Съветът е създаден със Заповед № РД-16-432 от 04.05.2007г. на министъра на икономиката на основание чл. 10д от Закона за измерванията

Функции:

Разглежда проекти на нормативни актове, програми и концепции за развитие на метрологията и дава становища и предложения по други въпроси, поставени от министъра на икономиката и енергетиката.

Председател: министър на икономиката и енергетиката  

26 членове:

По един представител на МОСВ, МИЕ, МЗ, МТ, МВР, МО, МЗХ, МРР, Агенцията за ядрено регулиране, ДАМТН, Българския институт по метрология, Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" и на Българския институт за стандартизация, определени от съответния министър или ръководител на ведомство
Петима представители на научната общност, определени по споразумение между председателя на БАН и председателя на Съвета на ректорите
Четирима представители на национално представените организации на работодателите по чл. 35 от Кодекса на труда, определени по споразумение между тях
Двама представители на сдруженията на потребителите, определени по споразумение между тях
Двама представители на сдруженията на метролозите, определени по споразумение между тях

Национален съвет по метрология