, геомагнетист

2114 6016 Геофизик, геоморфолог

2114 6017 Геофизик, ледолог (гласиолог)

2114 6018 Геофизик, океанограф

2114 6019 Геофизик, приложна геофизика

2114 6020 Геофизик, хидролог

2114 6021 Ледолог (гласиолог)

2114 6022 Микропалеонтолог

2114 6023 Минералог

2114 6024 Океанограф, геолог

2114 6025 Океанограф, геофизик

2114 6026 Палеонтолог

2114 6027 Петролог

2114 6028 Сеизмолог

2114 6029 Стратиграф

2114 6030 Хидроакустик

2114 6031 Хидрогеолог

2114 6032 Хидролог

212 Математици, актюери и статистици

2120 Математици, актюери и статистици

2120 6001 Актюер

2120 6002 Аналитик, изследване на операциите

2120 6003 Математик

2120 6004 Биометрик

2120 6005 Демограф

2120 6006 Статистик

2120 6007 Статистик, икономическа статистика

2120 6008 Статистик, математическа статистика

213 Специалисти по естествени науки

2131 Биолози, ботаници, зоолози и сродни на тях

2131 6001 Бактериолог

2131 6002 Бактериолог, селско стопанство

2131 6003 Бактериолог, риболов

2131 6004 Бактериолог, почви

2131 6005 Бактериолог, производствен

2131 6006 Биолог

2131 6007 Биолог, морски

2131 6008 Биолог, питейна вода

2131 6009 Ботаник

2131 6010 Ботаник, еколог

2131 6011 Ботаник, микролог

2131 6012 Ботаник, почва

2131 6013 Ботаник, таксономист

2131 6014 Ботаник, хистолог

2131 6015 Генетик, растения

2131 6016 Биолог, ембриология

2131 6017 Ентомолог

2131 6018 Зоолог

2131 6019 Ихтиолог

2131 6020 Миколог

2131 6021 Орнитолог

2131 6022 Риболог

2131 6023 Таксономист

2131 6024 Фитолог

2131 6025 Хидробиолог

2131 6026 Хистолог, растения

2131 6027 Цитолог, растения

2131 7028 Биолог, молекулярен

2131 7029 Биолог, генетик

2131 7030 Генетик, животни

2131 7031 Инженер, генетик

2131 7032 Биолог, паразитология

2131 7033 Хистолог, животни

2131 7034 Цитолог, животни

2131 5035 Специалист по мониторинг на клинични изпитвания

2131 6036 Биофизик

2131 6037 Биохимик

2131 6038 Патолог, растения

2131 6039 Физиолог

2131 6040 Физиолог, растения

2131 6041 Биолог, фармакология

2131 6042 Фармаколог, токсикология

2131 6043 Биолог, биохимия

2131 6044 Биолог, биофизика

2131 6045 Биолог, вирусология

2131 6046 Биолог, клинична химия

2131 6047 Биолог, лабораторна имунология

2131 6048 Биолог, лечебни растения и билково дело

2131 6049 Биолог, медицинска зоология

2131 6050 Биолог, микробиология

2131 6051 Биолог, радиационна хигиена

2131 6052 Биолог, радиобиология

2131 6053 Биолог, токсикология

2131 6054 Биолог, организация и икономика на фармацевтичното производство

2131 6055 Биолог, анатомия, хистология и цитология

2131 6056 Биолог, медицинска биология

2132 Специалисти в селското, горското и рибното стопанство

2132 6001 Лесоинженер

2132 6002 Агроном

2132 6003 Агроном, агроекология

2132 6004 Агроном, агрохимия и почвознание

2132 6005 Агроном, лозарство, градинарство и овощарство

2132 6006 Агроном, полевъдство

2132 6007 Агроном, поливно земеделие и борба с ерозията

2132 6008 Агроном, растителна защита

2132 6009 Агроном, селекция и семепроизводство

2132 6010 Агроном, технически култури

2132 6011 Агроном, тропическо земеделие

2132 6012 Агроном, цветопроизводство

2132 6013 Зооинженер (зоотехник)

2132 6014 Лесничей

2132 6015 Озеленител

2132 6016 Помолог

2132 5017 Специалист ловно стопанство

2133 Специалисти по опазване на околната среда

2133 6001 Еколог

2133 6002 Анализатор, замърсяване на въздуха

2133 6003 Експерт, консервация на околната среда

2133 6004 Консултант, екология

2133 6005 Съветник, екология

2133 6006 Одитор, екология

2133 6007 Изследовател, екология

2133 6008 Научен работник, екология

2133 6009 Анализатор, качество на водата

214 Специалисти по технически науки (без инженери по електротехнологии)

2141 Инженери в промишленото производство

2141 6001 Инженер, производство

2141 6002 Инженер, производствена ефективност

2141 6003 Инженер, производствено планиране, прогнозиране и развитие

2141 6004 Инженер-технолог, опаковане на продукция

2141 7005 Ръководител, производствени технологии

2141 7006 Инженер, координатор по заваряване

2142 Строителни инженери

2142 6001 Инженер, хидролог

2142 6002 Инженер, водоснабдяване и канализация

2142 6003 Инженер, железопътно строителство

2142 6004 Инженер, инвеститорски контрол

2142 6005 Инженер, иригации

2142 6006 Инженер, конструктор в строителството

2142 6007 Инженер, мостово строителство

2142 6008 Инженер, пристанищно строителство

2142 6009 Инженер, строителство на сгради и съоръжения

2142 6010 Инженер, пътно строителство

2142 6011 Инженер, санитарно строителство

2142 6012 Инженер, строителен

2142 6013 Инженер, строителни конструкции

2142 6014 Инженер, строителство във вода

2142 6015 Инженер, строителство на комини

2142 6016 Инженер, строителство на куполи и кули

2142 6017 Инженер, технолог в строителството

2142 6018 Инженер-технолог, производство на стоманобетонови конструкции

2142 6019 Инженер, тунелно строителство

2142 6020 Инженер, хидроенергийно строителство

2142 6021 Инженер, хидромелиоративно строителство

2142 6022 Инженер, проектант

2143 Инженер-еколози

2143 6001 Инженер, контрол по замърсяване на въздуха

2143 6002 Инженер, екология

2143 6003 Инженер, пречистване на води

2143 6004 Специалист, възстановяване на околната среда

2144 Машинни инженери

2144 7004 Ръководител на експлоатацията, авиация

2144 3005 Ръководител участък в метрополитен

2144 3006 Ръководител сектор в метрополитен

2144 7007 Ръководител участък, транспорт

2144 7008 Ръководител на участък, железопътен транспорт

2144 5009 Началник служба в метрополитен

2144 6010 Дизайнер на автомобили

2144 6011 Дизайнер на самолети

2144 6012 Инженер, криогеник

2144 6013 Инженер, механик

2144 6014 Инженер, автоматизация на производството

2144 6015 Инженер, газови турбини

2144 6016 Инженер, двигатели с вътрешно горене (без дизелови)

2144 6017 Инженер, дизелови двигатели

2144 6018 Инженер, контролно-измервателни прибори и апаратура

2144 6019 Инженер, самолетостроене

2144 6020 Инженер, водни турбини

2144 6021 Инженер, индустриални машини и системи

2144 6022 Инженер, инструментална екипировка

2144 6023 Инженер, климатични инсталации

2144 6024 Експерт, климатични и механични системи

2144 6025 Инженер, корабни двигатели

2144 6026 Инженер, корабни машини и механизми

2144 6027 Инженер, корабостроене и кораборемонт

2144 6028 Инженер, локомотивни двигатели

2144 6029 Инженер, минни машини

2144 6030 Инженер, отоплителни, вентилационни и охладителни системи

2144 6031 Инженер, парни и водогрейни котли

2144 6032 Инженер, парни турбини

2144 6033 Инженер, руднична вентилация и аеродинамика

2144 6034 Инженер, самолетни двигатели

2144 6035 Инженер, селскостопанско машиностроене

2144 6036 Инженер, смазочни системи

2144 6037 Инженер, сондажни машини

2144 6038 Инженер, хидравлични и пневматични машини

2144 6039 Инженер, топлоенергетика

2144 6040 Инженер, газопреносна/газоразпределителна мрежа

2144 6041 Инженер поддръжка

2144 6042 Инженер, конструктор

2144 6043 Инженер по авиационно материално техническо снабдяване

2144 6044 Инженер, механобезопасност и технически надзор

2144 6045 Инженер, железопътен транспорт

2144 6046 Конструктор на плавателни съдове

2144 6047 Експерт по корабоплаване

2144 6048 Авиоинженер

2144 6049 Машинен инженер

2144 6050 Инженер, поддръжка асансьорна техника

2144 6051 Технолог, координатор по заваряване

2145 Инженер-химици

2145 6001 Инженер, химик

2145 6002 Инженер, химик (нефт и природен газ)

2145 6003 Инженер, химик в производство и разпределение на природен газ

2145 6004 Инженер, обработка на светлочувствителни материали

2145 6005 Инженер, очистване на вода

2145 6006 Инженер, технология на боите и лаковете

2145 6007 Инженер, технология на горивата

2145 6008 Инженер, технология на изкуствените влакна

2145 6009 Инженер, технология на каучука и каучуковите изделия

2145 6010 Инженер, технология на органичния синтез и полимерите

2145 6011 Инженер, технология на пластмасите

2145 6012 Инженер, технология на целулозното и хартиеното производство

2145 6013 Инженер, химически процеси

2145 6014 Инженер, химически процеси в хранително-вкусовата промишленост

2145 6015 Инженер-химик, организация и икономика на фармацевтичното производство

2146 Минни инженери, инженер-металурзи и сродни на тях

2146 6001 Аналитик, металургични процеси

2146 6002 Инженер, маркшайдер

2146 6003 Инженер, металург

2146 6004 Инженер, металург (добив на цветни и редки метали)

2146 6005 Инженер, металург (добив на черни метали)

2146 6006 Инженер, металург (радиоактивни материали)

2146 6007 Инженер, металург (технология на леенето)

2146 6008 Инженер, минен

2146 6009 Инженер, минен диспечер

2146 6010 Инженер, минен (добив на въглища)

2146 6011 Инженер, минен (добив на метални руди)

2146 6012 Инженер, минен (технология на минното производство)

2146 6013 Инженер, минна електромеханика

2146 6014 Инженер, минно строителство

2146 6015 Инженер, обогатяване и брикетиране на въглища

2146 6016 Инженер, обогатяване на полезни изкопаеми

2146 6017 Инженер, разработване и експлоатация на находища на нефт и природен газ

2146 6018 Инженер, минен проектант

2149 Специалисти по технически науки, н.д.

2149 6001 Аналитик, комуникации (без компютърни)

2149 6002 Аналитик, системи (без компютърни)

2149 6003 Дизайнер, системи (без компютърни)

2149 6004 Звукоинженер

2149 6005 Стандартизатор

2149 6006 Специалист металограф

2149 6007 Технолог по безразрушителен контрол

2149 6008 Технолог вибродиагностика

2149 6009 Инженер, техническа безопасност

2149 6010 Инженер, изследване на труда

2149 6011 Инженер, оценяване и остойностяване на обекти и други

2149 6012 Инженер, патентен

2149 6013 Инженер, системи (без компютърни)

2149 6014 Инженер-инспектор балнеотехнически съоръжения

2149 6015 Инженер (инструктор) по специално въоръжение и техника

2149 6016 Инженер дефектоскопист

2149 6017 Инженер вибродиагностика

2149 6018 Инженер, дефектоскопист по съдове с повишена опасност

2149 6019 Инженер-технолог, дървообработване

2149 6020 Инженер-технолог, керамично производство

2149 6021 Инженер-технолог, кожарско и обувно производство

2149 6022 Инженер-технолог, полиграфическо производство

2149 6023 Инженер-технолог, стъклопроизводство

2149 6024 Инженер-технолог, текстилно производство

2149 6025 Инженер-технолог, хранително-вкусова промишленост

2149 6026 Инженер-технолог, циментово производство

2149 6027 Инженер-технолог, шивашко производство

2149 6028 Инженер-технолог, електротехнически изделия

2149 6029 Инженер, медицинска радиологична физика

2149 6030 Инженер, медицинска санитарна физика

2149 6031 Инженер, санитарно инженерство

2149 6032 Инженер, машини и апарати за производство на ядрена енергия

2149 6033 Инженер, ядрена енергетика

2149 6034 Инженер, оптика

2149 6035 Инженер, генериране на електроенергия (водно електрическа централа)

2149 6036 Експерт, управление на въздушното движение

2149 5037 Експерт, аеронавигационно информационно обслужване

2149 5038 Експерт авиационна безопасност

2149 6039 Инеженер, клиентска поддръжка

2149 6040 Инженер, качество

2149 6041 Риск инженер

215 Инженери по електротехнологии

2151 Електроинженери

2151 6001 Инженер, автоматизация

2151 6002 Инженер, енергетик

2151 6003 Инженер, генериране на електроенергия (атомна електроцентрала)

2151 6004 Инженер, генериране на електроенергия (топло електрическа централа)

2151 6005 Инженер, генериране на електроенергия (алтернативни източници)

2151 6006 Инженер, електрически илюминации и ефекти

2151 6007 Инженер, електрически контактни мрежи

2151 6008 Инженер, електрически машини и апарати

2151 6009 Инженер, електрически подсистеми

2151 6010 Инженер, електромеханично оборудване

2151 6011 Инженер, електрообзавеждане

2151 6012 Инженер, енергиен диспечер

2151 6013 Инженер, осветителна техника

2151 6014 Инженер, пренос на електроенергия

2151 6015 Инженер, разпределение на електроенергия

2151 6016 Инженер, релейна защита

2151 6017 Инженер, електрически контрол

2151 6018 Инженер осигурителна техника

2151 6019 Инженер, електробезопасност

2151 5020 Началник, газова/парова централа

2151 5021 Авиоинженер, електро и приборно оборудване

2151 5022 Авиоинженер, енергетик

2152 Инженери по електроника

2152 6001 Инженер, хардуер

2152 6002 Инженер, електронно-технически архив

2152 6003 Инженер, електроник (полупроводникова техника)

2152 6004 Инженер, електроник

2152 6005 Инженер, електроник (компютърен дизайн)

2152 6006 Инженер, електронни инструменти и прибори

2152 6007 Инженер, контролно-измервателни прибори и автоматика

2152 6008 Инженер, космическа техника и апаратура

2152 6009 Инженер, самолетно оборудване

2152 6010 Инженер, самолетоводещи съоръжения

2152 6011 Експерт, системи въздушно обслужване

2152 6012 Експерт, навигация и метеорологична техника

2152 6013 Експерт, метеорологично осигуряване

2152 6014 Инженер, роботика

2152 5015 Авиоинженер, радиооборудване

2152 5016 Експерт, метрологично осигуряване

2153 Инженери по телекомуникационни технологии

2153 6001 Началник, група "Експлоатация и поддържане в пощи и далекосъобщения"

2153 6002 Инженер, радиотелеграфист

2153 6003 Инженер, телекомуникация

2153 6004 Инженер, телекомуникация (космичен )

2153 6005 Инженер, телекомуникация (радарни системи )

2153 6006 Инженер, телекомуникация (радио)

2153 6007 Инженер, телекомуникация (сигнални системи)

2153 6008 Инженер, телекомуникация (телевизия )

2153 6009 Инженер, телекомуникация (телеграф)

2153 6010 Инженер, телекомуникация (телефон)

2153 6011 Инженер, ръководител екип/радио и телевизия

2153 6012 Инженер, АРС на подвижен състав, метрополитен

2153 6013 Експерт, телекомуникации и мрежи за данни

2153 6014 Експерт, комуникации

2153 6015 Специалист, телекомуникации и мрежи за данни

2153 6016 Специалист, маршрутизаторно оборудване

216 Архитекти, проектанти, земемери и дизайнери

2161 Архитекти

2161 7001 Главен архитект

2161 7002 Архитект

2161 7003 Архитект, интериор

2162 Ландшафтни архитекти

2162 7001 Ландшафтен архитект

2163 Дизайнери на облекло и промишлени продукти

2163 6001 Дизайнер, моден

2163 6002 Моделиер

2163 6003 Дизайнер, сценични костюми

2163 6004 Дизайнер, бижута

2163 6005 Промишлен дизайнер

2164 Урбанисти

2164 6001 Урбанист

2164 6002 Специалист, пространствено и градско планиране

2165 Картографи и земемери

2165 6001 Геодезист

2165 6002 Земемер

2165 6003 Земеустроител

2165 6004 Специалист, кадастър и регулация

2165 6005 Картограф

2165 6006 Топограф

2165 6007 Фотограметрист

2165 6008 Хидрограф

2166 Графични и мултимедийни дизайнери

2166 8001 Компютърен аниматор

2166 8002 Художествен оформител

2166 6003 Експерт, предпечатна подготовка

2166 6004 Специалист, предпечатна подготовка

2166 3005 Мултимедиен дизайнер

2166 3006 Уеб дизайнер

2166 3007 Илюстратор

2166 3008 Графичен дизайнер

2166 3009 Дизайнер, печатни издания

2166 3010 Специалист, дигитални изкуства

 

22 МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

221 Лекари

2211 Общопрактикуващи лекари

2211 7001 Лекар

2211 7002 Лекар, специализант по обща медицина

2211 7003 Лекар, обща медицина

2211 7004 Лекар, вътрешни болести

2211 7005 Лекар, педиатрия

2211 7006 Лекар, спешна медицина

2212 Лекари специалисти

2212 7001 Лекар, обща и клинична патология

2212 7002 Лекар, токсикология

2212 7003 Лекар, акушерство и гинекология

2212 7004 Лекар, клинична алергология

2212 7005 Лекар, анатомия, хистология и цитология

2212 7006 Лекар, анестезиология и интензивно лечение

2212 7007 Лекар, биохимия

2212 7008 Лекар, вирусология

2212 7009 Лекар, гастроентерология

2212 7010 Лекар, медицинска генетика

2212 7011 Лекар, гериатрична медицина

2212 7012 Лекар, кожни и венерически болести

2212 7013 Лекар, ендокринология и болести на обмяната

2212 7014 Лекар, епидемиология на инфекциозните болести

2212 7015 Лекар, клинична имунология

2212 7016 Лекар, инфекциозни болести

2212 7017 Лекар, кардиология

2212 7018 Лекар, клинична лаборатория

2212 7019 Лекар, микробиология

2212 7020 Лекар, нервни болести

2212 7021 Лекар, неонатология

2212 7022 Лекар, нефрология

2212 7023 Лекар, медицинска онкология

2212 7024 Лекар, ушно-носно-гърлени болести

2212 7025 Лекар, очни болести

2212 7026 Лекар, медицинска паразитология

2212 7027 Лекар, патофизиология

2212 7028 Лекар, детска ендокринология и болести на обмяната

2212 7029 Лекар, педиатър – алерголог

2212 7030 Лекар, детска кардиология

2212 7031 Лекар, детска неврология

2212 7032 Лекар, детска нефрология и хемодиализа

2212 7033 Лекар, детска клинична хематология и онкология

2212 7034 Лекар, детска пневмология и фтизиатрия

2212 7035 Лекар, детска психиатрия

2212 7036 Лекар, детска ревматология

2212 7037 Лекар, детска гастроентерология

2212 7038 Лекар, професионални болести

2212 7039 Лекар, психиатрия

2212 7040 Лекар, пневмология и фтизиатрия

2212 7041 Лекар, образна диагностика

2212 7042 Лекар, нуклеарна медицина

2212 7043 Лекар, радиобиология

2212 7044 Лекар, ревматология

2212 7045 Лекар, специалист по икономика на здравеопазването

2212 7046 Лекар, медицина на бедствените ситуации (на катастрофите)

2212 7047 Лекар, специалист по социална медицина и здравен мениджмънт

2212 7048 Лекар, спортна медицина

2212 7049 Лекар, съдебна психиатрия

2212 7050 Лекар, съдебна медицина

2212 7051 Лекар, клинична фармакология и терапия

2212 7052 Лекар, физикална и рехабилитационна медицина

2212 7053 Лекар, клинична хематология

2212 7054 Лекар, член на НЕЛК/ТЕЛК/ДЕЛК

2212 7055 Лекар, хирургия

2212 7056 Лекар, гръдна хирургия

2212 7057 Лекар, детска хирургия

2212 7058 Хирург, естетична (козметична) хирургия

2212 7059 Лекар, кардиохирургия

2212 7060 Лекар, лицево-челюстна хирургия

2212 7061 Лекар, неврохирургия

2212 7062 Лекар, ортопедия и травматология

2212 7063 Лекар, пластично-възстановителна и естетична хирургия

2212 7064 Лекар, съдова хирургия

2212 7065 Лекар, урология

2212 7066 Лекар, авиационна медицина

2212 7067 Лекар, лъчелечение

2212 7068 Лекар, трансфузионна хематология

2212 7069 Лекар, ангиология

2212 7070 Лекар, клинична токсикология

2212 7071 Лекар, обща хигиена

2212 7072 Лекар, радиационна хигиена

2212 7073 Лекар, хигиена на детско-юношеската възраст

2212 7074 Лекар, хранене и диететика

2212 7075 Лекар, медицинска биология

2212 7076 Лекар, физиология

2212 7077 Лекар, военна токсикология

2212 7078 Лекар, военномедицинско планиране

2212 7079 Лекар, превантивна военна медицина

2212 7080 Лекар, дентална, орална и лицево-челюстна хирургия

2212 7081 Лекар, специализант

2212 7082 Лекар, фармакология

2212 7083 Лекар, педиатрия (специалист)

2212 7084 Лекар, вътрешни болести (специалист)

222 Медицински сестри и акушерки

2221 Медицински сестри

2221 5001 Медицинска сестра

2221 5002 Медицинска сестра, домашни грижи

2221 5003 Медицинска сестра, специализант

2221 5004 Медицинска сестра, анестезиология и интензивни грижи

2221 5005 Медицинска сестра, консултант по кърмене и здравословно и диетично хранене

2221 5006 Медицинска сестра, болнична хигиена (превенция и контрол на инфекциите)

2221 5007 Медицинска сестра за социални дейности

2221 5008 Медицинска сестра, обществено здравеопазване

2221 5009 Медицинска сестра, операционна и превързочна техника

2221 5010 Медицинска сестра, психиатрични грижи

2221 5011 Медицинска сестра, първични здравни грижи

2221 5012 Медицинска сестра, спешна медицинска помощ

2221 5013 Медицинска сестра, със специалност в системата на здравеопазването

2221 5014 Медицинска сестра, специфични грижи за пациенти с онкологични заболявания

2221 5015 Медицинска сестра, апаратно поддържане на извънтелесно кръвообращение

2222 Акушерки

2222 5001 Акушерка

2222 5002 Акушерка, специализант

2222 5003 Акушерка, анестезиология и интензивни грижи

2222 5004 Акушерка, консултант по кърмене и здравословно и диетично хранене

2222 5005 Акушерка, болнична хигиена (превенция и контрол на инфекциите)

2222 5006 Акушерка, обществено здравеопазване

2222 5007 Акушерка, операционна и превързочна техника

2222 5008 Акушерка, със специалност в системата на здравеопазването

223 Специалисти в областта на традиционната и комплементарна медицина

2230 Специалисти в областта на традиционната и комплементарна медицина

2230 7001 Лекар, хомеопат

2230 7002 Лекар по дентална медицина, хомеопат

224 Парамедицински специалисти

2240 Парамедицински специалисти

2240 3001 Фелдшер

2240 3002 Фелдшер, специализант

2240 3003 Фелдшер, със специалност в системата на здравеопазването

225 Ветеринари

2250 Ветеринари

2250 6001 Физиолог, животни

2250 7002 Патолог, ветеринарен

2250 7003 Ветеринар

2250 7004 Ветеринар, акушер-гинеколог

2250 7005 Ветеринар, ветеринарно-санитарен инспектор

2250 7006 Ветеринар, епидемиолог

2250 7007 Ветеринар, интернист

2250 7008 Ветеринар, паразитолог

2250 7009 Ветеринар, патолог

2250 7010 Ветеринар, фармаколог и токсиколог

2250 7011 Ветеринар, физиолог

2250 7012 Ветеринар, хирург

2250 7013 Епизоотолог

2250 7014 Ветеринарен лекар, лабораторен

226 Други медицински и здравни специалисти

2261 Лекари по дентална медицина

2261 7001 Лекар по дентална медицина

2261 7002 Лекар по дентална медицина, детска дентална медицина

2261 7003 Лекар по дентална медицина, ортодонтия

2261 7004 Лекар по дентална медицина, протетична дентална медицина

2261 7005 Лекар по дентална медицина, пародонтология и заболявания на оралната лигавица

2261 7006 Лекар по дентална медицина, орална хирургия

2261 7007 Лекар по дентална медицина, обща дентална медицина

2261 7008 Лекар по дентална медицина, оперативно зъболечение и ендодонтия

2261 7009 Лекар по дентална медицина, социална медицина и обществено дентално здраве

2261 7010 Лекар по дентална медицина, дентална клинична алергология

2261 7011 Лекар по дентална медицина, дентална образна диагностика

2261 7012 Лекар по дентална медицина, специализант

2261 7013 Лекар по дентална медицина, лицево-челюстна хирургия

2262 Фармацевти

2262 6001 Фармацевт, индустриален

2262 6002 Химик-фармацевт

2262 7003 Фармацевт магистър

2262 7004 Фармацевт магистър, инспектор

2262 7005 Фармацевт магистър, аналитик

2262 7006 Фармацевт магистър, технолог

2262 7007 Фармацевт, магистър ръководител контрол върху качеството на лекарствените продукти

2262 7008 Фармацевт, магистър, анализ на лекарствените продукти

2262 7009 Фармацевт, магистър, клинична фармация

2262 7010 Фармацевт, магистър, лечебни растения и фитофармацевтични продукти

2262 7011 Фармацевт, магистър, организация и икономика на дистрибуторската и аптечната практика

2262 7012 Фармацевт, магистър, организация и икономика на фармацевтичното производство

2262 7013 Фармацевт, магистър, технология на лекарствата с биофармация

2262 7014 Фармацевт, магистър, токсикология и токсикологичен анализ

2262 7015 Фармацевт, магистър, клинична химия

2262 7016 Фармацевт, магистър, военномедицинско снабдяване

2262 7017 Фармацевт-магистър , ръководител на аптека

2262 6018 Фармацевт-медицински представител

2263 Специалисти по медицинска екология, хигиена и здравословни условия на труд

2263 7001 Лекар, комунална хигиена

2263 7002 Лекар, служба по трудова медицина

2263 7003 Лекар, експерт по експертиза на работоспособността

2263 7004 Лекар, експерт по експертиза на временна неработоспособност

2263 6005 Експерт, здравословни и безопасни условия на работа

2263 6006 Ергоном

2264 Физиотерапевти

2264 5001 Рехабилитатор

2264 5002 Рехабилитатор, специализант

2264 5003 Рехабилитатор, рехабилитационни методики и лечение на деца с церебрална парализа

2264 6004 Кинезитерапевт

2264 6005 Медицински рехабилитатор, ерготерапевт

2265 Диетолози и специалисти по хранене

2265 3001 Диетолог

2265 3002 Инструктор, диетично хранене

2265 3003 Консултант, диетично хранене

2265 3004 Консултант, здравословно хранене

2266 Аудиолози и логопеди

2266 6001 Логопед

2267 Оптометристи и оптици

2267 4001 Оптик, оптометрист

2269 Други медицински и здравни специалисти, н.д.

2269 7001 Лекар, медицинско застраховане и консултации

2269 5002 Ерготерапевт

2269 6003 Терапевт, ориентиране на слепи

2269 6004 Терапевт, професионално съветване

2269 7005 Лекар по дентална медицина, контрольор

2269 7006 Лекар, контрольор

23 ПРЕПОДАВАТЕЛИ

231 Преподаватели във висши училища

2310 Преподаватели във висши училища

2310 6001 Преподавател, висше училище

2310 7002 Асистент, висше училище

2310 7003 Главен асистент, висше училище

2310 7004 Доцент, висше училище

2310 7005 Професор, висше училище

2310 7006 Старши асистент, висше училище

2310 7007 Старши преподавател, висше училище

2310 6008 Гост-преподавател, висше училище

2310 6009 Хоноруван преподавател, висше училище

232 Учители по професионална подготовка в професионалното образование и обучение и преподаватели в ЦПО

2320 Учители по професионална подготовка в професионалното образование и обучение и преподаватели в ЦПО

2320 5001 Младши учител, практическо обучение

2320 5002 Учител, практическо обучение

2320 5003 Старши учител, практическо обучение

2320 7004 Главен учител, практическо обучение

2320 5005 Младши учител, теоретично обучение

2320 5006 Учител, теоретично обучение

2320 5007 Старши учител, теоретично обучение

2320 7008 Главен учител, теоретично обучение

2320 5009 Преподавател, център за професионално обучение

233 Учители по общообразователна подготовка в средното образование (V-XII клас)

2330 Учители по общообразователна подготовка в средното образование (V-XII клас)

2330 5001 Младши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

2330 5002 Младши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

2330 5003 Младши учител, спортна подготовка

2330 5004 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

2330 5005 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

2330 5006 Учител спортна подготовка

2330 5007 Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

2330 5008 Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

2330 5009 Старши учител спортна подготовка

2330 7010 Главен учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

2330 7011 Главен учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

2330 7012 Главен учител спортна подготовка

234 Учители в начален етап на основното образование (I-IV клас) и в предучилищно възпитание и подготовка

2341 Учители в начален етап на основното образование (I-IV клас)

2341 5001 Младши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

2341 5002 Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

2341 5003 Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

2341 7004 Главен учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

2341 5005 Младши учител, чужд език в начален етап на основното образование (I-IV клас)

2341 5006 Учител, чужд език в начален етап на основното образование (I-IV клас)

2341 5007 Старши учител, чужд език в начален етап на основното образование (I-IV клас)

2341 7008 Главен учител, чужд език в начален етап на основното образование (I-IV клас)

2341 5009 Младши учител, подготвителен клас

2341 5010 Учител, подготвителен клас

2341 5011 Старши учител, подготвителен клас

2341 7012 Главен учител, подготвителен клас

2342 Учители в предучилищно възпитание и подготовка

2342 5001 Младши учител, детска градина

2342 5002 Учител, детска градина

2342 5003 Старши учител, детска градина

2342 7004 Главен учител, детска градина

2342 5005 Младши учител, музика в детска градина

2342 5006 Учител, музика в детска градина

2342 5007 Старши учител, музика в детска градина

2342 7008 Главен учител, музика в детска градина

235 Други преподаватели

2351 Специалисти по образователни методи

2351 6001 Учител методик

2351 6002 Възпитател методик

2352 Учители за лица със специални образователни потребности

2352 5001 Младши учител, ресурсен

2352 5002 Учител, ресурсен

2352 5003 Старши учител, ресурсен

2352 7004 Главен учител, ресурсен

2352 5005 Младши учител на деца с езиково-говорни нарушения

2352 5006 Учител на деца с езиково-говорни нарушения

2352 5007 Старши учител на деца с езиково-говорни нарушения

2352 7008 Главен учител на деца с езиково-говорни нарушения

2352 5009 Младши учител на деца с умствена изостаналост

2352 5010 Учител на деца с умствена изостаналост

2352 5011 Старши учител на деца с умствена изостаналост

2352 7012 Главен учител на деца с умствена изостаналост

2352 5013 Младши учител, слухово-речев рехабилитатор на деца с увреден слух

2352 5014 Учител, слухово-речев рехабилитатор на деца с увреден слух

2352 5015 Старши учител, слухово-речев рехабилитатор на деца с увреден слух

2352 7016 Главен учител, слухово-речев рехабилитатор на деца с увреден слух

2352 5017 Младши учител на деца с нарушено зрение

2352 5018 Учител на деца с нарушено зрение

2352 5019 Старши учител на деца с нарушено зрение

2352 7020 Главен учител на деца с нарушено зрение

2353 Други преподаватели по чужд език в извънкласни и извънучилищни дейности

2353 5001 Преподавател, чужд език в извънкласни и извънучилищни дейности

2353 5002 Ръководител, чужд език в обслужващи звена в системата на народната просвета

2353 5003 Младши учител, чужд език в обслужващи звена в системата на народната просвета

2353 5004 Учител, чужд език в обслужващи звена в системата на народната просвета

2353 5005 Старши учител, чужд език в обслужващи звена в системата на народната просвета

2353 7006 Главен учител, чужд език в обслужващи звена в системата на народната просвета

2354 Други преподаватели по музика в извънкласни и извънучилищни дейности

2354 5001 Преподавател, музика в извънкласни и извънучилищни дейности

2354 5002 Ръководител, музика в обслужващи звена в системата на народната просвета

2354 5003 Младши учител, музика в обслужващи звена в системата на народната просвета

2354 5004 Учител, музика в обслужващи звена в системата на народната просвета

2354 5005 Старши учител, музика в обслужващи звена в системата на народната просвета

2354 7006 Главен учител, музика в обслужващи звена в системата на народната просвета

2355 Други преподаватели по изкуства в извънкласни и извънучилищни дейности

2355 5001 Преподавател, изобразително изкуство в извънкласни и извънучилищни дейности

2355 5002 Ръководител, изобразително изкуство в обслужващи звена в системата на народната просвета

2355 5003 Младши учител, изобразително изкуство в обслужващи звена в системата на народната просвета

2355 5004 Учител, изобразително изкуство в обслужващи звена в системата на народната просвета

2355 5005 Старши учител, изобразително изкуство в обслужващи звена в системата на народната просвета

2355 7006 Главен учител, изобразително изкуство в обслужващи звена в системата на народната просвета

2355 5007 Преподавател, кино- и фотоизкуство в извънкласни и извънучилищни дейности

2355 5008 Ръководител, кино- и фотоизкуство в обслужващи звена в системата на народната просвета

2355 5009 Младши учител, кино- и фотоизкуство в обслужващи звена в системата на народната просвета

2355 5010 Учител, кино- и фотоизкуство в обслужващи звена в системата на народната просвета

2355 5011 Старши учител, кино- и фотоизкуство в обслужващи звена в системата на народната просвета

2355 7012 Главен учител, кино- и фотоизкуство в обслужващи звена в системата на народната просвета

2355 5013 Преподавател, танцово изкуство в извънкласни и извънучилищни дейности

2355 5014 Ръководител, танцово изкуство в обслужващи звена в системата на народната просвета

2355 5015 Младши учител, танцово изкуство в обслужващи звена в системата на народната просвета

2355 5016 Учител, танцово изкуство в обслужващи звена в системата на народната просвета

2355 5017 Старши учител, танцово изкуство в обслужващи звена в системата на народната просвета

2355 7018 Главен учител, танцово изкуство в обслужващи звена в системата на народната просвета

2355 5019 Преподавател, театрално изкуство в извънкласни и извънучилищни дейности

2355 5020 Ръководител, театрално изкуство в обслужващи звена в системата на народната просвета

2355 5021 Младши учител, театрално изкуство в обслужващи звена в системата на народната просвета

2355 5022 Учител, театрално изкуство в обслужващи звена в системата на народната просвета

2355 5023 Старши учител, театрално изкуство в обслужващи звена в системата на народната просвета

2355 7024 Главен учител, театрално изкуство в обслужващи звена в системата на народната просвета

2356 Други преподаватели по информационни технологии в извънкласни и извънучилищни дейности

2356 5001 Преподавател, информационни технологии в извънкласни и извънучилищни дейности

2356 5002 Младши учител, информационни технологии, в обслужващи звена в системата на народната просвета

2356 5003 Учител, информационни технологии, в обслужващи звена в системата на народната просвета

2356 5004 Старши учител, информационни технологии, в обслужващи звена в системата на народната просвета

2356 7005 Главен учител, информационни технологии, в обслужващи звена в системата на народната просвета

2359 Други преподаватели, н.д.

2359 6001 Помощник-директор, административно-стопанската дейност

2359 6002 Помощник-директор, учебната дейност

2359 6003 Помощник-директор, учебно-производствената дейност

2359 6004 Помощник-директор, учебно-творческата дейност

2359 6005 Помощник-директор, спортна дейност

2359 6006 Ръководител МУЦТПО

2359 6007 Младши възпитател

2359 6008 Възпитател

2359 6009 Старши възпитател

2359 6010 Главен възпитател

2359 6011 Педагогически съветник

2359 6012 Педагог

2359 5013 Преподавател, литературно творчество в извънкласни и извънучилищни дейности

2359 5014 Ръководител, литературно творчество в обслужващи звена в системата на народната просвета

2359 5015 Младши учител, литературно творчество в обслужващи звена в системата на народната просвета

2359 5016 Учител, литературно творчество в обслужващи звена в системата на народната просвета

2359 5017 Старши учител, литературно творчество в обслужващи звена в системата на народната просвета

2359 7018 Главен учител, литературно творчество в обслужващи звена в системата на народната просвета

2359 5019 Преподавател, природо-математически учебни предмети в извънкласни и извънучилищни дейности

2359 5020 Ръководител, природо-математически учебни предмети в обслужващи звена в системата на народната просвета

2359 5021 Младши учител, природо-математически учебни предмети в обслужващи звена в системата на народната просвета

2359 5022 Учител, природо-математически учебни предмети в обслужващи звена в системата на народната просвета

2359 5023 Старши учител, природо-математически учебни предмети в обслужващи звена в системата на народната просвета

2359 7024 Главен учител, природо-математически учебни предмети в обслужващи звена в системата на народната просвета

2359 5025 Преподавател, селскостопански учебни предмети в извънкласни и извънучилищни дейности

2359 5026 Ръководител, селскостопански учебни предмети в обслужващи звена в системата на народната просвета

2359 5027 Младши учител, селскостопански учебни предмети в обслужващи звена в системата на народната просвета

2359 5028 Учител, селскостопански учебни предмети в обслужващи звена в системата на народната просвета

2359 5029 Старши учител, селскостопански учебни предмети в обслужващи звена в системата на народната просвета

2359 7030 Главен учител, селскостопански учебни предмети в обслужващи звена в системата на народната просвета

2359 5031 Преподавател, спортни дейности и туризъм в извънкласни и извънучилищни дейности

2359 5032 Ръководител, спортни дейности и туризъм в обслужващи звена в системата на народната просвета

2359 5033 Младши учител, спортни дейности и туризъм в обслужващи звена в системата на народната просвета

2359 5034 Учител, спортни дейности и туризъм в обслужващи звена в системата на народната просвета

2359 5035 Старши учител, спортни дейности и туризъм в обслужващи звена в системата на народната просвета

2359 7036 Главен учител, спортни дейности и туризъм в обслужващи звена в системата на народната просвета

2359 5037 Преподавател, хуманитарни и обществени дисциплини в извънкласни и извънучилищни дейности

2359 5038 Ръководител, хуманитарни и обществени дисциплини в обслужващи звена в системата на народната просвета

2359 5039 Младши учител, хуманитарни и обществени дисциплини в обслужващи звена в системата на народната просвета

2359 5040 Учител, хуманитарни и обществени дисциплини в обслужващи звена в системата на народната просвета

2359 5041 Старши учител, хуманитарни и обществени дисциплини в обслужващи звена в системата на народната просвета

2359 7042 Главен учител, хуманитарни и обществени дисциплини в обслужващи звена в системата на народната просвета

2359 5043 Ръководител, компютърен кабинет

2359 5044 Специалист, дистанционно обучение

2359 2045 Майстор, учебно производство

2359 5046 Ръководител на учебна дейност

2359 6047 Инспектор, учебна дейност

2359 6048 Слухово-речев рехабилитатор на деца с увреден слух

 

24 СТОПАНСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ СПЕЦИАЛИСТИ

241 Финансови специалисти

2411 Одитори и счетоводители

2411 6001 Дипломиран експерт счетоводител

2411 6002 Главен счетоводител

2411 6003 Заместник главен счетоводител

2411 6004 Счетоводител

2411 4005 Старши счетоводител

2411 4006 Младши счетоводител

2411 6007 Одитор

2411 6008 Асистент одитор

2411 6009 Старши помощник одитор

2411 6010 Вътрешен одитор

2411 6011 Ревизор

2411 6012 Финансов контрольор

2411 6013 Синдик

2411 6014 Ликвидатор

2411 6015 Старши банков служител, финансов контрол

2411 5016 Член на Одитен комитет

2411 5017 Старши одитор

2412 Финансови и инвестиционни консултанти

2412 6001 Експерт, хеджиране

2412 6002 Експерт, инвеститорски контрол

2412 6003 Инвестиционен консултант

2412 6004 Експерт, имуществено планиране

2412 6005 Експерт, финансово планиране

2412 6006 Експерт, застраховане

2412 5007 Мениджър методология и развитие на застрахователни продукти

2412 5008 Експерт, банка/финансова/платежна институция

2412 6009 Данъчен консултант

2413 Финансови анализатори

2413 6001 Финансов анализатор

2413 6002 Анализатор, банка

2413 6003 Експерт, финансови и стопански анализи

2413 6004 Експерт, връзки с инвеститорите

2413 6005 Анализатор, облигации

2413 6006 Консултант, ценни книжа

2413 6007 Инвестиционен анализатор

242 Административни специалисти

2421 Анализатори по управление и организация

2421 6001 Експерт, стопанска дейност

2421 6002 Експерт, бизнес развитие

2421 6003 Експерт, капитално строителство

2421 6004 Експерт, инженеринг

2421 6005 Експерт, логистика

2421 6006 Експерт, търговия

2421 6007 Бизнес консултант

2421 6008 Консултант по управление

2421 6009 Анализатор, ефективност на търговската дейност

2421 6010 Одитор, качество

2421 6011 Организатор, стопански дейности

2421 6012 Организатор, ремонт и поддръжка

2421 6013 Координатор производство

2421 6014 Специалист, сигурност

2421 6015 Специалист, комуникации

2421 6016 Специалист, логистика

2421 6017 Специалист, качество

2421 6018 Специалист, технически контрол

2421 6019 Специалист, игри и тиражи

2421 6020 Координатор програмна дейност, радио и телевизия

2421 5021 Експерт, управление на собствеността

2421 5022 Експерт, обществени поръчки

2421 5023 Ръководител/Мениджър качество

2421 5024 Експерт лизинг

2421 5025 Мениджър, ключови клиенти

2421 5026 Експерт доставки, преработваща промишленост

2421 5027 Мениджър, проекти

2421 5028 Експерт, продажби

2421 5029 Търговски пълномощник

2421 5030 Ръководител търговски екип

2421 6031 Специалист, банка/финансова/платежна институция

2422 Специалисти по администриране на политики

2422 7001 Главен методолог, НОИ

2422 7002 Главен инспектор, администрация

2422 6003 Експерт, социално осигуряване

2422 6004 Експерт, програми и проекти

2422 6005 Експерт, международно сътрудничество

2422 6006 Експерт, европейска интеграция

2422 6007 Сътрудник по управление на европейски проекти и програми

2422 6008 Главен инженер, община/район

2422 7009 Главен инженер, Столична община

2422 6012 Главен счетоводител, община/район

2422 7013 Главен счетоводител, бюджетен

2422 7014 Главен счетоводител, държавен служител

2422 5015 Младши вътрешен одитор

2422 6016 Главен вътрешен одитор

2422 6017 Старши вътрешен одитор

2422 6018 Главен одитор по чл. 45, ал.1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор

2422 6019 Старши одитор по чл. 45, ал.1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор

2422 6020 Младши одитор по чл. 45, ал.1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор

2422 6021 Стажант-одитор

2422 7022 Държавен вътрешен одитор

2422 7023 Главен одитор, Сметна палата

2422 7024 Старши одитор, Сметна палата

2422 7025 Одитор, Сметна палата

2422 7026 Стажант-одитор, Сметна палата

2422 7027 Държавен одитор по чл. 45, ал.1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор

2422 7028 Главен вътрешен одитор, Народно събрание/Президент/Министерски съвет

2422 6029 Старши счетоводител, държавен служител

2422 5030 Младши счетоводител, държавен служител

2422 7031 Финансов контрольор, държавен служител

2422 7032 Главен юрисконсулт, държавен служител

2422 7033 Старши юрисконсулт, държавен служител

2422 7034 Младши юрисконсулт, държавен служител

2422 6035 Социален работник, държавен служител

2422 5036 Младши инспектор

2422 5037 Младши публичен изпълнител

2422 5038 Старши експерт, кметство

2422 5039 Младши експерт, кметство

2422 5040 Младши експерт

2422 6041 Главен експерт

2422 6042 Главен експерт, Народно събрание/Президент/Министерски съвет

2422 6043 Главен инспектор

2422 6044 Главен публичен изпълнител

2422 6045 Митнически дознател, администрация и Столична община

2422 6046 Старши експерт

2422 6047 Старши инспектор

2422 6048 Старши публичен изпълнител

2422 6049 Съветник, министър

2422 6050 Експерт, кабинета на министър

2422 6051 Началник сектор, областно звено

2422 6052 Старши инспектор, областно звено

2422 6053 Инспектор, областно звено

2422 6054 Служител по сигурността на информацията, община/район

2422 6055 Секретар, МКБППМН

2422 6056 Експерт

2422 6057 Инспектор, гражданско въздухоплаване

2422 7058 Главен инженер

2422 7059 Държавен експерт

2422 7060 Държавен инспектор

2422 7061 Държавен публичен изпълнител

2422 7062 Правителствен агент, Министерство на правосъдието

2422 7063 Правителствен преводач

2422 7064 Редактор стилист на нормативни актове

2422 7065 Служител, сигурност на информацията

2422 7066 Съветник, Народно събрание/Президент/Министерски съвет

2422 7067 Началник група, областно звено

2422 7068 Служител по сигурността на информацията, министерство/администрация/Столична община

2422 7069 Главен експерт, Сметна палата

2422 7070 Старши експерт, Сметна палата

2422 7071 Експерт, Сметна палата

2422 7072 Служител по сигурността на информацията, Народно събрание/Президент/Министерски съвет

2422 7073 Държавен финансов инспектор

2422 7074 Главен финансов инспектор

2422 7075 Старши финансов инспектор

2422 7076 Младши финансов инспектор

2422 7077 Експерт, управление при кризи и отбранително мобилизационна подготовка

2422 7078 Обществен посредник

2422 7079 Научен секретар

2422 7080 Главен асистент

2422 7081 Асистент

2422 7082 Доцент

2422 7083 Професор

2422 6084 Експерт, стопанско управление

2422 6085 Съветник

2422 6086 Инспектор по банков надзор

2422 6087 Ръководител смяна "Обработка на тиражите"

2422 6088 Ръководител на регионален център за обработка на тиражите

2422 5089 Изследовател

2422 5090 Мениджър корпоративен център, банка/финансова/платежна институция

2422 5091 Областен мениджър, банка/финансова/платежна институция

2422 5092 Длъжностно лице по безопасност и здраве

2422 6093 Експерт към политическия кабинет на заместник министър-председател

2422 6094 Експерт към политическия кабинет на министър-председателя

2422 6095 Съветник към политическия кабинет на министър-председателя

2422 6096 Независим оценител

2422 7097 Финансов инспектор

2422 5098 Председател на регионална структура на организация на работниците и служителите

2423 Специалисти по управление на персонала и кариерно развитие

2423 6001 Експерт, индустриални отношения

2423 6002 Експерт, нормиране на труда

2423 6003 Експерт, организация на труда

2423 6004 Експерт, подбор на персонала

2423 6005 Експерт, професионално/кариерно ориентиране

2423 6006 Експерт, трудова заетост

2423 6007 Експерт, трудово посредничество и професионално ориентиране

2423 6008 Експерт, управление на човешките ресурси

2423 6009 Кариерен консултант

2423 5010 Специалист, управление на човешките ресурси

2423 5011 Експерт, труд и работна заплата

2424 Специалисти по обучение и развитие на персонала

2424 6001 Експерт, обучение и квалификация

2424 6002 Специалист, обучение и развитие

2424 6003 Специалист, развитие на работната сила

2424 6004 Организатор обучение

243 Специалисти по продажби, маркетинг и връзки с обществеността

2431 Специалисти по реклама и маркетинг

2431 6001 Анализатор, проучване на пазари

2431 6002 Експерт, маркетинг

2431 6003 Експерт, реклама

2431 6004 Експерт, политика на цените

2431 6005 Експерт, външна търговия

2432 Специалисти по връзки с обществеността

2432 6001 Експерт, връзки с обществеността

2433 Специалисти по продажби в областта на медицината и техниката (без информационни и комуникационни технологии)

2433 7002 Лекар-медицински представител

2433 6003 Специалист продажби в областта на медицината

2433 6004 Специалист продажби в областта на техниката (без информационни и комуникационни технологии)

2434 Специалисти по продажби в областта на информационните и комуникационни технологии

2434 6001 Мениджър, акаунт: продажби (информационни и комуникационни технологии)

2434 6002 Търговски представител: ИКТ

2434 6003 Агент, продажби ИКТ

2434 6004 Консултант, продажби ИКТ

2434 5005 Продуктов мениджър

 

25 СПЕЦИАЛИСТИ ПО ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

251 Разработчици на софтуер и софтуерни приложения и анализатори

2511 Системни анализатори

2511 6001 Системен анализатор, информационни технологии

2511 6002 Бизнес анализатор, информационни технологии

2511 6003 Експерт, анализ и дизайн

2511 6004 Проектант, информационни системи

2511 6005 Бизнес консултант, информационни технологии

2511 6006 Анализатор, САП

2511 6007 Консултант, САП

2511 6008 Научен работник, компютърни науки

2511 6009 Администратор, САП, бизнес анализи

2511 5010 Системен архитект

2512 Софтуерни разработчици

2512 6001 Експерт, проектиране и програмиране

2512 6002 Дизайнер, софтуер

2512 6003 Системен проектант

2512 6004 Разработчик, софтуер

2512 6005 Програмист-аналитик

2512 5006 Ръководител ИТ проекти

2513 Разработчици на уебсъдържание и мултимедия

2513 6001 Експерт, проектиране компютърни системи и мрежи

2513 6002 Програмист, уеб сайтове

2513 6003 Програмист, мултимедия

2513 6004 Проектант, уеб сайтове

2513 6005 Консултант, интернет програмиране

2513 6006 Разработчик, Интернет приложения

2513 6007 Разработчик, компютърни игри

2513 6008 Разработчик, интерактивно съдържание

2513 6009 Разработчик, мултимедия

2513 6010 Специалист, мултимедия

2514 Приложни програмисти

2514 6001 Програмист, софтуерни приложения

2514 6002 Специалист, приложно програмиране

2514 6003 Програмист, системи за управление на бизнеса

2514 6004 Програмист, системи за управление на бази данни

2514 5005 Ръководител екип програмисти

2519 Разработчици на софтуер и софтуерни приложения и анализатори, н.д.

2519 6001 Експерт, системно осигуряване

2519 6002 Експерт, технологично поддържане

2519 6003 Специалист, координатор информационни технологии

2519 6004 Специалист, планиране информационни технологии

2519 6005 Специалист, тестване софтуер

2519 6006 Аналитик, компютърно осигуряване на качеството

2519 6007 Специалист обучение, софтуерни приложения

252 Специалисти по бази данни и мрежи

2521 Проектанти и администратори на бази данни

2521 6001 Аналитик, бази данни

2521 6002 Администратор, бази данни

2521 6003 Експерт, системен софтуер за бази данни

2521 6004 Проектант, бази данни

2521 6005 Програмист, бази данни

2522 Системни администратори

2522 6001 Системен администратор

2522 6002 Мрежови администратор

2522 6003 Администратор, информационни системи

2522 6004 Приложен администратор

2522 6005 Администратор, компютърни системи

2522 6006 Консултант, администриране на системи

2522 6007 Мениджър, администриране на системи

2522 6008 Експерт, администриране на системи

2522 6009 Специалист, компютърни мрежи и системи

2523 Специалисти по компютърни мрежи

2523 6001 Аналитик, компютърни мрежи

2523 6002 Аналитик, компютърни комуникации

2523 6003 Програмист, комуникации

2529 Специалисти по бази данни и мрежи, н.д.

2529 6001 Експерт, сигурност на информационни и комуникационни технологии

2529 6002 Експерт, информационно осигуряване

2529 6003 Експерт, извличане на данни

2529 6004 Консултант, компютърни престъпления

2529 6005 Консултант, сигурност на данни

2529 6006 Специалист, обработка на данни

2529 6007 Специалист, компютърни престъпления

2529 6008 Специалист, сигурност на данни

 

26 ЮРИСТИ И СПЕЦИАЛИСТИ ПО ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ И КУЛТУРА

261 Юристи

2611 Прокурори и адвокати

2611 7001 Прокурор, Върховна касационна прокуратура

2611 7002 Прокурор, Върховна административна прокуратура

2611 7003 Следовател, Национална следствена служба

2611 7004 Наименованието е преместено в единична група 1111, считано от 01.01.2012 г.

2611 7005 Наименованието е преместено в единична група 1111, считано от 01.01.2012 г.

2611 7006 Наименованието е преместено в единична група 1111, считано от 01.01.2012 г.

2611 7007 Завеждащ отдел, Върховна касационна прокуратура

2611 7008 Завеждащ отдел, Върховна административна прокуратура

2611 7009 Ръководител отдел, Национална следствена служба

2611 7010 Директор, Окръжна следствена служба

2611 7011 Адвокат

2611 7012 Младши прокурор

2611 7013 Прокурор, градска прокуратура

2611 7014 Прокурор, окръжна прокуратура

2611 7015 Прокурор, районна прокуратура

2611 7016 Стажант-адвокат

2611 7017 Младши адвокат

2611 7018 Наименованието е преместено в единична група 1111, считано от 01.01.2012 г.

2611 7019 Наименованието е преместено в единична група 1111, считано от 01.01.2012 г.

2611 7020 Следовател, следствена служба

2612 Съдии

2612 9001 Съдия, Конституционен съд

2612 7002 Съдия, Върховен касационен съд

2612 7003 Съдия, Върховен административен съд

2612 7004 Младши съдия

2612 7005 Стажант-съдия

2612 7006 Съдия

2612 7007 Съдия по вписванията

2612 7008 Държавен съдебен изпълнител

2612 7009 Частен съдебен изпълнител

2619 Юристи, н.д.

2619 7001 Главен юрисконсулт

2619 7002 Нотариус

2619 7003 Помощник-нотариус

2619 7004 Старши юрисконсулт

2619 7005 Юрисконсулт

2619 7006 Младши юрисконсулт

2619 7007 Правен съветник

2619 5008 Наименованието е преместено в единична група 3411, считано от 01.07.2011 г.

2619 5009 Ръководител юридически екип

2619 5010 Инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет

2619 5011 Експерт в Инспектората към Висшия съдебен съвет

2619 5012 Съдебен администратор

2619 5013 Съдебен помощник

2619 5014 Прокурорски помощник

2619 5015 Съдебен съветник

262 Библиотекари, архивисти и уредници

2621 Архивисти и уредници

2621 7001 Главен уредник, музей

2621 7002 Главен архивист

2621 7003 Главен уредник, галерия за изкуства

2621 6004 Уредник, музей

2621 6005 Уредник, галерия за изкуства

2621 6006 Уредник, зооколекция в зоологическа градина

2621 6007 Архивист

2621 6008 Завеждащ филиал, музей

2622 Библиотекари и сродни на тях специалисти

2622 5001 Библиотекар

2622 6002 Библиотекар-експерт

2622 7003 Главен библиотекар

2622 6004 Методист, библиотека

2622 5005 Библиотекар-специалист

2622 5006 Библиограф

2622 6007 Библиограф-експерт

2622 7008 Главен библиограф

2622 5009 Библиограф-информатор

2622 6010 Документалист

2622 6011 Експерт, икономическа информация

2622 6012 Експерт, техническа информация

263 Специалисти по обществени науки и религиозни специалисти

2631 Икономисти

2631 6001 Икономически съветник

2631 6002 Икономически анализатор

2631 6003 Специалист, иконометрия

2631 7004 Главен икономист

2631 6005 Икономист, банково дело

2631 6006 Икономист, външна търговия

2631 6007 Икономист, данъчно облагане

2631 6008 Икономист, доходи и жизнен стандарт

2631 6009 Икономист, иконометрия

2631 6010 Икономист, индустриални отношения

2631 6011 Икономист, индустрия

2631 6012 Икономист, организация и управление

2631 6013 Икономист, организация на производството

2631 6014 Икономист, организация на труда

2631 6015 Икономист, селско стопанство

2631 6016 Икономист, социални грижи и подпомагане

2631 6017 Икономист, социално застраховане

2631 6018 Икономист, социално осигуряване

2631 6019 Икономист, транспорт

2631 6020 Икономист, труд

2631 6021 Икономист, туризъм

2631 6022 Икономист, търговия

2631 6023 Икономист, управление на персонала

2631 6024 Икономист, финанси

2631 6025 Икономист, цени

2631 6026 Икономист, плановик

2631 6027 Икономист, себестойчик

2631 6028 Икономист, обществени поръчки

2631 6029 Икономист

2631 5030 Главен касиер

2632 Социолози, антрополози и сродни на тях

2632 6001 Антрополог

2632 6002 Археолог

2632 6003 Географ

2632 6004 Географ, икономическа география

2632 6005 Географ, политическа география

2632 6006 Географ, физическа география

2632 6007 Етнолог

2632 6008 Криминолог

2632 6009 Пенолог

2632 6010 Социолог

2632 6011 Социолог, криминолог

2632 6012 Социолог, пенолог

2632 6013 Социолог, производствен

2632 6014 Социолог, социална патология

2633 Философи, историци и политолози

2633 6001 Генеалог

2633 6002 Историк

2633 6003 Политолог

2633 6004 Философ

2634 Психолози

2634 6001 Психолог

2634 6002 Психолог, клиничен

2634 6003 Психолог, училищен

2635 Специалисти по социална работа и консултиране

2635 6001 Експерт, здравно осигуряване

2635 6002 Социален работник в социална услуга

2635 6003 Социален работник

2635 6004 Социален работник за работа с деца

2635 6005 Социален работник в отдел "Социална закрила"

2635 6006 Социален работник за работа със семейство

2635 6007 Специалист, социални дейности

2635 6008 Социален работник за работа с лица с девиантно поведение

2635 6009 Социален работник за работа с лица с увреждания

2635 6010 Специалист в социална услуга

2635 6011 Социален работник за работа с лица извършили престъпления

2635 6012 Специалист, социални дейности (община)

2635 6013 Специалист, социални дейности (в социално предприятие)

2635 6014 Специалист, социални дейности (семейно планиране)

2635 6015 Специалист, социално подпомагане и ориентиране (за лица, намиращи се в затвора)

2635 6016 Стажант-специалист, социални дейности

2635 6017 Семеен консултант

2635 6018 Инспектор, пробация

2635 6019 Консултант, деца и младежи

2635 6020 Брачен консултант

2636 Духовници и специалисти по религии

2636 9001 Архиепископ

2636 9002 Викарий

2636 9003 Владика

2636 9004 Епископ

2636 9005 Енорийски свещеник

2636 9006 Имам

2636 9007 Капелан

2636 9008 Кюре

2636 9009 Мисионер

2636 9010 Мюфтия

2636 9011 Пастор

2636 9012 Проповедник

2636 9013 Равин

2636 9014 Теолог

2636 4015 Митрополитски дякон

2636 4016 Патриаршески дякон

2636 4017 Свещеник - ефимерий

2636 5018 Архиерейски наместник

2636 5019 Дякон

2636 5020 Епархийски духовен надзорник

2636 5021 Протосингел

264 Писатели, журналисти и езиковеди

2641 Писатели и сродни на тях

2641 8001 Писател/поет

2641 6002 Биограф

2641 6003 Драматург

2641 6004 Есеист

2641 6005 Литературен сътрудник

2641 6006 Рецензент

2641 6007 Сценарист

2641 6008 Редактор, книги

2641 7009 Консултант, драматургичен

2641 7010 Критик

2642 Журналисти

2642 7001 Главен редактор

2642 7002 Заместник-главен редактор

2642 7003 Завеждащ редакция

2642 7004 Редактор, вестник/списание

2642 6005 Продуцент, телевизионни новини

2642 7006 Завеждащ кореспондентски пункт

2642 4007 Стажант-репортер

2642 4008 Стажант-редактор

2642 6009 Журналист

2642 6010 Колонист

2642 6011 Коментатор

2642 6012 Кореспондент

2642 6013 Отговорен секретар, вестник/списание

2642 6014 Репортер, журналист в радио

2642 6015 Репортер, журналист в телевизия

2642 6016 Репортер, журналист във вестник/списание

2642 6017 Репортер, журналист в информационна агенция

2642 5018 Наблюдател, радио/медия

2642 5019 Ръководител екип, радио/телевизия/БТА

2642 6020 Редактор

2643 Преводачи и други езиковеди

2643 6001 Графолог

2643 6002 Етимолог

2643 6003 Лексикограф

2643 6004 Лингвист

2643 6005 Морфолог

2643 6006 Преводач

2643 6007 Преводач-редактор

2643 6008 Семасиолог

2643 6009 Филолог

2643 6010 Филолог, графолог

2643 6011 Филолог, етимолог

2643 6012 Филолог, лексикограф

2643 6013 Филолог, морфолог

2643 6014 Филолог, семантолог

2643 6015 Филолог, фонолог

2643 6016 Фонолог

2643 3017 Преводач, жестомимичен превод

2643 3018 Преводач-говорител

265 Творци и изпълнители

2651 Склуптори, художници и сродни на тях

2651 6001 Гравьор, офортист

2651 6002 Конструктор, кукли

2651 6003 Художествен редактор

2651 7004 Главен художник

2651 7005 Изкуствовед

2651 7006 Консерватор/реставратор

2651 8007 Карикатурист

2651 8008 Скулптор

2651 8009 Художник

2651 8010 Художник, график

2651 8011 Художник, гримьор

2651 8012 Художник, приложник

2651 8013 Художник, проектант

2651 8014 Художник, сценични костюми

2651 8015 Художник, живопис

2651 8016 Художник, миниатюри

2651 8017 Художник, постер

2651 8018 Художник, търговска реклама

2652 Музиканти, певци и композитори

2652 6001 Акомпаниатор

2652 6002 Инспектор на оркестър

2652 6003 Инспектор на хор

2652 6004 Оркестрант

2652 6005 Помощник-концертмайстор

2652 6006 Солист-оркестрант

2652 6007 Експерт концертна дейност

2652 7008 Вокален педагог

2652 7009 Главен диригент

2652 7010 Главен хормайстор

2652 7011 Диригент

2652 7012 Концертмайстор

2652 7013 Музикален ръководител

2652 7014 Музиковед

2652 7015 Музиколог

2652 7016 Оркестратор

2652 7017 Хормайстор

2652 8018 Артист-хорист

2652 8019 Артист-солист, опера/оперета/мюзикъл

2652 8020 Джазов певец

2652 8021 Естраден певец

2652 8022 Инструменталист, солист

2652 8023 Композитор

2652 8024 Корепетитор

2652 8025 Певец, фолклор

2652 8026 Музикант

2652 8027 Певец

2652 8028 Фолклорист

2653 Танцьори и хореографи

2653 7001 Танцов художествен ръководител

2653 5002 Хореограф

2653 3003 Танцьор

2653 3004 Специалист, танцово изкуство

2653 3005 Балетен репетитор

2653 3006 Балетмайстор

2653 3007 Балерина/балетист

2653 3008 Прима-балерина/Премиер-балетист

2653 0009 Артист, стриптийз

2654 Филмови и театрални режисьори и продуценти и сродни на тях

2654 6001 Директор продукция (телевизия)

2654 7002 Директор продукция (кино)

2654 7003 Директор продукция (театър)

2654 7005 Продуцент, филмов/ театрален

2654 8006 Импресарио

2654 8007 Музикален продуцент

2654 6008 Режисьор

2654 7009 Главен режисьор

2654 7010 Режисьор на монтаж

2654 7011 Режисьор, филмов

2654 6012 Програмен експерт, радио/телевизия

2654 6013 Главен програмен селекционер

2654 7014 Художествен ръководител, театрален

2654 7015 Главен художествен ръководител, театрален

2654 7016 Главен оператор

2654 7017 Театрален постановчик

2654 7018 Първи асистент на режисьора

2654 7019 Ръководител програма, радио и телевизия

2654 7020 Ръководител постановъчна част

2654 5021 Ръководител художествено осветление

2654 8022 Театър-майстор

2654 6023 Театрален режисьор

2654 5024 Продуцент

2654 5025 Продуцент, радио/телевизия

2654 5026 ТВ оператор

2654 5027 Филмов експерт

2654 5028 Звукорежисьор

2655 Актьори

2655 6001 Актьор

2655 6002 Актьор, стажант

2655 6003 Актьор, мим

2656 Радио-, телевизионни и други говорители

2656 6001 Говорител, новини

2656 6002 Говорител, радио

2656 6003 Говорител, телевизия

2656 3004 Дисководещ

2656 3005 Конферансие

2656 3006 Спортен коментатор

2659 Творци и изпълнители, н.д.

2659 0001 Акробат

2659 0002 Артист, въжеиграч

2659 0003 Артист, силови изпълнения

2659 0004 Артист, трапец

2659 0005 Артист, ученик в цирка

2659 0006 Артист, цирков

2659 0007 Дресьор, цирк

2659 0008 Еквилибрист

2659 0009 Жонгльор

2659 0010 Илюзионист

2659 0011 Имитатор

2659 0012 Клоун

2659 0013 Комик, цирк

2659 0014 Маг

2659 0015 Хипнотизатор

2659 0016 Кукловод

 

3 ТЕХНИЦИ И ПРИЛОЖНИ СПЕЦИАЛИСТИ

 

31 ПРИЛОЖНИ СПЕЦИАЛИСТИ В ПРИРОДНИТЕ И ТЕХНИЧЕСКИТЕ НАУКИ

311 Приложни специалисти във физическите и техническите науки

3111 Техници в областта на химическите и физическите науки

3111 3001 Техник, астрономия

3111 3002 Техник, геология

3111 3003 Техник, проучване на полезни изкопаеми

3111 3004 Техник, геофизика

3111 3005 Техник, метеорология

3111 3006 Техник, океанология

3111 3007 Техник, физика

3111 3008 Техник, хидрогеология

3111 3009 Техник, химия

3111 3010 Специалист, геолог

3111 3011 Инспектор, фактори работна среда

3112 Строителни техници

3112 3001 Техник, водно строителство

3112 3002 Техник, водоснабдяване и канализация

3112 3003 Техник, геодезия, фотограметрия и картография

3112 3004 Техник, гражданско строителство (конструктор)

3112 3005 Техник, гражданско строителство (хидравлик)

3112 3006 Техник, земемерство, земеустройство

3112 3007 Техник, инвеститорски контрол

3112 3008 Техник, ръководител на група по поддържане на железния път

3112 3009 Техник, строителство и архитектура

3112 3010 Строителен техник, проектно-технически отдел

3112 3011 Техник, строителство на метрополитен

3112 3012 Техник, транспортно строителство

3112 3013 Дефектоскопист по железния път и съоръженията

3112 3014 Техник, поддържане на железния път в подземен тунел на метрополитен

3112 3015 Техник, поддържане на инженерни съоръжения в подземен тунел на метрополитен

3112 3016 Инспектор, противопожарна охрана на сграда

3112 3017 Инспектор, противопожарна охрана

3112 3018 Диагностик, В и К мрежи

3112 3019 Техник, водоснабдяване

3112 3020 Техник, озеленител

3113 Електротехници

3113 3001 Техник, технолог кабелно производство

3113 3002 Техник, асансьорна техника

3113 3003 Техник, експлоатация и ремонт на електрокари

3113 3004 Техник, електрификация на селското стопанство

3113 3005 Техник, електрически машини и апарати

3113 3006 Техник, електрически системи

3113 3007 Техник, електрически централи и мрежи

3113 3008 Техник, електродомакинска техника

3113 3009 Техник, електрообзавеждане на електропревозни средства за градския транспорт

3113 3010 Техник, електрообзавеждане на кораби

3113 3011 Техник, електрообзавеждане на промишлени предприятия

3113 3012 Техник, електротехника на автомобилния транспорт

3113 3013 Техник, електрически подстанции и мрежи в метрополитен

3113 3014 Техник, кабелни линии и осветление в метрополитен

3113 3015 Техник-механик, електромеханични устройства и автоматика в метрополитен

3113 3016 Техник, електроснабдяване на железопътен транспорт

3113 3017 Инспектор, електробезопасност

3113 3018 Инспектор, качество (електрически продукти)

3114 Електронни техници

3114 3001 Техник, конструиране и технология на електронни елементи

3114 3002 Техник, електровакуумна техника

3114 3003 Техник, промишлена електроника

3114 3004 Техник, самолетоводещи съоръжения

3114 3005 Техник, ядрена електроника

3114 3006 Техник, автоматизация

3114 3007 Техник, електронна техника

3114 3008 Техник, микропроцесорна техника

3114 3009 Инспектор, качество (електронни продукти)

3114 3010 Техник, измервателни уреди

3115 Машинни техници

3115 3001 Техник, ядрена електротехника

3115 3002 Техник, аеронавтика

3115 3003 Техник, биотехника

3115 3004 Техник, механик

3115 3005 Техник-механик, автомобили и кари

3115 3006 Техник-механик, аеронавтика

3115 3007 Техник-механик, газови турбини

3115 3008 Техник-механик, двигатели

3115 3009 Техник-механик, двигатели с вътрешно горене

3115 3010 Техник-механик, дизелови двигатели

3115 3011 Техник-механик, плаващо техническо средство

3115 3012 Техник-механик, железопътна техника

3115 3013 Техник-механик, инструменти

3115 3014 Техник-механик, корабостроене

3115 3015 Техник-механик, механизация на горското стопанство

3115 3016 Техник-механик, отоплителни, хладилни и вентилационни инсталации

3115 3017 Техник-механик, самодвижещи се машини

3115 3018 Техник-механик, самолетна техника

3115 3019 Техник-механик, съобщителни и свързочни съоръжения

3115 3020 Техник-механик, ядрена топлоенергетика

3115 3021 Техник-механик, автоматизация

3115 3022 Техник-механик,, автоматизация на производството

3115 3023 Техник-механик, апретурно, багрилно и плетачно производство

3115 3024 Техник-механик, други отрасли на леката промишленост

3115 3025 Техник-механик, железопътен транспорт

3115 3026 Техник-механик, кожено-галантерийно производство

3115 3027 Техник-механик, мебелно производство

3115 3028 Техник-механик, обувно производство

3115 3029 Техник-механик, предачно производство

3115 3030 Техник-механик, тъкачно производство

3115 3031 Техник-механик, химическа промишленост

3115 3032 Техник-механик, хранително-вкусова промишленост

3115 3033 Техник-механик, шивашко производство

3115 3034 Техник-механик, експлоатация и ремонт на самолети

3115 3035 Техник-механик, експлоатация на вътрешнозаводски железопътен транспорт

3115 3036 Техник-механик, експлоатация на пристанища и флота

3115 3037 Техник-механик, измервателна техника

3115 3038 Техник-механик, кинотехника

3115 3039 Техник-механик, климатична, вентилационна и хладилна техника

3115 3040 Техник-механик, лозарска техника

3115 3041 Техник-механик, механична технология на дървесината

3115 3042 Техник-механик, дискретни производства

3115 3043 Техник-механик, очистване на въздуха

3115 3044 Техник-механик, очна оптика

3115 3045 Техник-механик, експлоатация на автомобилния транспорт

3115 3046 Техник-механик, термични и водноенергетични машини

3115 3047 Техник-механик, технолог (студена обработка)

3115 3048 Техник-механик, технолог (топла обработка)

3115 3049 Техник-механик, технолог (уредостроене)

3115 3050 Техник-механик, хидро- и пневмотехника

3115 3051 Техник-механик, централизирано топлоснабдяване

3115 3052 Техник-механик, ревизор на вагони

3115 3053 Техник-механик, роботостроене

3115 3054 Техник-механик, монтаж на промишлени съоръжения и машини

3115 3055 Техник, механизация на селското стопанство

3115 3056 Монтьор-механик по специално въоръжение и техника

3115 3057 Приемчик на специално въоръжение и техника

3115 3058 Оператор по ремонт на въоръжение, военни техники и имущества

3115 3059 Оператор по обслужване на бойни припаси и специални пиротехнически средства

3115 3060 Оператор по ремонт на бойни припаси и специални пиротехнически средства

3115 3061 Оператор по обслужване на специално въоръжение и техника

3115 4062 Контрольор, корабоплаване

3115 3063 Инспектор, качество (механична техника)

3115 3064 Инспектор, технически стандарти

3115 3065 Приемчик автосервиз

3116 Химик-технолози

3116 3001 Технолог, биотехнологичен синтез

3116 3002 Технолог, технология на полимерните медицински изделия

3116 3003 Технолог, технология на порцеланово и фаянсово производство

3116 3004 Технолог, апретура, багрене и печатане

3116 3005 Технолог, кожарско и кожухарско производство

3116 3006 Технолог, нефт

3116 3007 Технолог, нефтохимичен синтез

3116 3008 Технолог, особено чисти вещества

3116 3009 Технолог, оценител

3116 3010 Технолог, преработване на нефт и газ

3116 3011 Технолог, продукти от природен газ и тяхното разпространение

3116 3012 Технолог, производство на минерални торове, киселини, основи и соли

3116 3013 Технолог, силикатни технологии

3116 3014 Технолог, технология на каучука

3116 3015 Технолог, технология на опазване и почистване на водите и въздуха

3116 3016 Технолог, технология на пластмасите

3116 3017 Технолог, технология на свързващите вещества

3116 3018 Технолог, технология на строителна керамика и огнеупорни материали

3116 3019 Технолог, технология на стъкларско производство

3116 3020 Технолог, технология на филмообразуващи полимерни вещества и лепила

3116 3021 Технолог, фин органичен синтез

3116 3022 Технолог, химик

3116 3023 Технолог, химични влакна

3116 3024 Технолог, химични процеси

3116 3025 Технолог, целулоза, хартия и картон

3116 3026 Технолог, технология на полимерите

3116 3027 Технолог, химик по консервация и реставрация на културни ценности

3117 Минни и металургични техници

3117 3001 Техник, експлоатация на нефтени и газови находища

3117 3002 Техник, механизация на добива и обработка на скални материали

3117 3003 Техник, дълбоко нефтено сондиране

3117 3004 Техник, киселинност на нефтено и газово находище

3117 3005 Техник-металург

3117 3006 Техник-металург (добиване на цветни метали)

3117 3007 Техник-металург (добиване на черни метали)

3117 3008 Техник-металург (заваряване на металите)

3117 3009 Техник-металург (извличане)

3117 3010 Техник-металург (леярство)

3117 3011 Техник-металург (металургия на цветни метали)

3117 3012 Техник-металург (металургия на черни метали)

3117 3013 Техник-металург (обработване на цветни метали)

3117 3014 Техник-металург (обработване на черни метали)

3117 3015 Техник-металург (радиоактивни минерали)

3117 3016 Техник-металург (термична обработка на металите)

3117 3017 Техник-металург (физик)

3117 3018 Техник-металург (обработка на металите чрез пластична деформация)

3117 3019 Техник-металург (технология на машиностроенето - топла обработка)

3117 3020 Техник, минен

3117 3021 Техник, минен (въглища)

3117 3022 Техник, минен (диаманти и благородни метали)

3117 3023 Техник, минен (нефт и природен газ)

3117 3024 Техник, минен (руди)

3117 3025 Техник, минна геология

3117 3026 Техник, минна електромеханика

3117 3027 Техник, проучване и сондажна електромеханика

3117 3028 Техник, проучвателно ядково сондиране

3117 3029 Техник, циментация (нефтено и газово находище)

3117 3030 Технолог, обогатяване полезни изкопаеми

3117 3031 Технолог, добиване полезни изкопаеми

3117 3032 Инспектор по безопасността в минодобива

3118 Чертожници

3118 3001 Чертожник

3118 3002 Чертожник, архитектура

3118 3003 Чертожник, въздухоплаване

3118 3004 Чертожник, геология

3118 3005 Чертожник, гражданско строителство

3118 3006 Чертожник, електричество

3118 3007 Чертожник, електроника

3118 3008 Чертожник, картография

3118 3009 Чертожник, литография

3118 3010 Чертожник, машини и инструменти

3118 3011 Чертожник, механика

3118 3012 Чертожник, мореплаване

3118 3013 Чертожник, отоплителни и вентилационни системи

3118 3014 Чертожник, промишлено строителство

3118 3015 Чертожник, техника

3118 3016 Чертожник, топография

3119 Приложни специалисти във физическите и техническите науки, н.д.

3119 3001 Завеждащ учебна работилница

3119 3002 Конструктор, професионално обучение

3119 3003 Техник, дърворезбарство

3119 3004 Техник, количествени измервания

3119 3005 Техник, мебелно производство

3119 3006 Техник, медицинска техника

3119 3007 Техник, робот

3119 3008 Техник, подвижна пощенска станция

3119 3009 Техник, продукция

3119 3010 Техник, производствени резултати

3119 3011 Техник, производствени структури

3119 3012 Техник, производство на музикални инструменти

3119 3013 Техник, реставрация на стари мебели и дограма

3119 3014 Техник, системи (с изключение на компютри)

3119 3015 Техник, складово обзавеждане

3119 3016 Техник, тапицерство и декораторство

3119 3017 Техник, технолог на алкохолни и безалкохолни напитки

3119 3018 Техник, технолог на захар и захарни изделия

3119 3019 Техник, технолог на месо и месни продукти

3119 3020 Техник, технолог на мляко и млечни изделия

3119 3021 Техник, технолог на растителни масла и сапуни

3119 3022 Техник, технолог на хляб и хлебни изделия

3119 3023 Техник, технолог, зърносъхранение, зърнопреработване и фуражи

3119 3024 Технолог, облекло

3119 3025 Технолог, кожено-галантерийно производство

3119 3026 Технолог, манипулация тютюна

3119 3027 Технолог, моделиране и конструиране на облекло

3119 3028 Технолог, моделиране и конструиране на обувни изделия

3119 3029 Технолог, моделиране и конструиране, технология на кожено и кожухарско облекло

3119 3030 Технолог, обувно производство

3119 3031 Технолог, производство тютюневите изделия

3119 3032 Технолог, професионално обучение

3119 3033 Технолог, тютюневи хармани

3119 3034 Технолог, художествено оформяне на текстилни площни изделия

3119 3035 Технолог в железопътен транспорт

3119 3036 Техник, качествени измервания

3119 3037 Техник, маркшайдер

3119 3038 Полиграфист

3119 3039 Технолог, производство на плодови и зеленчукови консерви

3119 3040 Отговорник изпитателна станция

3119 3041 Технолог, електролиза

3119 3042 Специалист, поддръжка

3119 3043 Технолог, екарисаж

3119 3044 Технолог

3119 3045 Технолог, производство на електротехнически изделия

3119 3046 Вагонен инструктор

3119 3047 Инспектор, безопасността на автомобилния транспорт

3119 3048 Инспектор, контрол на общоопасни средства

3119 3049 Инспектор, разследване на пожари

3119 3050 Инструктор, превозни бригади

3119 3051 Контрольор, железен път и съоръжения

3119 3052 Началник, влак

3119 3053 Ревизор, безопасност на движението

3119 3054 Ръководител движение

3119 3055 Техник/дефектоскопист/ по контрол без разрушаване

3119 3056 Техник (оператор) вибродиагностика

3119 3057 Инспектор ведомствен технически надзор

3119 3058 Участъков инспектор в железопътен транспорт

3119 3059 Инспектор по управление на движението в железопътен транспорт

3119 3060 Консултант, превоз на опасни товари

3119 3061 Ревизор вагони

3119 3062 Главен ревизор, безопасност на движението в метрополитен

3119 3063 Ръководител движение наземна метростанция в метрополитен

3119 3064 Ръководител движение подземна метростанция в метрополитен

3119 3065 Метролог

3119 3066 Техник, криминалист

3119 3067 Специалист, маркшайдер

3119 3068 Специалист, минно планиране

3119 3069 Отговорник/Специалист, техническа поддръжка

3119 3070 Техник, боядисване на самолети

312 Приложни специалисти с контролни функции в добивната и преработващата промишленост и строителството

3121 Приложни специалисти с контролни функции в добивната промишленост

3121 5001 Заместник-директор, мина

3121 3002 Специалист с контролни функции в кариери

3121 3003 Специалист с контролни функции в мина

3121 3004 Началник смяна, подземен минодобив

3121 3005 Началник хвостохранилище

3121 3006 Началник смяна, добивна промишленост

3122 Приложни специалисти с контролни функции в преработващата промишленост

3122 6001 Началник смяна

3122 3002 Организатор, производство

3122 3003 Специалист с контролни функции, сглобяване и монтаж

3122 3004 Специалист с контролни функции, преработваща промишленост

3122 3005 Специалист с контролни функции, довършителни дейности

3122 3006 Координатор, преработваща промишленост

3122 3007 Специалист с контролни функции, автоматична поточна линия

3122 3008 Диспечер, газопреносна/газоразпределителна мрежа

3122 3009 Оператор, газопреносна/газоразпределителна мрежа

3123 Приложни специалисти с контролни функции в строителството

3123 3001 Технически ръководител, строителство

3123 3002 Инспектор, технически надзор

3123 3003 Технически ръководител, водоснабдяване и канализация

3123 4004 Координатор по безопасност и здраве

3123 4005 Организатор, група в строителството

313 Техници по контрол на производствени процеси

3131 Оператори в енергийното производство

3131 3001 Началник смяна, топлоцентрала

3131 3002 Диспечер, електроцентрала

3131 3003 Диспечер, електроразпределение

3131 3004 Диспечер, топлопренос

3131 3005 Оператор, блок в електроцентрала

3131 3006 Оператор, водна турбина

3131 3007 Оператор, газгенератор (газгенераторчик)

3131 3008 Оператор, генератор

3131 3009 Оператор, мрежова топлофикационна станция

3131 3010 Оператор, парна турбина

3131 3011 Оператор, сушилни пещи и барабани

3131 3012 Оператор, технологичен пулт в електроцентрала

3131 3013 Оператор, химически контрол

3131 3014 Оператор, водоподготвителни и кондензационни инсталации

3131 3015 Оператор, възлова станция

3131 3016 Оператор, газова електроцентрала

3131 3017 Оператор, геотермална централа

3131 3018 Оператор, главно електротабло (електроцентрала)

3131 3019 Оператор, електрическа подстанция

3131 3020 Оператор, парогенератор (производство на електроенергия)

3131 3021 Оператор, слънчева електроцентрала

3131 3022 Оператор, спомагателни съоръжения в електроцентрала

3131 3023 Оператор, токоизправителна станция

3131 3024 Оператор, топлоелектроцентрала

3131 3025 Оператор, хидроелектроцентрала

3131 3026 Оператор, ядрен реактор

3131 3027 Оператор, ядрена електроцентрала

3131 3028 Помощник-оператор, генератор

3131 3029 Помощник-оператор, парна турбина

3131 3030 Помощник-оператор, парогенератор

3131 3031 Енергетик

3132 Оператори на пречиствателни станции за отпадъчни води и инсинератори

3132 3001 Диспечер, водоразпределителна мрежа

3132 3002 Оператор, пречиствателна станция

3132 3003 Оператор, съоръжения на бент

3132 3004 Оператор, вентилационно оборудване

3132 3005 Оператор, воднопреработвателна станция

3132 3006 Оператор, воднопречиствателна станция

3132 3007 Оператор, компресор

3132 3008 Оператор, пещ за горене на отпадъци (изхвърляне на отпадъчни материали)

3132 3009 Оператор, помпена станция

3132 3010 Оператор, пречиствателна инсталация

3132 3011 Оператор на дезинфекционна рамка

3132 3012 Оператор, обработка на водата

3133 Оператори по контрол на процеси в химическото производство

3133 3001 Оператор, пещи (химически и други сродни на тях процеси)

3133 3002 Оператор, пещи за изпичане (химически и други сродни на тях производства)

3133 3003 Оператор, автоклав (химически и други сродни на тях процеси)

3133 3004 Оператор, горелка (химически и други сродни на тях процеси)

3133 3005 Оператор, калцинатор (химически и други сродни на тях процеси)

3133 3006 Оператор, контрол на температурата и степента на изтегляне

3133 3007 Оператор, котел (химически и други сродни на тях процеси)

3133 3008 Оператор, нагревател/бойлер (химически и други сродни на тях процеси)

3133 3009 Оператор, синтеруване/спичане (химически и сродни на тях процеси)

3133 3010 Оператор, понополиурстанчик

3133 3011 Оператор, термична обработка (химически и други сродни на тях процеси)

3133 3012 Оператор, реторта (химически и други сродни на тях процеси)

3133 3013 Оператор, сушилня (химически и други сродни на тях процеси)

3133 3014 Оператор, пещ (производство на кокс)

3133 3015 Оператор, преработка на фенол

3133 3016 Оператор, производство на изкуствени торове

3133 3017 Оператор, производство на кокс

3133 3018 Оператор, уред за избелване (химическа промишленост)

3133 3019 Оператор, контролно табло (химическо производство)

3133 3020 Оператор, контрол на процеси в химическото производство

3133 3021 Оператор, хладилна система

3133 3022 Машинен оператор, производство на лед

3134 Оператори в заводи за преработване на нефт и природен газ

3134 3001 Оператор, дестилатор (рафиниране на нефт и природен газ)

3134 3002 Оператор, контролно табло (рафиниране на нефт и природен газ)

3134 3003 Оператор, помпена станция (нефт и природен газ)

3134 3004 Оператор, рафинерия (нефт и природен газ)

3134 3005 Оператор, уред за обработка и манипулация (рафиниране на нефт и природен газ)

3134 3006 Оператор, уред за обезсеряване (рафиниране на нефт и природен газ)

3134 3007 Оператор, уред за размесване (рафиниране на нефт и природен газ/етил)

3134 3008 Оператор, уред за съединяване и смесване (рафиниране на нефт и природен газ)

3134 3009 Оператор реактор, преработваща промишленост

3134 3010 Опрератор компресор, преработване на нефт/природен газ

3134 3011 Диспечер, нефтопроводи

3135 Оператори по контрол на процеси в металургичното производство

3135 3001 Оператор, електродъгова пещ за облагородяване

3135 3002 Оператор, конвертор

3135 3003 Оператор, пещ за облагородяване

3135 3004 Оператор, пещи за бъркане на топено желязо

3135 3005 Оператор, машина за коксосортировка

3135 3006 Оператор-галтовчик

3135 3007 Оператор, валцова машина

3135 3008 Оператор, линия за елуксация

3135 3009 Оператор, машина за леене

3135 3010 Оператор, машина за нарязване на прокат

3135 3011 Оператор, машина за обработка на фолио

3135 3012 Оператор, пещи за повторно загряване (метал)

3135 3013 Оператор, пещи за топене на метал

3135 3014 Оператор, полир-машина

3139 Техници по контрол на производствени процеси, н.д.

3139 3001 Настройчик, робот

3139 3002 Старши оператор с контролни функции, производство на целулоза

3139 3003 Оператор с контролни функции, производство на целулоза

3139 3004 Оператор, автоматизирана монтажна линия

3139 3005 Оператор, монтажен конвейер

3139 3006 Оператор, манипулатор

3139 3007 Оператор, робот

3139 3008 Оператор, обработване (радиоактивни отпадъци)

3139 3009 Специалист, координатор по заваряване

314 Природонаучни техници и сродни на тях специалисти

3141 Природонаучни техници (без медицинските)

3141 3001 Техник, биология

3141 3002 Техник, биофизика

3141 3003 Техник, биохимия

3141 3004 Техник, ботаника

3141 3005 Техник, генетика

3141 3006 Техник, екология

3141 3007 Техник, зоология

3141 3008 Техник, серология

3141 3009 Препаратор

3142 Агротехници

3142 3001 Техник, агрономия

3142 3002 Техник, агрохимия и растителна защита

3142 3003 Техник, градинарство

3142 3004 Техник, изследване на посевите

3142 3005 Техник, напояване

3142 3006 Техник, овощарство

3142 3007 Техник, почвознание

3142 3008 Техник, технически култури

3142 3009 Техник, аграрни култури

3142 3010 Техник, земеделие

3142 3011 Земеделски демонстратор

3142 3012 Специалист, земеделие

3143 Техници в горското стопанство

3143 3001 Техник, горско стопанство

3143 3002 Техник, лесничейство

3143 3003 Специалист, лесовъдство

315 Корабни и авиационни специалисти

3151 Корабни механици и техници

3151 3001 Главен механик на кораб/катер/влекач

3151 3002 Втори механик, кораб

3151 3003 Трети механик, кораб

3151 3004 Четвърти механик, кораб

3151 3005 Електромеханик, кораб

3151 3006 Корабен електроник

3151 3007 Корабен електротехник

3151 3008 Девиатор

3151 3009 Механик, плаващо техническо средство

3151 3010 Електротехник, плаващо техническо средство

3151 4011 Диспечер, корабоплаване

3151 4012 Инспектор картно бюро, корабоплаване

3151 4013 Технолог, търговска експлоатация на корабите

3151 4014 Вахтен механик

3152 Корабни палубни офицери и пилоти

3152 4001 Капитан, кораб

3152 4002 Капитан, кораб (вътрешни водни пътища)

3152 4003 Капитан, плаващо техническо средство

3152 4004 Капитан, пристанище

3152 4005 Капитан, яхта

3152 4006 Капитан на влекач

3152 4007 Помощник-капитан

3152 4008 Втори помощник-капитан

3152 4009 Трети помощник-капитан

3152 4010 Вахтен помощник-капитан

3152 4011 Лоцман

3152 4012 Пилот

3152 4013 Сдатъчен капитан

3152 4014 Старши помощник-капитан

3152 4015 Старшина, кораб

3152 4016 Старшина, шлеп/катер

3152 4017 Щурман

3152 4018 Офицер по сигурността

3152 4019 Шкипер

3152 4020 Корабоводител

3152 4021 Водач на несамоходен кораб

3152 4022 Водач на малък кораб в местно плаване

3152 4023 Водач на малък кораб за спорт и развлечение по вътрешни водни пътища

3152 4024 Командир на моторен катер

3152 3025 Капитан на катер

3153 Самолетни пилоти и сродни на тях специалисти

3153 7001 Главен пилот

3153 7002 Летец-борден радист

3153 7003 Летец-втори пилот

3153 7004 Летец-борден инженер

3153 7005 Летец-пилот

3153 7006 Летец-пилот, изпитател

3153 7007 Летец-пилот, инспектор

3153 7008 Летец-пилот, инструктор

3153 7009 Летец-пилот, командир/капитан на самолет

3153 7010 Летец-пилот, хидроплан

3153 7011 Летец-пилот, хеликоптер

3153 7012 Летец-щурман

3153 7013 Летец-пилот, командир на хеликоптер

3153 7014 Летец-борден оператор

3153 7015 Летец-пилот, командир на звено

3154 Ръководители на полети

3154 7001 Авиодиспечер

3154 3002 Авиодиспечер, въздушно обслужване

3154 6003 Организатор на полетите

3154 6004 Отговорник, безопасност на полетите

3154 5005 Координатор, въздушно обслужване

3154 5006 Координатор, управление на въздушното движение

3154 5007 Ръководител полети/смяна

3154 5008 Диспечер, полети

3154 3009 Специалист, НОТАМ

3154 5010 Ръководител полети, отговорник по безопасност

3154 5011 Ръководител, полети

3154 5012 Специалист координатор, използване на въздушното пространство

3154 3013 Асистент-координатор на полети

3155 Техници по сигурността на въздушния трафик

3155 3001 Авиомеханик

3155 3002 Авиомоторист

3155 3003 Авиотехник

3155 3004 Техник, сигурност на въздушния транспорт

 

32 ПРИЛОЖНИ СПЕЦИАЛИСТИ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

321 Приложни специалисти в медицината и фармацията

3211 Оператори на медицинска апаратура за образна диагностика и терапия

3211 3001 Рентгенов лаборант

3211 3002 Лаборант, медицински радиографни съоръжения

3212 Приложни специалисти в медицински и патологични лаборатории

3212 3001 Лаборант, анатомия

3212 3002 Лаборант, бактериология

3212 3003 Лаборант, клетки

3212 3004 Лаборант, кръвни банки

3212 3005 Лаборант, патология

3212 3006 Лаборант, препаратор

3212 3007 Лаборант, тъкан

3212 3008 Лаборант, фармакология

3212 3009 Лаборант, физиология

3212 3010 Лаборант, хематология

3212 3011 Лаборант, хистология

3212 5012 Медицински лаборант

3213 Помощник-фармацевти

3213 5001 Помощник-фармацевт

3214 Ортопедични техници, зъботехници и сродни на тях

3214 5001 Зъботехник

3214 3002 Механик, изкуствени крайници

3214 5003 Ортопедичен техник

3214 3004 Производител, изкуствени крайници (протези)

3214 3005 Производител, ортопедически приспособления

322 Помощник-медицински сестри и помощник-акушерки

3221 Помощник-медицински сестри

3222 Помощник-акушерки

323 Приложни специалисти в областта на традиционната и комплементарната медицина

3230 Приложни специалисти в областта на традиционната и комплементарната медицина

3230 8001 Народен лечител

3230 0002 Билкар

3230 0003 Биоенерго терапевт

3230 0004 Практикуващ, неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве

3230 0005 Природолечител

324 Ветеринарни техници и асистенти

3240 Ветеринарни техници и асистенти

3240 3001 Ветеринарен ваксинатор

3240 3002 Ветеринарен осеменител

3240 3003 Ветеринарен техник (фелдшер)

325 Други приложни специалисти в здравеопазването

3251 Асистенти и терапевти в денталната медицина

3252 Специалисти по медицински досиета и здравна информация

3253 Здравни работници в общности

3253 3001 Здравен медиатор

3254 Оптици техници

3254 3001 Техник, оптик

3255 Приложни специалисти във физиотерапията

3255 5001 Наименованието е преместено в единична група 2264, считано от 01.07.2011 г.

3255 3002 Масажист

3256 Медицински асистенти

3257 Инспектори по медицинска екология, здравословни и безопасни условия на труд и сродни на тях

3257 3001 Инспектор, медицинска екология

3257 3002 Инспектор, здраве и безопасност при работа

3257 3003 Инспектор, трудова медицина

3257 3004 Инспектор по обществено здраве

3257 3005 Инспектор по обществено здраве, специализант

3257 3006 Инспектор по обществено здраве, със специалност в системата на здравеопазването

3257 3007 Инспектор, безопасност на продукти

3258 Приложни специалисти в оказването на спешна медицинска помощ

3259 Други приложни специалисти в здравеопазването, н.д.

3259 3001 Съветник, семейно планиране

3259 4002 Културтерапевт

 

33 СТОПАНСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ПРИЛОЖНИ СПЕЦИАЛИСТИ

331 Приложни специалисти по финанси и математика

3311 Дилъри на ценни книжа и финансови посредници

3311 3001 Брокер, финанси

3311 3002 Брокер, ценни книжа

3311 3003 Брокер, акции

3311 3004 Брокер, обмен на чужда валута

3311 3005 Дилър, ценни книжа

3311 3006 Дилър, банка

3311 3007 Дилър, борса

3311 3008 Продавач, облигации

3311 3009 Продавач, ценни книжа

3311 3010 Организатор, сделки с ценни книжа

3312 Кредитни специалисти

3312 5001 Кредитен специалист, банка/финансова/платежна институция

3312 5002 Инспектор, банка/финансова/платежна институция

3312 3003 Кредитен администратор

3312 3004 Старши банков служител/ служител, финансова/платежна институция

3312 3005 Супервайзор, банка/финансова/платежна институция

3313 Оперативни счетоводители

3313 3001 Счетоводител, оперативен

3314 Приложни специалисти по статистика, математика и сродни на тях

3314 3001 Приложен специалист, математика

3314 3002 Приложен специалист, статистика

3314 3003 Приложен специалист, актюерство

3315 Оценители на имущество и щети

3315 3001 Инспектор, иск

3315 3002 Инспектор, осигурителен иск

3315 3003 Оценител, недвижимо имущество

3315 3004 Оценител, иск

3315 3005 Оценител, осигуровка

3315 3006 Оценител, щета

3315 3007 Ценовик

332 Посредници в търговията и продажбите

3321 Застрахователни агенти

3321 3001 Агент, осигуряване

3321 3002 Застрахователен агент

3321 3003 Застрахователен брокер

3321 3004 Главен специалист, застрахователна дейност

3321 3005 Специалист, застрахователна дейност

3321 3006 Регионален застрахователен представител

3321 3007 Регионален застрахователен координатор

3321 3008 Организатор аварии и застраховки

3322 Търговски представители

3322 3001 Търговски агент

3322 3002 Търговски помощник

3322 3003 Търговски представител

3322 3004 Търговски пътник

3322 3005 Консултант (промотьор), продажби

3322 3006 Дистрибутор

3322 2007 Търговски сътрудник

3323 Търговски представители по закупуване на стоки

3323 3001 Агент-купувач

3323 3002 Агент, снабдяване

3323 3003 Изкупчик (търговия на дребно)

3323 3004 Изкупчик (търговия на едро)

3323 3005 Специалист, доставки

3323 3006 Организатор корабно снабдяване

3324 Търговски посредници

3324 3001 Брокер, стоки

3324 3002 Брокер, спедиторски услуги

3324 3003 Дилър, стокови фючърси

3324 2004 Търговски посредник

3324 3005 Комисионер, кораби/пратки

3324 3006 Комисионер, пътувания

3324 3007 Комисионер, стоки

333 Посредници в бизнес услугите

3331 Агенти по спедиция на товари

3331 3001 Специалист, спедиторска дейност

3331 3002 Агент, експедиция на товари

3331 3003 Агент, чистотата на товарите

3331 3004 Корабен агент

3331 3005 Корабен брокер

3331 3006 Спедитор

3331 3007 Организатор карго внос/износ

3331 3008 Организатор, каргорекламации

3331 3009 Организатор