Прочетено: 3909

В периода след присъединяването на България към ЕС през 2007 г. се отчита ръст, както следва:

  • БВП – 42% (0,4 пъти)
  • Фискален резерв – 73% (0,7 пъти)
  • Консолидирани дълг на сектор „Държавно управление“ – 160% (1,6 пъти);
  • Нетен дълг (= консолидиран дълг минус фиск. резерв) – 383% (3,8 пъти)
  • Нетен дълг като процент от БВП – 337% (3,4 пъти)