Съгласно чл.7 от Закона за туризма Министърът на икономиката и енергетиката определя представителите на държавата в Националния съвет по туризъм съгласувано с ръководителите на съответните държавни ведомства.

Съветът:

 1. утвърждава годишната програма за разходване на средствата за държавното финансово подпомагане на развитието на туризма - до края на юни на предходната година; годишната програма се разработва по направления за разходване на средствата и по източници на средствата; по направления за разходване на средствата програмата включва: национална и регионална реклама; контрол върху качеството на туристическия продукт; единна система за туристическа информация; обучение и квалификация на кадрите в туризма; анализи и прогнози за състоянието и развитието на туризма; социологически проучвания в туризма на национално равнище; участия в проекти по международни програми; по източници на средствата програмата включва: субсидия от централния бюджет; приходи от такси за регистрация на туристически дейности и за категоризиране на туристически обекти, наложените от председателя на Комисията за защита на потребителите глоби и имуществени санкции по Закона за туризма; лихви и други средства, определени с нормативен акт;
 2. координира осъществяването на националната и регионалната реклама в областта на туризма;
 3. обсъжда разработени концепции и програми за развитие на туризма в страната;
 4. дава становища по проекти на нормативни актове и прави предложения за тяхното изменение, допълнение или отмяна;
 5. обсъжда въпроси, свързани с изграждането и поддържането на туристическата инфраструктура и привличането на чуждестранни инвестиции в туризма;
 6. обсъжда готовността на българските авиопревозвачи за изпълнение на чартърните им програми;
 7. обсъжда и анализира ежегодно през месец май подготовката за предстоящия летен туристически сезон и резултатите от изминалия зимен туристически сезон, а през месец ноември - подготовката за предстоящия зимен туристически сезон и резултатите от изминалия летен туристически сезон;
 8. обсъжда резултатите от дейността на органите, на които е възложено упражняването на контрол в туризма и свързаните с него дейности, и дава препоръки за подобряване работата на контролните органи;
 9. обсъжда въпроси и дава препоръки за подобряване защитата на потребителите на туристически услуги.

Правилник за организацията и дейността на съвета

В състава на Националния съвет по туризъм участват представители на държавата, туристически сдружения, определени при условия и по ред в правилника, сдружения на въздушни, сухопътни и водни превозвачи, определени при условия и по ред в правилника, национално представените сдружения на потребителите в Република България, определени при условия и по ред в правилника и Националното сдружение на общините в Република България.       

Председател: министър на икономиката и енергетиката

Заместник-председател: заместник-министър на икономиката и енергетиката

Членове

 1. зам.министър на външните работи
 2. зам.министър на вътрешните работи
 3. зам.министър на труда и социалната политика
 4. зам.министър на околната среда и водите
 5. зам.министър на земеделието и храните
 6. зам.министър на образованието и науката
 7. зам.министър на регионалното развитие
 8. зам.министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията
 9. зам.министър на финансите
 10. зам.министър на културата
 11. зам.министър на здравеопазването
 12. зам.министър на физическото възпитание и спорта
 13. председател на Комисията за защита на потребителите
 14. представител на БАТА
 15. по един представител на браншовите туристически сдружения - Българска туристическа камара, Българска асоциация на туристическите агенции и Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация, Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти
 16. трима представители на продуктовите туристически сдружения
 17. един представител на сдруженията на ски училищата, планинските водачи, концесионерите и екскурзоводите
 18. трима представители на регионалните туристически сдружения
 19. един представител на сдруженията на въздушните, сухопътните и водните превозвачи
 20. един представител на националните сдружения на потребителите в Република България
 21. двама представители на национално представените работодателски организации
 22. представител на сдружението Съвет за обучение по туризъм
 23. представител на сдружението Национален туристически борд
 24. представител на сдружението Съюз на българската туристическа индустрия
 25. представител на сдружението "Софийски туристически район"
 26. представител на сдружението "Съюз на инвеститорите в туризма"
 27. представител на Националното сдружение на общините в Република България

Национален съвет по туризъм