АОБР - Асоциация на организациите на българските работодатели

АОБР - Асоциация на организациите на българските работодатели

+
Национален съвет за тристранно сътрудничество

Национален съвет за тристранно сътрудничество

+
Консултативен съвет за Европейската зелена сделка

Консултативен съвет за Европейската зелена сделка

+
Национален икономически съвет

Национален икономически съвет

+
Консултативен съвет за индустриална стабилност и растеж

Консултативен съвет за индустриална стабилност и растеж

+
Икономически и социален съвет на РБ

Икономически и социален съвет на РБ

+
Енергиен борд

Енергиен борд

+
Национален консултативен съвет по професионална квалификация на работната сила

Национален консултативен съвет по професионална квалификация на работната сила

+
Национален съвет по условията на труд

Национален съвет по условията на труд

+
Координационен съвет за изпълнение и мониторинг на Националния план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта 2014-2020 г.

Координационен съвет за изпълнение и мониторинг на Националния план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта 2014-2020 г.

+
Национален съвет по туризъм

Национален съвет по туризъм

+
Национален съвет по трудова миграция

Национален съвет по трудова миграция

+
Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете

Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете

+
Национален съвет по метрология

Национален съвет по метрология

+
Национален съвет по иновации

Национален съвет по иновации

+
Национален съвет по въпросите на социалното включване

Национален съвет по въпросите на социалното включване

+
Консултативен съвет за насърчаване на малките и средните предприятия

Консултативен съвет за насърчаване на малките и средните предприятия

+
Национален съвет за насърчаване на заетостта

Национален съвет за насърчаване на заетостта

+
Национален съвет за интеграция на хората с увреждания

Национален съвет за интеграция на хората с увреждания

+