Съветът:

 1. обсъжда и подпомага изпълнението на политиката в областта на трудовата миграция, вкл. чрез изготвяне на проекти на решения;
 2. дава предложения в областта на трудовата миграция, вкл. свободното движение на работници и интеграцията на имигрантите-работници, по проектите и обсъжда изпълнението на годишните планове за изпълнение на Националната стратегия в областта на миграцията, убежището и интеграцията (2011-2020 г.);
 3. обсъжда и предлага мерките за изпълнение на актуализираната Национална стратегия на Република България по миграция и интеграция (2008-2015 г.) – като нова Национална програма по законна миграция и интеграция (2014-2020 г.);
 4. участва в проучването и анализирането наличието/недостига на работна сила на пазара на труда, вкл. по отрасли, професии и региони, като прави предложения за мерки за неговото компенсиране във връзка с управлението на процесите на трудова миграция;
 5. обсъжда приема на работници от трети страни, вкл. в рамките на двустранните спогодби и при необходимост на годишни квоти или други инструменти – при очертаване на реален недостиг на заявените специалисти на пазара на труда в Република България;
 6. прави преглед на законодателството и на административната практика по прием на граждани от трети страни с цел работа и при необходимост предлага съответни изменения;
 7. запознава се и обсъжда опита на други държави;
 8. може да бъде консултиран при подготовката на рамкови позиции по проекти на нови актове от вторичното право на ЕС в областта на трудовата миграция;
 9. поддържа контакти с медиите за популяризиране и разясняване на предимствата, проблемите и мерките на политиката по трудова миграция.

Правилник за организацията и дейността

Председател: Росица Янкова, заместник-министър на труда и социалната политика

Членове

 1. Христо Симеонов - секретар на съвета, началник на отдел "Свободно движение на работници, миграция и интеграция" в дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност", МТСП
 2. Елка Димитрова, директор на дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност", МТСП
 3. Елена Велкова, директор на дирекция "Европейски въпроси и международно сътрудничество", МТСП
 4. Тодор Керанов, главен секретар на Министерството на правосъдието
 5. Драгомир Петров, директор на дирекция "Миграция", МВР
 6. Пламен Бузин, началник на отдел "Национален визов център", дирекция "Консулски отношения", МВнР
 7. Пенка Иванова, директор на дирекция "Достъп до образование и подкрепа на развитието", МОН
 8. Стоян Петров, заместник-председател на Държавната агенция за бежанците при МС
 9. Мира Божилова-Чиприянова, началник на отдел "Индустриални отношения", дирекция "Индустриални отношения и управление на държавното участие", МИЕ
 10. Йордан Янев, председател на Държавната агенция за българите в чужбина
 11. Румяна Михайлова, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"
 12. Станчо Ставрев, заместник-кмет на община "Тунджа", НСОРБ
 13. Росица Димитрова, Община Велико Търново, НСОРБ
 14. Богдан Угърчински, АИКБ
 15. Димитър Бранков, БСК
 16. Цветан Симеонов, председател на БТПП
 17. Иван Захариев, КРИБ
 18. Атанаска Тодорова, КНСБ
 19. Божидар Арсов, КНСБ
 20. Емил Димитров, конфедерален секретар на КТ "Подкрепа"

Александър Загоров, конфедерален секретар на КТ "Подкрепа"


Национален съвет по трудова миграция