Почетната наградна система на Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес
има следната йерархична структура:

 • Голяма награда - пластика „Майка България” с автор проф. Валентин Старчев;
 • Награда „ИН-5” - пластика “Икар” с автор проф. Велислав Минеков;
 • Вписване в Почетната книга на Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес;
 • Почетни знаци;
 • Почетни грамоти, грамоти, дипломи.

Отличията се присъждат на български юридически и физически лица за особени заслуги във всички области на икономическата и обществена дейност, образованието, науката и други сфери, както и за изключителен принос за развитието и престижа на Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес.

Редът за номиниране, кандидатстване, оценка и награждаване е описан в 
приетия от УС на БСК СТАТУТ НА ПОЧЕТНИТЕ НАГРАДИ И ЗНАЦИ.

Голяма награда - пластика „Майка България”, с автор проф. Валентин Старчев се връчва на юридически и физически лица, които имат комплексен и признат принос за развитие на икономиката и чиято производствена, научноизследователска, търговска или административна дейност е допринесла за повишаване на конкурентоспособността на българската икономика.

Носителите на наградата се вписват в Почетната книга на Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес.

На носителите на наградата се издава Сертификат за удостояването.

През 2005 г., по повод 25-годишнината от основаването на БСК, бяха учредени годишните награди на камарата – „ИН-5”, за принос за развитието на българската икономика. 

Името на наградите
отразява петте основни стълба на икономическия просперитет: 
ИНдустрия, ИНвестиции, ИНовации, ИНициатива, ИНтелект. 

Наградите се връчват в следните категории:

 1. Микро- и малки предприятия – с до 49 наети на трудов договор лица и годишен оборот до 5 млн. лв.;

 2. Средни предприятия – от 50 до 249 наети на трудов договор лица и годишен оборот до 15 млн. лв.;

 3. Големи предприятия – над 250 наети на трудов договор лица и годишен оборот над 15 млн. лв.

 4. Научни или учебно-научни организации;

 5. Физически лица, с принос за развитието на българската икономика

Голямата награда – пластика „Икар”, e изработена от талантливия български скулптор проф. Велислав Минеков. Носителите на Голямата награда „ИН-5” се вписват в Почетната книга на БСК и получават правото на безплатни публикации в сайта на БСК в продължение на 12 месеца за новости в пазарното и индустриалното им развитие, вкл. въведени нови технологии и производствени мощности, пазарни и/или научни достижения, развитие на нови продуктови линии, налагане на нови марки, сертифициране на производството и продукцията и др. 

Наградените юридически и физически лица имат правото да ползват логото на наградата „ИН-5” в своите проспекти и др. информационни материали, спазвайки утвърдения Регламент за ползване на името и логото.

__________

КАНДИДАТСТВАНЕ 

Заявления за участие в конкурса се приемат всяка година до 31 март,
на адрес: София 1000, ул. Алабин 16-20, факс: 02 987 26 04 или e-mail: in-5@bia-bg.com

 Участието в конкурса е безплатно!

__________

ФОРМУЛЯРИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 

Заявление за фирми:  

Заявление за научни организации:  

Заявление за бизнес организации:     

__________ 

РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА "ИН-5"

(Извлечение от Статут на почетните награди и знаци на БСК)

Чл. 12. /1/. Наградата “ИН-5” - пластика “Икар” с автор проф. Велислав Минеков се връчва след провеждане на конкурс за постигнат икономически просперитет, показващ ръст в направленията:

 1. Индустриално развитие;
 2. Инвестиции в производствени мощности и др. активи;
 3. Иновативни технологии, внедрени в производството;
 4. Интелект - разработка на научен продукт за индустриално приложение;
 5. Инициативност в стопанската дейност.

/2/. Наградата “ИН-5” се връчва в следните категории:

 1. Микро- и малки предприятия;
 2. Средни;
 3. Големи предприятия;
 4. Научни или учебно-научни организации.

/3/. Наградата “ИН-5” се връчва ежегодно на 25 април – датата на основаване на БСК.

Чл.13. /1/. Право на участие в конкурса за годишните награди на БСК имат:

1. Всички членове на БСК, в т.ч.:

1.1. Браншови и регионални работодателски организации;

1.2. Юридически лица, членуващи в организациите по т.1.1 на ал.1;

1.3. Научни колективи от БАН и висшите учебни заведения;

2. По изключение в конкурса могат да участват и лица, нечленуващи в БСК и нейни колективни членове.

/2/. В конкурса могат да бъдат включени и кандидати, незаявили лично участието си, но предложени от представители на делови и финансови среди или обществени организации в съответната област за постигнати високи постижения в направленията по чл.12, ал.1 през предходната календарна година.

Чл.14 /1/. Поканата, условията и образците за участие в конкурса се публикуват на електронната страница на БСК не по-късно от 31 декември на годината, предхождаща конкурса.

/2/. Кандидатстващите за участие в конкурса подават писмено заявление до Изпълнителния председател на БСК по утвърден образец, не по-късно от 31 март на съответната година.

/3/. Кандидатите, пропуснали срока за подаване на документи по уважителни причини, биват допускани до участие в класацията с мотивирано решение на Комисията по чл.16, ал.1. от настоящия Статут.

/4/. Юридическите лица подават и документ за актуално състояние към датата на кандидатстване.

Чл.15. Класирането на кандидатите се извършва на основание постигнати количествени и качествени показатели за предходната календарна година.

Чл.16 /1/. Конкурсът се организира и провежда от комисия, чийто поименен състав се утвърждава от Управителния съвет на БСК и включва:

 1. Председател – член на ръководството на БСК;
 2. Експерти в направленията по чл.12, ал.1;
 3. Експерт от БСК, отговарящ за браншовите организации;
 4. Експерт от БСК, отговарящ за регионалните организации;
 5. Експерт от БСК, отговарящ за връзките с обществеността;
 6. Юрист;
 7. Технически секретар.

/2/ Комисията се свиква на първо заседание от нейния председател най-късно пет дни след крайния срок за подаване на документите за кандидатстване в конкурса.

/3/ Комисията може да изисква само веднъж отстраняване на нередности в документите и/или предоставяне на допълнителна информация от кандидатстващия.

/4/ Оценяването на кандидатите се извършва по точкова система отразена в Приложение №1 към статута.

/5/ Класирането и решението на комисията се протоколират.

/6/ Не по-късно от 5 календарни дни преди датата на връчване на наградата за текущата година Управителния съвет на БСК въз основа на класирането на комисията по чл. 16, ал. 1 с решение определя спечелилия участник в конкурса.

Чл. 17. /1/. Подробна информация за награденото юридическо или физическо лице се публикува в:

 • сайта на БСК;
 • ежедневния електронен бюлетин „Бизнес Индустрия Капитали”;
 • информационни брошури и специализирани издания на БСК.

/2/ Информацията за наградените физически и юридически лица се разпространява от БСК до:

 • Средствата за масова информация;
 • Държавните и местни органи и институции;
 • Българските посолства и търговски представителства;
 • Бизнес сдружения на браншово и регионално равнище.

/3/ Наградените юридически и физически лица имат правото да ползват логото на наградата „ИН-5” в своите проспекти и др. информационни материали, спазвайки утвърдения Регламент за ползване на името и логото.

/4/ Носителят на наградата „ИН-5” получава правото на безплатни публикации в сайта на БСК в продължение на 12 месеца за новости в пазарното и индустриалното им развитие, вкл. въведени нови технологии и производствени мощности, пазарни и/или научни достижения, развитие на нови продуктови линии, налагане на нови марки, сертифициране на производството и продукцията и др.

__________

НАГРАЖДАВАНЕ

Официалната церемония по награждаването се провежда на 25 април - датата на основаване на БСК, в присъствието на висши представители на законодателната и изпълнителната власт на Р България. 

__________

НОВИНИ

2016 г. - Осми годишни награди

2011 г. - Седми годишни награди

2010 г. - Шести годишни награди

2009 г. - Пети годишни награди

2008 г. - Четвърти годишни награди

2007 г. - Трети годишни награди

2006 г. - Втори годишни награди

2005 г. - Първи годишни награди

 

Златен юбилеен знак се връчва на юридически и физически лица, които имат съществен принос за достигане на високи икономически, технологични и пазарни резултати, за създаване на интелектуални продукти, съпоставими с водещи постижения в света.

Сребърен юбилеен знак се връчва на юридически и физически лица, които имат съществен принос за достигане на високи икономически, технологични и пазарни резултати, за създаване на интелектуални продукти, съпоставими с водещи постижения в страната.

Реверен знак се връчва на физически лица за проявени високи управленски качества, инициативност, обществена и социална отговорност, за принос за развитието и престижа на Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес.

В Почетната книга на БСК се вписват наградените лица с Голямата награда – кавалетна пластика „Майка България”, и наградата „ИН-5”.

Почетната книга се води и съхранява от Главния секретар на БСК.

Почетна грамота се връчва на юридически и физически лица, които имат съществен принос за развитието на индустриални, работодателски, управленски и социални отношения в България.

Грамота се връчва на юридически и физически лица за постигнати призови резултати в конкурси и класации, чиито организатор или съорганизатор е БСК.

Диплом се връчва на юридически и физически лица за партньорство и постигнати ползотворни резултати при съвместната дейност.

Прочетено: 14645