15.06.2021

Едно от основните предизвикателства на 21-ви век в глобален план и в Европейския съюз е застаряването на населението и, съответно - застаряването на работната сила. По данни на ООН, България е на пето място в света по темп на застаряване на населението. Увеличаващата се възраст на работещите е предизвикателство за всички заинтересовани страни, още повече, че с напредване на възрастта се увеличават хроничните незаразни болести (ХНБ) сред населението, в т.ч. и сред работещите. Доброто здраве на населението е основна предпоставка за икономическо и социално развитие и е от жизнено важно значение за всеки човек и обществото като цяло.

В тази връзка, Българската стопанска камара разработи Наръчници за адаптиране на работните места и дейностите към специфичните потребности и възможности на хора с хронични заболявания.

Наръчниците се отнасят до три от най-разпространените хронични заболявания сред работната сила (хипертония, диабет и хронична обструктивна белодробна болест - ХОББ).

 • Те съдържат в общата част методически насоки и указания, като предоставят информация за: разпространение на ХНБ и тяхното значение за общественото здраве; рискови фактори, свързани с работната среда, съществуващото законодателство по безопасност и здраве при работа, европейски политики и добри практики; резултати от анкетно проучване на потребностите за адаптиране на работната среда.
 • В специалната част се съдържа информация за: характеристика и статистически данни за заболяването; организация на медицинското обслужване; условия на труд при съответното заболяване и последици от заболяването;оценка на риска и неговото управление -промени в организацията на работния процес, компенсаторни и предпазни мерки, медицинско обслужване, обучение;промоция на здравето и работоспособността.

РЕЗЮМЕ НА ПРОУЧВАНЕТО

Доказани експерти в областта на здравеопазването ще представят в двучасов уебинар на 15 юни 2021 г., от 14:00 ч., възможностите пред социалните партньори, мениджърите, специалистите по човешки ресурси и синдикалните дейци при въвеждането на политики и практики за осигуряване на работна среда, съобразена със специфичните изисквания и потребности на работещите с хронични заболявания.

РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ!

Основен акцент на обученията: Какво трябва да се направи за подобряване на условията на труд за хората с хронични заболявания в предприятието, с оглед тяхната пълноценна и ефективна реализация на техните възможности и потенциал?

Целта е да се обучат, информират, консултират и подпомогнат мениджъри и специалисти по човешки ресурси, по безопасност на труда и службите по трудова медицина, синдикати, работници и служители от целевите групи от предприятията за:

 • внедряването в тяхната практика на разработените препоръките и указанията залегнали в Наръчниците и представяне спецификата на разработените в тях иновативни инструменти и модели;
 • обучение и консултиране по разработените Наръчници за адаптиране на работните места и дейностите към специфичните потребности и възможности на хора с хронични заболявания;
 • практическо внедряване на иновативни инструменти за адаптиране на работните места и дейностите към специфичните потребности и възможности на хора с хронични заболявания;

Вниманието на обучаваните ще се концентрира върху:

 • запознаване с иновативни инструменти в управлението на човешките ресурси, свързани възможностите за адаптиране на работните места и дейностите към специфичните потребности и възможности на хора с хронични заболявания;
 • запознаване с основни изисквания и принципи за създаване на здравословна, безопасна и мотивираща работна среда за всички поколения служители с акцент за хората с хронични заболявания;
 • информиране за основни положения в съществуващото национално законодателство по безопасност и здраве при работа, свързани с дейността на хронично болните в предприятието;
 • създаване на собствен капацитет за разработване и прилагане на политики за свързани с адаптиране на работните места и дейностите към специфичните потребности и възможности на хора с хронични заболявания;
 • обогатяване на компетенциите в управлението на хора и екипи, в които работят хора с хронични заболявания;
 • повишаване на удовлетвореността на работниците и служителите с хронични заболявания,намаляване на текучеството и минимизиране на конфликтите;
 • запознаване с добри практики в страни от ЕС, свързани с интервенциите, насочени към запазване на работното място на хронично болните и ефективно използване на техните възможности;
 • подробна информация как да се помогне на работещите с хронични заболявания на работното място, когато се създаде ситуация за това;
 • удължаване на трудоспособността, повишаване и съхраняване на здравето и продуктивността на работещите с хронични заболявания;
 • създаване на култура в предприятието, насърчаваща сътрудничество, взаимопомощ и солидарност с хората с хронични заболявания.

Обученията следва да се разглеждат като възможност за оптимизиране на системата за управление на качеството в предприятията:

 • Мерките трябва да се концентрират върху капацитета за работа и задачите, които хората с хронични заболявания могат да изпълняват, а не върху тяхната нетрудоспособност.
 • Политиките и системите трябва да се фокусират върху по-сериозното участие на работодателите, тъй като те са тези, които биха предоставили работни места на хронично болните.
 • Необходимо е да се положат усилия за повишаването на информираността на работодателите за ползите от наемане и задържане на лица с хронични заболявания, като например: наличие на човешки ресурс с много способности и знания, лоялност към работното място и трудовата среда; по-висока удовлетвореност на работната сила и т.н.

 

ЛЕКТОРИ

Доц. д-р Галя Цолова, дм - участва в реализирането на национални и международни програми и проекти, в провеждането на Национални проучвания за факторите на риска за здравето сред населението в Р България, в изготвянето на анализи и методични материали. Извършва учебно-преподавателска дейност, оказва текуща експертна, методично-консултативна помощ. От 2009 г. до момента работи като началник отдел „Рискови поведенчески фактори и превенция на хроничните незаразни болести“; Дирекция “Промоция на здраве и превенция на болестите” към Национален център по общественото здраве и анализи. Член е на сдружение “Научно дружество по социална медицина, информатика и здравен мениджмънт”; на „Българска асоциация по обществено здраве (БАОЗ); на Националната асоциация против тютюнопушенето (НАПТ). Ръководител е на специализанти по специалността „Социална медицина и здравен мениджмънт“ в НЦОЗА.

Проф. д-р Григор Димитров - доктор по икономика, експерт по проблемите на пенсионното и здравното осигуряване, трудовите и индустриалните отношения и по управление на човешките ресурси. Преподавател е във Висшето училище по застраховане и финанси. Главен директор е „Oсигурителни отношения“ в Българската стопанска камара. Доскорошен член е на Надзорния съвет на НЗОК.

Гл. ас. Елисавета Петрова – Джеретто - има дългогодишен експертен и ръководен опит в държавната администрация и частния сектор в сферата на здравеопазването, опазването на околната среда и международните отношения.  Участвала е в множество международни и национални конференции, посветени на човешките права, устойчивото развитие, международното сътрудничество, биоетика и права на пациентите. Участва в работата по национални и международни проекти за изследване на здравната грамотност, подобряване на трудовата заетост на лица с хронични заболявания и разработването на ръководства и политики по темите. стипендиант на Държавния департамент - САЩ (Лидерска програма по устойчиво развитие и екология), Националното училище по администрация-Франция (Повишаване на капацитета на българското правителство) и Международната лидерска академия- Германия (Технологичен прогрес, устойчиво развитие и околна среда). През 2010 г. завършва Националната програма на Българското училище по политика “Димитър Паница”. В момента, гл. ас. Петрова-Джеретто работи по програмата за професионалисти „Хюбърт Хъмфри“ в Атланта, САЩ. Съавтор е на книгата “Съвременни насоки в управлението на здравната система“. Членува в Национално сдружение по здравна политика и мениджмънт, Българско национално дружество по обществено здраве. 

Проф. д-р Златица Георгиева Петрова - в периода 1992-1994 г. е била заместник-министър и главен секретар на Министерството на здравеопазването. След този период, заема длъжността заместник-директор на Центъра по финансови и управленски технологии на МЗ. Работи в НЗОК от нейното създаване от 1999 г. до 2010г, като заема последователно длъжностите директор на дирекция „Медицински дейности“, „Медицински одит“ и „Болнична помощ“. През периода 2010 – 2012 г. е създател и първи директор на Изпълнителна агенция „Медицински одит“, 2013-ноември 2014 е експерт към комисията по професионална етика на БЛС, където успешно разработва Регистър на жалбите и сигналите, Кодекса за професионална етика, правила за ДМП и др. От ноември 2014 г. до нейното закриване през м. април 2019 г., отново е Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция за Медицински одит (ИАМО). През периода 2020-2021 е била Съветник на Министъра на здравеопазването. Носител е на четири награди: „Панацея“ на МУ – София за принос в науката и преподавателската дейност-2019 г., Значка на МЗ за принос в организацията и управлението на здравеопазването, наградата на НЗЗПМ за 2018 г„ Здравен политик и мениджър на годината“, наградата на гр. Бургас „Ключът на фара“ за 2019 г. за принос в развитието на здравеопазването в гр. Бургас.

Наталия Маева - От 2017 г. е член на УС на Националната пациентска организация и нейн говорител, а понастоящем е новоизбран председател. През октомври 2018 г. е избрана за заместник-председател на „Сдружение на пациентите с дихателна недостатъчност и белодробна трансплантация“. От май 2020 е пациентски представител (еPAG)в Eвропейската референтна мрежа за бял дроб (ERN-Lung) на Европейската асоциация за редки болести (EURORDIS), която обхваща 24 групи редки заболявания. В момента се обучава в школата за лидери (EURORDIS Leadership School)), където членовете EPAG (European Patient Advocacy Group) получават знания и навици, необходими за да бъдат ценни партньори в Европейските референтни мрежи.

Доц. д-р Наташка Дакева Данова, дм - притежава значим опит в областта на социалната медицина и здравния мениджмънт: здраве на населението, безопасност на пациентите, планиране и прогнозиране на човешките ресурси, лечение на хроничните заболявания и популяризиране на здравословно остаряване през целия живот, качество на медицинската помощ, удовлетвореност на пациентите, акредитация на лечебните заведения и др. В момента работи като началник отдел „Анализ на здравни политики и акредитационни процедури” в Националния център по обществено здраве и анализи. Член е на експертния съвет към министъра на здравеопазването по социална медицина и здравен мениджмънт. Доц. Данова е ръководител на специализанти и докторанти по ”Социална медицина и здравен мениджмънт”, и на докторанти.

 РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ!

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Безплатен уебинар “Адаптиране на работните места за хора с хипертония, диабет и ХОББ”