Съветът е създаден с РМС № 723 от 8.09. 2004 г.; изм. с РМС № 385 от 22.05.2006 г.

Функции:

подпомага министъра на икономиката и енергетиката  при формирането и провеждането на националната политика в областта на иновациите в съответствие с Иновационната стратегия на Република България;

  • координира дейността между държавните органи, научните организации, университетите, неправителствените организации и други заинтересовани страни в областта на иновациите и трансфера на технологии;
  • предлага промени и предлага нови мерки за реализация на Иновационната стратегия;
  • разглежда годишния доклад за състоянието и развитието на политиката в областта на иновациите, съгласно Иновационната стратегия;
  • обсъжда и приема становища по проекти на законови и подзаконови актове, свързани с държавната политика за насърчаване на иновациите;
  • подпомага взаимодействието и сътрудничеството между органите на изпълнителната власт, научните среди, неправителствените организации и представителите на деловите среди в областта на иновациите.

Председател: министър на икономиката и енергетиката

Членове:

Анна Янева, заместник-министър на икономиката и енергетиката
Людмила Елкова, заместник-министър на финансите
Добромир Симидчиев, заместник-министър на регионалното развитие
Антон Гинев, заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Атанаска Тенева, заместник-министър на образованието и науката
Чавдар Георгиев, заместник-министър на околната среда и водите
Росица Янкова, заместник-министър на труда и социалната политика
Валентина Маринова, заместник-министър на земеделието и храните
Бойко Пенков, заместник-министър на здравеопазването
Евгений Иванов, изпълнителен директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия
Ели Милушева, главен директор на главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”
Елена Пищовколева, директор на дирекция „Инвестиции, иновации и предприемачество”
Емилия Радева, началник отдел „Иновации”, дирекция „Икономическа политика”
Камен Веселинов, председател на Българското патентно ведомство
чл. кор. Николай Милошев, заместник-председател на БАН
доц. д-р Христо Бозуков, председател на Селскостопанската академия
проф. д-р инж. Иван Кралов, заместник-ректор на Техническия университет, София
Руслан Стефанов, програмен координатор във Фондация „Приложни изследвания и комуникации"
Лилия Смедарчина, заместник-председател на ФНТС
Георги Шиваров, заместник-председател на БСК
Румен Радев, заместник-председател на УС на АИКБ
проф. д-р Божидар Хаджиев, член на УС на БТПП
Георги Ранделов, заместник-председател на КРИБ
проф. Теодора Георгиева, заместник-ректор по научно-изследователската дейност в МВБУ
проф. Румен Николов, ръководител катедра “Компютърни науки“, УНИБИТ
Венцислав Славков, управител на „Спесима“ ООД;
Стефан Деевски, управител на „АМК Задвижваща и управляваща техника“ ЕООД, гр. Габрово
Огнян Траянов, изпълнителен директор на „ТехноЛогика“
Димитър Христов, управител на „ХИРОН Мениджмънт консултинг“ ООД
Николай Ярмов, изпълнителен директор „Център за предприемачество и развитие“ (CEED)
Тодор Брешков, управляващ партньор в „LAUNCHub Seed & Acceleration Fund”
инж.Сашо Въжаров, управител на „Ванико“ ООД, гр. Благоевград

Георги Шиваров


Национален съвет по иновации