Национален съвет за насърчаване на заетостта е създаден на основание чл.8 от Закона за насърчаване на заетостта.

Съветът:

  • обсъжда и дава становища по разработването и провеждането на политиката по заетостта и на Националния план за действие по заетостта;
  • периодично се информира за данните за състоянието на пазара на труда и за ефективността от прилаганите мерки и програми за насърчаване на заетостта;
  • предлага на МТСП разработването на проекти на нормативни актове, мерки и програми за насърчаване на заетостта;
  • обсъжда и дава становища по проекти на нормативни актове, свързани с пазара на труда;
  • обсъжда проекти и дава становища по споразумения на Министерството на труда и социалната политика с други министерства, държавни институции и неправителствени организации за общи действия по въпросите на заетостта;
  • обсъжда списък на професиите, по които се провежда професионално обучение на безработни лица без осигурено работно място

 

Председател: Лазар Лазаров, заместник-министър на труда и социалната политика

Заместник-председатели:
Здравка Георгиева, Българска търговско-промишлена палата
Юлия Симеонова, Конфедерация на независимите синдикати в България


Членове:

Елка Димитрова, Министерство на труда и социалната политика
Камелия Колева, Министерство на образованието и науката
Мира Чиприянова, Министерство на икономиката и енергетиката
Веселка Добрева, Министерство на регионалното развитие
Марияна Павлова, Национална агенция за професионално образование и обучение
Драгомир Николов, Агенция по заетостта
Румяна Михайлова, Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда”
Диана Найденова, Конфедерация на независимите синдикати в България
Атанаска Тодорова, Конфедерация на независимите синдикати в България
Юлия Симеонова, Конфедерация на независимите синдикати в България
Даниела Алексиева, Конфедерация на независимите синдикати в България
Валери Апостолов, Конфедерация на труда “Подкрепа”
Любка Георгиева, Конфедерация на труда “Подкрепа”
Мария Петрова, Конфедерация на труда “Подкрепа”
Паунита Петрова, Конфедерация на труда “Подкрепа”
Даниела Симидчиева, Българска стопанска камара
Антоанета Кацарова, Българска стопанска камара
Румяна Георгиева, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България
Иван Захариев, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България
Здравка Георгиева, Българска търговско-промишлена палата
Маргарита Дамянова, Българска търговско-промишлена палата
Добрин Иванов, Асоциация на индустриалния капитал в България
Росица Янкова, Асоциация на индустриалния капитал в България
Виолина Накова, Съюз за стопанска инициатива
Стояна Сотирова, Съюз за стопанска инициатива

Национален съвет за насърчаване на заетостта