Съветът:

 • консултира Министерския съвет;
 • обсъжда проекти на нормативни и други актове, отнасящи се до равнопоставеността на жените и мъжете, и дава становища по тях;
 • обсъжда проекти на актове на МС и дава становища за съответствието им с целите на политиката за равнопоставеност на жените и мъжете;
 • координира действията на държавните органи и неправителствените организации в изпълнение на националната политика за равнопоставеност на жените и мъжете и на поети международни задължения от страна на РБългария в съответната област;
 • самостоятелно или съвместно с Комисията за защита от дискриминация предлага мерки за провеждане на националната политика по въпросите на равнопоставеността на жените и мъжете в Република България;
 • поддържа контакти със сродни държавни органи в чужбина, както и с международни организации със сходни задачи и сфери на действие;
 • подпомага изпълнението на национално значими национални и регионални проекти на социалните партньори и неправителствени организации в областта на равнопоставеността на жените и мъжете, съвместяването на семейните и родителските с професионалните задължения и отчита крайните резултати;
 • организира провеждането на изследователска дейност по въпроси, засягащи неговата дейност.

Съветът е създаден с ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 108 от 2014 г.

ПРАВИЛНИК за устройството и организацията на работа на Националния съвет

Председател: Министър на труда и социалната политика

 

Членове:

 1. Заместник-министър на труда и социалната политика
 2. Заместник-министър на образованието и науката
 3. Заместник-министър на външните работи
 4. Заместник-министър на правосъдието
 5. Заместник-министър на вътрешните работи
 6. Заместник-министър на отбраната
 7. Заместник-министър на финансите
 8. Заместник-министър на здравеопазването
 9. Заместник-министър на икономиката и енергетиката
 10. Заместник-министър на правосъдието
 11. Заместник-министър на околната среда и водите
 12. Заместник-министър на земеделието и храните
 13. Заместник-министър на здравеопазването
 14. Заместник-министър на икономиката и енергетиката
 15. Заместник-министър на земеделието и храните
 16. Заместник-министър на регионалното развитие
 17. Заместник-министър на културата
 18. Заместник-министър на околната среда и водите
 19. Заместник-министър на околната среда и водите
 20. Заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията
 21. Заместник-министър на младежта и спорта
 22. Заместник-министър на инвестиционното проектиране
 23. Председател на Държавната агенция за закрила на детето
 24. Председател на Държавната агенция за бежанците
 25. Управител на Националния осигурителен институт
 26. Председател на Национален статистически институт
 27. Председател на Комисията за защита от дискриминация
 28. Председател на Съвета за електронни медии
 29. Българска стопанска камара
 30. Българска търговско-промишлена палата
 31. Конфедерация на независимите синдикати в България
 32. Конфедерация на труда „Подкрепа”
 33. Национално сдружение на общините в Република България
 34. Българска академия на науките
 35. Уницеф България
 36. Фондация „Български център за джендър изследвания”
 37. Фондация „Джендър проект в българия”
 38. Център за изследвания и политики за жените
 39. Фондация асоциация "Анимус"
 40. Женско сдружение "Равни възможности" към Асоциацията на демократичните синдикати

Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете