Устав на БСК   I   Насоки за дейността 2014-2018 г.

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СЪЩНОСТ

Чл.1. (1). Българска стопанска камара (БСК) - съюз на българския бизнес е сдружение с нестопанска цел, в което могат да членуват български и чуждестранни юридически и дееспособни физически лица, които извършват стопанска дейност. В БСК-съюз на българския бизнес могат да членуват държавни учреждения и юридически лица на частното право, които не извършват стопанска дейност, но могат да съдействат за постигане на нейната цел и изпълнение на нейните задачи.

(2) В БСК-съюз на българския бизнес могат да членуват като колективни членове общински, областни, регионални, браншови, отраслови, съсловни и други организации.

(3) В БСК-съюз на българския бизнес не могат да членуват политически партии и движения.

(4) БСК-съюз на българския бизнес извършва своята дейност в частна полза на своите членове, въз основа на този устав, в изпълнение на решенията на органите й за управление и при спазване на законите на РБ.

(5) Съществуването на БСК-съюз на българския бизнес не е ограничено със срок.

УСТРОЙСТВО

Чл.2. (1) “Българска стопанска камара (БСК) - съюз на българския бизнес” с равностойно изписване на наименованието ”Bulgarian Industrial Association (BIA) - UNION OF THE BULGARIAN BUSINESS” е юридическо лице, със седалище в град София и с адрес на управление: Община Столична, Район Триадица, ул. Алабин 16-20.

(2) БСК-съюз на българския бизнес може да открива клонове.

ЦЕЛИ

Чл.3. БСК-съюз на българския бизнес:

 1. Представлява и защитава интересите на своите членове пред държавните, обществени и международни органи и организации.
 2. (Изм., ОС 2014 г.) Съдейства за развитието на пазарна икономика, устойчив и качествен растеж, в съответствие с интересите на своите членове.
 3. Обединява интересите на своите членове, подпомага тяхното развитие за осъществяване на ефективна и преуспяваща стопанска дейност.
 4. Представлява и защитава интересите на работодателите на местно, общинско, регионално, областно, браншово, отраслово, национално и международно равнища.
 5. (Нова, ОС 2014 г.) Работи за ограничаване на административната тежест върху стопанската дейност и премахване на корупционните практики.
 6. (Нова, ОС 2014 г.) Съдейства за ефективно и бързо решаване на търговски спорове чрез арбитражни процедури.

СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

Чл.4. За постигане на своята цел БСК-съюз на българския бизнес:

 1. Разработва стратегии и законопроекти в областта на развитието и управлението на икономиката.
 2. Изготвя становища и предложения за изменение и допълнение на действащи нормативни актове.
 3. Изготвя становища по проекти на програми, стратегии и други документи за развитие на икономиката и държавното управление.
 4. Участва в работата на консултативните съвети към държавните органи.
 5. Проучва условията за интензивен граждански и търговски обмен и възможностите за участие в него на търговските субекти.
 6. Подпомага членовете си при воденето на преговори и сключването на сделки, оказва защита от неправомерни действия и извършва други дейности в съответствие с целите си.
 7. (Изм., ОС 2014 г.) Въвежда и поддържа нови системи, форми и методи за обучение и повишаване на квалификацията на своите членове, разработва компетентностни модели на професии и длъжности.
 8. Провежда и развива социалния диалог за установяване на съвременни индустриални отношения
 9. Съдейства за:

а) разкриване на резерви в икономиката, за обновяване и преустройство на стопанските дейности в страната;

б) възстановяване, укрепване и разширяване на стари и създаване на нови икономически връзки и пазари в страната и в чужбина;

в) усвояване и приложение на постиженията на техническия и технологичния прогрес във всички отрасли на стопанството;

г) създаване на благоприятни условия за инвестиции и бизнес активност;

д) установяване на отношения на лоялна конкуренция и търговска етика;

е) развитие на социалния диалог и установяване на съвременни индустриални отношения.

ІІ. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.5. За осъществяване на целите си, БСК-съюз на българския бизнес извършва следните дейности:

 1. Прави проучвания и анализи, извършва експертни оценки, консултации и обучение.
 2. Оказва помощ по изготвяне на документи, необходими за търговски сделки, митнически, лицензионни, регистрационни режими и др.
 3. Подпомага информационния обмен, включително чрез осигуряване на достъп до интернет, онлайн системи и цифрови сертификати.
 4. Съдейства за регистрация на обекти на интелектуална собственост – патенти, марки, промишлен дизайн, и подпомага защитата при нарушение на права на интелектуална собственост.
 5. Извършва посредническа и консултантска дейност по информиране и наемане на работа.
 6. Посредничи за преодоляване на спорове между търговските субекти и разрешаването им, включително чрез търговско арбитриране.
 7. Посредничи между синдикати и работодатели при сключване на колективните трудови договори.
 8. Посредничи при възникване на колективни и индивидуални трудови спорове и съдейства за разрешаването им.
 9. Посредничи при бизнес контакти, водене на преговори и сключване на търговски сделки и извършва други дейности в съответствие с целите си.

ІІІ. ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

ЧЛЕНСТВО

Чл.6. (1) Членуването в БСК-съюз на българския бизнес е доброволно. Членовете могат да бъдат лицата по чл.1, които са съгласни с устава й.

(2) Членовете на юридическите лица, колективни членове на БСК, се ползват от дейността и имат права на членове на Камарата.

(3) Членовете на БСК-съюз на българския бизнес запазват своята икономическа и юридическа самостоятелност.

(4) Членствените правоотношения възникват при:

 1. приемане;
 2. сливане и вливане

ПРИЕМАНЕ

Чл.7. (1) Нови членове на БСК-съюз на българския бизнес се приемат въз основа на писмена молба, в която се заявява съгласие с устава. По молбата се произнася с решение Управителният съвет на първото заседание след  постъпването й.

(2) Решението на Управителния съвет се съобщава писмено на кандидатите за членове.

(3) Отмяна на отказ на Управителния съвет може да се иска от Общото събрание на БСК-съюз на българския бизнес по реда на чл. 29 от Устава.

ПРАВА НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Чл.8. Членовете на БСК-съюз на българския бизнес имат право:

 1. Да участват в нейните органи на управление;
 2. Да поставят пред нея въпроси от своята дейност за разглеждане и съдействие;
 3. Да се ползват от имуществото и резултатите от нейната дейност;
 4. Да искат нейното съдействие в защита на интересите си;
 5. Да бъдат информирани за дейността на БСК-съюз на българския бизнес и да присъстват на заседания на Управителния и на Контролния съвет, когато се разглеждат въпроси от техен интерес. В тези случаи Управителният и Контролният съвети са длъжни да уведомят своевременно заинтересованите.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Чл.9. (1) Членовете на БСК-съюз на българския бизнес са длъжни:

 1. Да спазват устава и да изпълняват решенията на органите на БСК-съюз на българския бизнес;
 2. Да съдействат за постигане на нейните цели и за изпълнение на задачите й;
 3. Да правят имуществени вноски;
 4. Да предоставят сведения, необходими за постигане на нейната цел и за изпълнение на задачите й;
 5. Да отговарят до размера на имуществените си вноски за задължения на БСК-съюз на българския бизнес.

(2) За неизпълнение на задълженията по предходната алинея Управителният съвет може да прави бележки и предупреждения за изключване.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО

Чл.10. Членството се прекратява:

 1. При напускане – с писмено предизвестие до Управителния съвет, подадено най-малко шест месеца по-рано.
 2.  При прекратяване на юридическото лице, съответно - със смъртта или поставяне под пълно запрещение на физическото лице, член на БСК-съюз на българския бизнес.
 3. При изключване.
 4. При отпадане, поради невнасяне на имуществените вноски и системно неучастие в дейността на БСК-съюз на българския бизнес.
 5. При прекратяване на БСК-съюз на българския бизнес.

ИЗКЛЮЧВАНЕ

Чл.11. (1) Управителният съвет може да изключи член на БСК-съюз на българския бизнес, когато нарушава грубо или системно задълженията си, или уронва престижа й.

(2)  Изключването не може да се наложи, ако членът на БСК-съюз на българския бизнес не е бил поканен да даде обяснения и ако те не са били обсъдени.

(3) Решението за изключване може да бъде обжалвано пред Общото събрание по реда на чл. 29 от Устава.

(4) Прекратилият членството си няма право да получи обратно внесените имуществени вноски.

ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА БСК-СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС

Чл.12. (Изм., ОС 2014 г.) Правоприемниците на член на БСК-съюз на българския бизнес след неговото преобразуване могат да станат нейни членове, като й съобщят писмено за това си желание и за съгласието си с устава й, без да е необходимо да бъдат приемани по реда на чл.7.

ІV. ОРГАНИ НА БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА - СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС

1. ОБЩО СЪБРАНИЕ

СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.13. (1) Общото събрание на БСК-съюз на българския бизнес се състои от всички нейни членове.

(2) Членът – юридическо лице, участва в Общото събрание със свой представител – физическо лице. То удостоверява това си качество с удостоверение за актуално състояние на юридическото лице.

ПРАВОМОЩИЯ

Чл.14. Общото събрание на БСК-съюз на българския бизнес:

 1. Изменя и допълва устава на БСК-съюз на българския бизнес.
 2. (Изм., ОС 2014 г.) Избира и освобождава Управителния съвет, Националния съвет на председателите и Контролния съвет, и контролира тяхната дейност
 3. Взема решения за преобразуване и прекратяване на БСК-съюз на българския бизнес, както и за обявяването й в ликвидация и определя за ликвидатор Управителния съвет или избрано от него лице.
 4. Заедно с решението за прекратяване, приема решение за разпределяне на останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество след ликвидацията.
 5. (Изм., ОС 2014 г.) Заменя членовете на Управителния съвет, на Националния съвет на председателите и на Контролния съвет, преди изтичане на срока, за който са избрани.
 6. Взема решения за смяна на седалището и наименованието на БСК-съюз на българския бизнес.
 7. Приема основните насоки за дейността на БСК-съюз на българския бизнес.
 8. (Изм., ОС 2014 г.) Приема отчетите за дейността на Управителния съвет, Националния съвет на председателите и Контролния съвет.
 9. Приема бюджета на БСК-съюз на българския бизнес.
 10. Изменя и отменя решения на Управителния и на Контролния съвети.
 11. Решава всички въпроси, които не са възложени като компетенция на други органи.

СВИКВАНЕ

Чл.15. (1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на 1/3 от членовете на БСК-съюз на българския бизнес.

(2) Управителният съвет е длъжен в двуседмичен срок да отправи писмена покана за свикване на Общото събрание, при направено искане на 1(3 от членовете на БСК-съюз на българския бизнес. Ако в този срок поканата не бъде отправена, същите членове или упълномощено от тях лице могат да направят искане за свикването пред съда, в регистъра на който е вписана БСК-съюз на българския бизнес.

(3) (Изм., ОС 2014 г.) Извънредно Общо събрание може да бъде свикано от Управителния съвет, по искане на Националния съвет на председателите или на Контролния съвет.

ПОКАНА

Чл.16. (1) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание, както и по чия инициатива се свиква, като се посочва изрично, че ако не се яви необходимият брой членове, събранието се отлага с един час по-късно при същия дневен ред и място и се счита за редовно, независимо от броя на присъстващите.

(2) (Изм., ОС 2014 г.) Поканата се обнародва в централен ежедневник и се поставя на мястото за обявления в административната сграда на БСК-съюз на българския бизнес, най-малко един месец преди датата на Общото събрание.

КВОРУМ

Чл.17. Общото събрание се смята за законно, ако присъстват повече от половината от членовете на БСК-съюз на българския бизнес. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно и се провежда на същото място и при същия дневен ред, колкото и членове да се явят.

ЗАСЕДАНИЕ

Чл.18. (1) Заседанието на Общото събрание се ръководи от избрано от него бюро.

(2) За заседанието се води протокол, който се подписва от членовете на бюрото.

РЕШЕНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.19. (1) Решенията на Общото събрание се вземат при явно гласуване, с обикновено мнозинство на присъстващите членове, освен ако събранието реши гласуването да бъде тайно. Решенията по чл. 14, т.т. 1, 3, 4 и 6 се вземат с мнозинство от 2/3 от присъстващите членове.

(2) Не могат да се вземат решения по въпроси, които не са били оповестени в поканата.

ПРАВО НА ГЛАС

Чл.20. (1) Всеки член на БСК-съюз на българския бизнес има право на един глас.

(2) Член на Общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:

 1. него, неговия съпруг/а или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен, включително;
 2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или да възпрепятства вземането на решения.

2. НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ НА ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ (Изм. ОС 2014 г.)

Чл.21. (1) (Изм., ОС 2014 г.) Съставът на Националния съвет на председателите е не по-малко от 50 души, които се избират измежду членовете на БСК за срок от 5 години.

(2) (Изм., ОС 2014 г.) Дейността на Националния съвет на председателите се ръководи от председател, избиран  от състава на съвета за срок от 5 години.

(3) (Нова, ОС 2014 г.) Оперативната дейност на Националния съвет на председателите се води от секретар, който може да не е член на съвета.

(4) (Нова, ОС 2014 г.) За осъществяване на своята дейност Националният съвет на председателите може да създава комитети по политиките и работни групи в тях.

ПРАВОМОЩИЯ

Чл.22. (Изм., ОС 2014 г.) Националният съвет на председателите:

 1. Обсъжда и предлага идеи за развитието на бизнеса и отношенията му с държавата;
 2. Обсъжда и предлага становища по актуални въпроси на икономическата политика и по нормативната уредба в икономическата сфера.
 3. Участва със свои представители в консултативни съвети към местни, национални и международни органи;
 4. Разработва и предлага механизми за задълбочаване на връзките между бизнеса и научно-образователните институции;
 5. Организира семинари, дискусии и делови форуми по важни теми за членовете на БСК;
 6. Разпространява положителен опит при усвояване на средства от европейски и национални фондове и банкови инструменти;
 7. Предлага въвеждането на нови услуги за бизнеса, породени от промяната в икономическите условия;
 8. Посредничи при решаване на спорни въпроси между членове на БСК;
 9. Обсъжда на съвместни заседания с Управителния съвет позиции, информации и актуални въпроси на икономическата политика.

ОТЧИТАНЕ

Чл.23. (Изм., ОС 2014 г.) Националният съвет на председателите отчита своята дейност пред Общото събрание.

ЗАСЕДАНИЯ. КВОРУМ. РЕШЕНИЯ.

Чл.24. (Изм., ОС 2014 г.) (1) Националният съвет на председателите се свиква на редовно заседание от неговия председател най-малко веднъж на 6 месеца.

(2) Заседанието се смята за законно, ако присъстват най-малко половината плюс един от членовете му.

(3) Решенията се вземат с явно гласуване и обикновено мнозинство от присъстващите.

3. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

СЪСТАВ

Чл.25. (1) Управителният съвет се състои от не по-малко от 15 членове, които се избират от Общото събрание за срок от 5 години.

(2) (Нова, ОС 2014 г.) Оперативната дейност на Управителния съвет се води от главния секретар на БСК.

(3) Не могат да бъдат избирани в Управителния съвет:

 1. Лишените от право да заемат ръководна, отчетническа или материалноотговорна длъжност;
 2. Членове на ръководни органи на политически партии и движения.
 3. Обявените в несъстоятелност;
 4. Лица, които се намират в брак, родство по права линия или са братя/сестри с член на Управителния или на Контролния съвети;
 5. (Нова, ОС 2014 г.) Лица, заемащи изборна или щатна длъжност в организации и търговски дружества, които са делегирали право на други организации на работодателите за представителство на национално равнище.

ПРАВОМОЩИЯ

Чл.26. Управителният съвет:

 1. Организира изпълнението на решенията на Общото събрание и отчита своята дейност пред него.
 2. (Изм., ОС 2014 г.) Избира от своя състав председател на Управителния съвет и изпълнителен председател.
 3. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти.
 4. (Отм., ОС 2008 г.)
 5. Приема планове и програми за дейността на БСК-съюз на българския бизнес.
 6. Приема и внася в Общото събрание проект за бюджет на БСК.
 7. Приема счетоводния отчет и баланса на БСК-съюз на българския бизнес за изтеклия период, и решения за размера на имуществените вноски.
 8. Приема, освобождава и изключва членове на БСК-съюз на българския бизнес.
 9. Взема решения за участия и прекратяване на участия на БСК в други организации.
 10. Взема решения за определяне на местни органи, за откриване и закриване на клонове, и определя техния управител.
 11. Приема вътрешни правила за структурата и организацията на работа на административния екип на БСК.
 12. Определя реда и организира извършването на дейността на БСК-съюз на българския бизнес и носи отговорност за това.
 13. Приема решения за промяна на адреса на БСК-съюз на българския бизнес.
 14. Образува целеви парични фондове.
 15. Учредява награди и символи на БСК-съюз на българския бизнес и приема решения за стимулиране на нейните членове, на отделни фирми и организации, колективи и специалисти, за постигане значителни успехи в осъществяване на целите и задачите на БСК-съюз на българския бизнес.
 16. Определя ликвидатор.
 17. Управлява активите на БСК-съюз на българския бизнес и взема решения за разпореждане с финансовите й средства.

СВИКВАНЕ

Чл.27. (1) (Изм., ОС 2014 г.) Управителният съвет се свиква на редовни заседания от председателя му най-малко веднъж на два месеца. Председателят е длъжен да свиква Управителния съвет на извънредно заседание по искане на 1(3 от членовете му, в седемдневен срок от постъпване на искането. В искането трябва да бъдат посочени причините за свикването и въпросите, които трябва да се решават. Ако в този срок Управителният съвет не бъде свикан от председателя, може да го свиква всеки един от заинтересованите членове на Управителния съвет.

(2) (Нова, ОС 2014 г.) По решение на Управителния съвет, могат да бъдат провеждани съвместни заседания с Националния съвет на председателите.

(3) (Изм., ОС 2014 г.) Заседанията се ръководят от председателя, а в негово отсъствие - от изпълнителния председател или от определен от Управителния съвет негов член.

(4) Заседанието на УС се смята за законно, ако присъстват повече от половината от членовете му.

(5) За присъстващ се счита и член на Управителния съвет, с който има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяване на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и взимането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

(6) (Нова, ОС 2014 г.) Председателите на Националния съвет на председателите и на Контролния съвет могат да участват в заседанията на Управителния съвет със съвещателен глас.

РЕШЕНИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл.28. (1) Управителният съвет взема решения с явно гласуване и с обикновено мнозинство от присъстващите, а решенията по чл.26 т.т. 3, 13 и 17 – с мнозинство от всички членове

(2) Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан от всички членове на Управителния съвет.

ОТМЯНА НА РЕШЕНИЯТА

Чл.29. Решенията на Управителния съвет могат да бъдат отменяни и изменяни от Общото събрание по искане на всеки член на БСК-съюз на българския бизнес. Искането може да се прави в едномесечен срок от узнаването на решението, но не по-късно от една година от деня, в който решението е било взето. Контролният съвет може да спира изпълнението на решения на Управителния съвет, които противоречат на Устава, до произнасянето на Общото събрание.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ПРИ СЪДЕБЕН СПОР

Чл.30. По съдебни спорове между БСК-съюз на българския бизнес и членовете на Управителния съвет Камарата се представлява от лица, избрани от Общото събрание.

3. ИЗПЪЛНИТЕЛНО БЮРО (Отм., ОС от 06.03.2008 г.)

Чл.27. Отм., ОС от 06.03.2008 г.

ПРАВОМОЩИЯ (отм. ОС от 06.03.2008 г.)

Чл.28. Отм., ОС от 06.03.2008 г.

ОТЧИТАНЕ (отм. ОС от 06.03.2008 г.)

Чл.29. Отм., ОС от 06.03.2008 г

ЗАСЕДАНИЯ. КВОРУМ. РЕШЕНИЯ (отм. ОС от 06.03.2008 г.)

Чл.30. отм. ОС от 06.03.2008 г.

4. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

ПРАВОМОЩИЯ

Чл.31. Председателят на Управителния съвет:

 1. Организира изпълнението на решенията на Общото събрание и на Управителния съвет.
 2. Ръководи заседанията на Управителния съвет.
 3. (Отм., ОС 2014 г.)

5. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ (Нова, ОС 2014 г.)

ПРАВОМОЩИЯ (Ново, ОС 2014 г.)

Чл.32. Изпълнителният председател:

 1. Ръководи оперативно дейността на БСК-съюз на българския бизнес.
 2. Осъществява функциите на председателя на Управителния съвет в негово отсъствие.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.33. (Нов, ОС 2014 г.) БСК-съюз на българския бизнес се представлява пред всички органи и организации, юридически и физически лица в страната и в чужбина от председателя на Управителния съвет и изпълнителния председател, заедно и поотделно.

6. КОНТРОЛЕН СЪВЕТ

СЪСТАВ

Чл.34. (1) Контролният съвет се състои от трима членове, които се избират от Общото събрание измежду членовете на БСК-съюз на българския бизнес за срок от 5 години. КС избира председателя си от своя състав.

(2) (Изм., ОС 2014 г.) Не могат да бъдат членове на Контролния съвет лицата, посочени в чл. 25, ал. 3, както и лицата, които са били членове на предходния Управителен съвет.

ПРАВОМОЩИЯ

Чл.35. (1) Контролният съвет:

 1. Проверява изпълнението на решенията на Общото събрание и на Управителния съвет.
 2. Контролира законосъобразността и целесъобраз-ността на изпълнението на решенията на органите на управление на БСК-съюз на българския бизнес.
 3. Контролира правилното опазване на имуществото на БСК-съюз на българския бизнес.
 4. Дава заключение по годишния отчет, баланса и бюджета на БСК-съюз на българския бизнес и се отчита за дейността си пред Общото събрание.

(2) (Отм., ОС 2014 г.)

(3) Когато установи съществени законови нарушения и нарушения на устава, Контролният съвет прави искане пред Управителния съвет за свикване на Общото събрание.

V. ИМУЩЕСТВО. СЪСТАВ. ИЗТОЧНИЦИ.

Чл.36. (1) БСК-съюз на българския бизнес формира своето имущество от право на собственост и други вещни права, права на интелектуалната собственост и права на вземане.

(2) Източници на имущество на БСК-съюз на българския бизнес са: имуществени вноски, приходи от собствени имоти и дейности, дарения и други източници, разрешени от закона.

(3) БСК-съюз на българския бизнес не може да получава дарения от политически партии и сдружения.

(4) БСК-съюз на българския бизнес не разпределя печалба.

РЕЖИМ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА

Чл.37. БСК-съюз на българския бизнес държи свободните си парични средства в банки. Тя може да ги влага в държавни или гарантирани от държавата ценни книжа, ценни книжа, приети за търговия на регулираните пазари на ценни книжа, други инвестиционни инструменти или в търговски дружества, като се ръководи от съображения за сигурност на вложените средства.

ФОНДОВЕ

Чл.38. (1) За постигане на своите цели и задачи и за издръжка на тази дейност БСК-съюз на българския бизнес може да образува фондове.

(2) Фондовете по предходната алинея могат да бъдат общи, а за конкретни случаи – специално обособени от средства на заинтересовани членове на БСК-съюз на българския бизнес.

(3) (Нова, ОС 2014 г.) БСК-съюз на българския бизнес може да организира фондове с взаимоспомагателен характер за покриване на финансови, арбитражни, регистрацонни и други разходи.

(4) Редът и условията за събиране на имуществени вноски за специално обособените фондове за конкретни случаи се определят от Управителния съвет и се предлагат на заинтересованите лица.

РАЗХОДИ

Чл.39. (1) БСК-съюз на българския бизнес извършва разходите си в изпълнение и в рамките на утвърдения бюджет. В бюджета могат да се предвиждат средства за подпомагане (възмездно или безвъзмездно) на изпаднали във временно затруднение членове на Камарата.

(2) Не могат да се предоставят средства под каквато и да е форма на политически партии и движения.

ОБЩ РЕЖИМ НА ПРИХОДИТЕ

Чл.40. (1) Всички приходи на БСК-съюз на българския бизнес, независимо от техния характер и източник, се включват в имуществото й и служат за постигане на целите й.

(2) Приходите по предходната алинея не могат да се разпределят като печалба между членовете на БСК-съюз на българския бизнес.

VІ.ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.41. (1) Решения за сливане, вливане, отделяне, разделяне, преустройство и прекратяване на БСК-съюз на българския бизнес се вземат от Общото събрание с мнозинство от 2(3 от присъстващите членове.

(2) Не се допуска сливане с политически партии и движения, както и вливане в тях.

VІІ. ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.42. (1) При прекратяване на БСК-съюз на българския бизнес по решение на Общото събрание ликвидацията се извършва от Управителния съвет или от определено от него лице.

(2)  (Изм., ОС 2014 г.) Управителният съвет може да определи за ликвидатор лице, което не е член на БСК-съюз на българския бизнес.

Чл.43. Относно реда за ликвидация и правомощията на ликвидаторите се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

VІІІ. ИМУЩЕСТВО СЛЕД ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.44. (Изм., ОС 2014 г.) Разпределянето на останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се извършва съобразно решението на Общото събрание по чл.14, т.4.

Чл.45. Средствата за издръжка на ликвидацията, включително за възнаграждение на ликвидатора се определят от Управителния съвет.

***

Този устав е приет от VІ Общо събрание на БСК на 11.06.1993 г., изменен и допълнен от ІХ Общо събрание на 21.12.2000 г. Измененията и допълненията са приети във връзка със Закона за юридическите лица с нестопанска цел (обнародван в ДВ бр.81/2000 г.) и влизат в сила от 01.01.2001 г.; изменен и допълнен от Х Общо събрание на 21.12.2001 г.; изменен от ХІІ Общо събрание на 05.10.2006 г., изменен и допълнен от ХІІІ Общо събрание на 06.03.2008 г., изменен и допълнен на ХІV Общо събрание на 25.04.2014 г.

Прочетено: 23468