Дата: 11.04.2012

Източник: 24 часа

Прочетено: 2075

Правителството прие Отчет за изпълнение на Националния план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за 2011 г., сочи справка на сайта на Министерски съвет.

Документът отразява националния опит и постигнатото в сферата на равнопоставеността на жените и мъжете в няколко основни раздела: Държавна политика за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете; Равна степен на икономическа независимост; По-добро съвместяване на професионалния и семейния живот; Насърчаване на равното участие на жените и мъжете в процесите на взимане на решения; Достойнство, неприкосновеност на личността и предотвратяване на насилието въз основа на пола. Намаляване на разликите по пол в здравеопазването; Премахване на стереотипите, основани на пола, и противодействие на множествената дискриминация.

В резултат на изпълнението на дейностите са отчетени редици позитиви като повишаване на административния капацитет, укрепване на институционалния механизъм/ структури за равнопоставеност на половете и други.

Отчитайки факта, че равнопоставеността на жените и мъжете е от особена важност за постигане на заложените цели в Европейската стратегия "Европа 2020" и в Европейската стратегия за равенство между жените и мъжете 2010 -2015 г., и е мерило за демократично развитие на обществото, България ще продължи да развива и подобрява националното законодателство за защита правата на гражданите и гарантиране на равното третиране на жените и мъжете, както и да повишава информираността за равенството между половете и значението на преодоляването на свързаните с това стереотипи.
Виж целия доклад тук.