ОТВОРЕНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Финална версия на НПВУ

Доклади наЕК за актуалното състояние: 19-01-2023

_______

Механизмът за възстановяване и устойчивост е част от елемента „Следващо поколение ЕС“ (2021-2024 г.) от Плана за възстановяване на Европа.

Размерът на средствата в рамките на Механизма е установен на 672,5 млрд. евро, от които безвъзмездни средства на обща стойност 312,5 млрд. евро и възможност за достъп до заемен ресурс от 360 млрд. евро. 

Финансовият пакет, от който България може да се възползва, възлиза индикативно на около 6,217 млрд. евро грантове и 4,549 млрд. евро заеми.

Държавите членки изготвят Национални планове за възстановяване и устойчивост (НПВУ) като приложение към своите Национални програми за реформи (НПР). Проектът на регламент за създаване на Механизма предвижда датата 30 април 2021 г. като краен срок за официално подаване на Националния план за възстановяване и устойчивост пред ЕК. Държавите членки могат да подадат проект на план след 15 октомври 2020 г. за предварителни консултации на текста с Комисията. Плановете се преразглеждат и адаптират, при необходимост, през 2022 г., така че да се вземе предвид окончателното разпределение на средствата за 2023 г. (затова сумите са индикативни).

Първите две години за Механизма са особено важни, тъй като 70% от средствата, съставляващи грантове, следва да бъдат договорени до края на 2022 г. Останалите 30% ще могат да се договарят до края на 2023 г. Предвидените от държавите в плановете им етапни показатели и цели следва да бъдат отчетени до юли 2026 г., а последните плащания се очаква да се осъществят до края на 2026 г.

Плановете следва да адресират специфичните за държавата препоръки по линия на европейския семестър за 2020 г. и 2019 г., да съдържат елементи на реформи и да водят до икономически растеж. Препоръчва се да приоритизират инвестиционни проекти с по-висока проектна готовност с оглед времевите хоризонти на Механизма, да създават работни места и укрепват икономическата и социална устойчивост на държавата членка и териториалното сближаване. Ефективният принос за екологичния и цифровия преход също е предварително условие за положителна оценка, като се предвижда тематична концентрация от минимум 37% за зелени инвестиции, а 20% – за дигитализация.

ЕК насърчава държавите членки да включат в своите планове за инвестиции и реформи следните водещи области (flagsips):

  • Ускоряване – приоритетен подход към ориентираните към бъдещето чисти технологии и ускоряване на разработването и използването на ВЕИ.
  • Саниране – Подобряване на енергийната ефективност на обществените и частните сгради.
  • Зареждане и презареждане – Насърчаване на ориентирани към бъдещето чисти технологии, за да се ускори използването на устойчив, достъпен и интелигентен транспорт, на станции за зареждане и презареждане и разширяване на обществения транспорт.
  • Свързване – Скорошно въвеждане на бързи широколентови услуги за всички региони и домакинства, включително влакнестооптични и 5G мрежи.
  • Модернизиране – Цифровизацията на публичната администрация и на услугите, включително на съдебната система и здравеопазването.
  • Разрастване – Увеличаването на капацитета на европейските промишлени данни в облак и разработването на най-мощните, авангардни и устойчиви процесори.
  • Преквалификация и повишаване на квалификацията – Адаптирането на образователните системи, за да подкрепят цифровите умения, образованието и професионалното обучение за всички възрасти.

Регламент (ЕС) 2021/241 на Европейския парламент и на Съвета от 12 февруари 2021 година за създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост е публикуван в Официален вестник на 18 февруари 2021 г.

 

От месец юли 2020 г. в България функционира междуведомствена работна група, председателствана от заместник министър-председателя и заместник-председател – заместник-министър на финансите, по линия на която тече координацията и подготовката на Национален план за възстановяване и устойчивост.

С Решение на МС № 757 от 23 октомври 2020 г. е приет механизъм за организация и координация на участието на България в Механизма за възстановяване и устойчивост на ЕС, като съгласно т. 1 от него координацията се осъществява съвместно от заместник министър-председателя и министъра на финансите.

На 6 ноември 2020 г. е изпратен първи проект на плана на ЕК в съответствие с насоките за предварителни консултации със службите й, посочени в Регламента. Първият драфт е публикуван за обществено обсъждане със срок 30 дни на Портала за обществени консултации: www.strategy.bg.

Направени са 5 интерактивни презентации на първия проект, излъчвани на живо и качени на специален YouTube канал, наречен “Next Generation”

В резултат от проведените технически срещи с ЕК между първа и втора версия на проекта на документ, както и въз основа на проведеното обществено обсъждане и срещи със социалните партньори е подготвен втори проект на плана, който е изпратен на ЕК на 1 февруари.

През м. юли 2021 г. е представена версия 3 на плана. На 10 февруари 2022 г. министърът на финансите представи работна версия 4 на НПВУ.

Работни версии на НПВУ:

Проекти към НПВУ:

Преработени проекти в НПВУ, в отговор на коментарите на ЕК:

_______

ОТВОРЕНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

_______

ИСС  прие резолюция по НПВУ и Териториалните планове за справедлив преход

ИСС прие резолюция по НПВУ и Териториалните планове за справедлив преход

+
NextGenerationEU: България представя искане за изменение на плана за възстановяване и устойчивост

NextGenerationEU: България представя искане за изменение на плана за възстановяване и устойчивост

+
МИР отвори за кандидатстване за фирмите процедурата „Кръгова икономика“ по НПВУ

МИР отвори за кандидатстване за фирмите процедурата „Кръгова икономика“ по НПВУ

+
МИР сключи договори със 744 фирми по втората процедура от НПВУ

МИР сключи договори със 744 фирми по втората процедура от НПВУ

+
МФ събира позиции във връзка с проект на Закон за управление и изпълнение на НПВУ

МФ събира позиции във връзка с проект на Закон за управление и изпълнение на НПВУ

+
Създадоха съвет за проследяване на напредъка по НПВУ

Създадоха съвет за проследяване на напредъка по НПВУ

+
ЕК одобри нови проекти за експертна помощ за  реформите в България

ЕК одобри нови проекти за експертна помощ за реформите в България

+
180 млн. лв. за по-зелен и екологичен бизнес по НПВУ

180 млн. лв. за по-зелен и екологичен бизнес по НПВУ

+
България ще получи над 480 млн. евро от плана „REPowerEU“ за нова енергийна инфраструктура

България ще получи над 480 млн. евро от плана „REPowerEU“ за нова енергийна инфраструктура

+
1 599 фирми ще получат 30.6 млн. лв. за киберсигурност, сайтове, онлайн магазини и дигитална реклама по НПВУ

1 599 фирми ще получат 30.6 млн. лв. за киберсигурност, сайтове, онлайн магазини и дигитална реклама по НПВУ

+
България подкрепя с близо 240 млн. лв. компании с печат за качество от ЕК

България подкрепя с близо 240 млн. лв. компании с печат за качество от ЕК

+
Стартира кандидатстването за изграждане на ВЕИ инсталации и батерии за локално съхранение на енергия по НПВУ

Стартира кандидатстването за изграждане на ВЕИ инсталации и батерии за локално съхранение на енергия по НПВУ

+
REPowerEU: националните планове за възстановяване ще включват и енергийни мерки

REPowerEU: националните планове за възстановяване ще включват и енергийни мерки

+
Нови възможности за финансиране на туристическия бизнес за енергийно обновяване на сгради

Нови възможности за финансиране на туристическия бизнес за енергийно обновяване на сгради

+
МИР публикува за обществено обсъждане нова процедура по Плана за възстановяване – за кръгова икономика

МИР публикува за обществено обсъждане нова процедура по Плана за възстановяване – за кръгова икономика

+
Добри Митрев: Намалението на цените ще се усети от средата на февруари

Добри Митрев: Намалението на цените ще се усети от средата на февруари

+
Параметри за изграждане на ВЕИ за собствено потребление по НПВУ

Параметри за изграждане на ВЕИ за собствено потребление по НПВУ

+
България получи първия транш по НПВУ на стойност 1,37 млрд. евро

България получи първия транш по НПВУ на стойност 1,37 млрд. евро

+
NextGenerationEU: Почти 1,4 милиарда евро идват днес в България по плана за възстановяване и устойчивост

NextGenerationEU: Почти 1,4 милиарда евро идват днес в България по плана за възстановяване и устойчивост

+
Финансови инструменти за 660 млн. лв. ще бъдат на разположение на бизнеса в началото на следващата година по НПВУ

Финансови инструменти за 660 млн. лв. ще бъдат на разположение на бизнеса в началото на следващата година по НПВУ

+
ИСС прие резолюция по Националния план за възстановяване и устойчивост

ИСС прие резолюция по Националния план за възстановяване и устойчивост

+
В НПВУ са предвидени 1,6 милиарда евро за цифров преход

В НПВУ са предвидени 1,6 милиарда евро за цифров преход

+
Проведе се първото годишно събитие по НПВУ

Проведе се първото годишно събитие по НПВУ

+
ЕП гласува за включване на енергийна мярка в националните планове за възстановяване

ЕП гласува за включване на енергийна мярка в националните планове за възстановяване

+
ЕK одобри първото искане на България за отпускане на 1,37 млрд. евро по Механизма за възстановяване и устойчивост

ЕK одобри първото искане на България за отпускане на 1,37 млрд. евро по Механизма за възстановяване и устойчивост

+
30.6 млн. лв. за киберсигурност тръгват от днес за бизнеса по Плана за възстановяване

30.6 млн. лв. за киберсигурност тръгват от днес за бизнеса по Плана за възстановяване

+
Очаква се старт на грантова схема за ИКТ решения и киберсигурност в МСП

Очаква се старт на грантова схема за ИКТ решения и киберсигурност в МСП

+
МИР отваря през октомври втората мярка за бизнеса по Плана за възстановяване – 30,6 млн. лв. за ИТ решения

МИР отваря през октомври втората мярка за бизнеса по Плана за възстановяване – 30,6 млн. лв. за ИТ решения

+
БСК: Бизнесът няма интерес за кандидатстване по Плана за възстановяване

БСК: Бизнесът няма интерес за кандидатстване по Плана за възстановяване

+
До 21 септември може да се кандидатства по програма

До 21 септември може да се кандидатства по програма "Технологична модернизация" от ПВУ

+
260 млн. лв. в ПВУ са предвидени за технологична модернизация на МСП

260 млн. лв. в ПВУ са предвидени за технологична модернизация на МСП

+
Програми за близо 600 млн. лв. от Плана за възстановяване и устойчивост ще бъдат отворени за бизнеса до края на годината

Програми за близо 600 млн. лв. от Плана за възстановяване и устойчивост ще бъдат отворени за бизнеса до края на годината

+
Българските компании получават 200 млн.лв. за собствени ВЕИ мощности

Българските компании получават 200 млн.лв. за собствени ВЕИ мощности

+
Близо 1000 български фирми ще получат безвъзмездно 260 млн.лв. за модернизация на производството

Близо 1000 български фирми ще получат безвъзмездно 260 млн.лв. за модернизация на производството

+
Стартира процедура за 260 млн.лв. за технологична модернизация на българските компании по ПВУ

Стартира процедура за 260 млн.лв. за технологична модернизация на българските компании по ПВУ

+
България се нуждае от коренна промяна на концепцията за развитие на икономиката

България се нуждае от коренна промяна на концепцията за развитие на икономиката

+
ЕК намалява с над 1 млрд. лв. бeзвъзмeзднитe пари по Плана за възстановяване

ЕК намалява с над 1 млрд. лв. бeзвъзмeзднитe пари по Плана за възстановяване

+
Щерьо Ножаров: Правителствените разходи стигат гигантските 44% от БВП, връщаме се към планова икономика

Щерьо Ножаров: Правителствените разходи стигат гигантските 44% от БВП, връщаме се към планова икономика

+
Форум

Форум "Икономическата политика под натиска на кризите - възможности и ограничения“ се проведе днес в БСК

+
Министър Лорер: С над 136 млн. лв. грантово финансиране ще бъдат подкрепени българските компании за подобряване на енергийната си ефективност

Министър Лорер: С над 136 млн. лв. грантово финансиране ще бъдат подкрепени българските компании за подобряване на енергийната си ефективност

+
ЕК одобрява плана на България за възстановяване и устойчивост в размер на 6,3 млрд.евро

ЕК одобрява плана на България за възстановяване и устойчивост в размер на 6,3 млрд.евро

+
Правителството одобри актуализирания  Национален план за възстановяване и устойчивост

Правителството одобри актуализирания Национален план за възстановяване и устойчивост

+
До 15 март се очаква техническо одобрение на Плана за възстановяване

До 15 март се очаква техническо одобрение на Плана за възстановяване

+
EK подкрепя 225 проекта за реформи в държавите членки за подобряване на тяхната устойчивост, създаване на работни места и растеж

EK подкрепя 225 проекта за реформи в държавите членки за подобряване на тяхната устойчивост, създаване на работни места и растеж

+
Вицепремиерът Василев представи нови проекти в Националния план за възстановяване и устойчивост

Вицепремиерът Василев представи нови проекти в Националния план за възстановяване и устойчивост

+
Стартират обществени съвети по Националния план за възстановяване и устойчивост

Стартират обществени съвети по Националния план за възстановяване и устойчивост

+
АОБР представи приоритетите си за 2022 г.

АОБР представи приоритетите си за 2022 г.

+
България ще внесе наново в ЕК Плана за възстановяване и устойчивост

България ще внесе наново в ЕК Плана за възстановяване и устойчивост

+
NextGenerationEU: Онлайн платформа за резултати по изпълнението на плановете за възстановяване и устойчивост

NextGenerationEU: Онлайн платформа за резултати по изпълнението на плановете за възстановяване и устойчивост

+
Добри Митрев: Зеленият преход, декарбонизацията и дигиталният преход трябва да са в ТОП приоритетите на държавата

Добри Митрев: Зеленият преход, декарбонизацията и дигиталният преход трябва да са в ТОП приоритетите на държавата

+
Енергийната ефективност в жилищния сектор може да бъде ускорена с помощта на професионално управление от частния сектор

Енергийната ефективност в жилищния сектор може да бъде ускорена с помощта на професионално управление от частния сектор

+
Частният капитал е важна част от нужните инвестиции в зеления преход

Частният капитал е важна част от нужните инвестиции в зеления преход

+
Есенен пакет на европейския семестър: възстановяване с пълна сила от кризата и създаване на по-екологична и цифрова Европа

Есенен пакет на европейския семестър: възстановяване с пълна сила от кризата и създаване на по-екологична и цифрова Европа

+
Мария Минчева: Време е да говорим не само за криза, но и за възстановяване

Мария Минчева: Време е да говорим не само за криза, но и за възстановяване

+
Добри Митрев: Настоящата криза ще направи българския предприемач още по-устойчив на бурите

Добри Митрев: Настоящата криза ще направи българския предприемач още по-устойчив на бурите

+
Правителството одобри Националния план за възстановяване и устойчивост

Правителството одобри Националния план за възстановяване и устойчивост

+
Добри Митрев: НПВУ е подпомагащ инструмент и средствата по него не трябва да заместват, нито да изтласкват частните инвеститори

Добри Митрев: НПВУ е подпомагащ инструмент и средствата по него не трябва да заместват, нито да изтласкват частните инвеститори

+
За големия бизнес трансформацията отдавна е започнала

За големия бизнес трансформацията отдавна е започнала

+
Евродепутатът Цветелина Пенкова обсъди Плана за възстановяване и устойчивост с ръководството на БСК

Евродепутатът Цветелина Пенкова обсъди Плана за възстановяване и устойчивост с ръководството на БСК

+
Европейската комисия в готовност за емитирането на 250 милиарда евро „зелени“ облигации на NextGenerationEU

Европейската комисия в готовност за емитирането на 250 милиарда евро „зелени“ облигации на NextGenerationEU

+
Определиха организацията на участието на България в Механизма за възстановяване и устойчивост на ЕС

Определиха организацията на участието на България в Механизма за възстановяване и устойчивост на ЕС

+
Предложения на ИКЕМ по ''Национален план за възстановяване и устойчивост''

Предложения на ИКЕМ по ''Национален план за възстановяване и устойчивост''

+
Становище на БАСЗЗ относно Националния план за възстановяване и устойчивост на РБ

Становище на БАСЗЗ относно Националния план за възстановяване и устойчивост на РБ

+
Атанас Пеканов: Увеличаваме парите за образование и здравеопазване в ревизираната версия на Плана за възстановяване и устойчивост

Атанас Пеканов: Увеличаваме парите за образование и здравеопазване в ревизираната версия на Плана за възстановяване и устойчивост

+
Планът и мерките - ще обновят ли архаичната българска икономика?

Планът и мерките - ще обновят ли архаичната българска икономика?

+
Атанас Пеканов: Променяме 50% от проектите в Плана за възстановяване и устойчивост

Атанас Пеканов: Променяме 50% от проектите в Плана за възстановяване и устойчивост

+
БСК: Новият кабинет не трябва да допуска прекъсване на помощите за бизнеса

БСК: Новият кабинет не трябва да допуска прекъсване на помощите за бизнеса

+
Национално представителните организации на работодателите и работниците настояват Националният план за възстановяване и устойчивост да бъде внесен в ЕК до края на април

Национално представителните организации на работодателите и работниците настояват Националният план за възстановяване и устойчивост да бъде внесен в ЕК до края на април

+
Бизнесът очаква от новите управляващи продължаваща подкрепа

Бизнесът очаква от новите управляващи продължаваща подкрепа

+
План за възстановяване: Нови технически насоки за „ненанасяне на значителни вреди“ на околната среда

План за възстановяване: Нови технически насоки за „ненанасяне на значителни вреди“ на околната среда

+
ЕК приветства одобрението на Механизма за възстановяване и устойчивост от страна на ЕП

ЕК приветства одобрението на Механизма за възстановяване и устойчивост от страна на ЕП

+
Eвропейската комисия актуализира насоките за плановете за възстановяване и устойчивост

Eвропейската комисия актуализира насоките за плановете за възстановяване и устойчивост

+
ИСС консултира Плана за възстановяване и устойчивост с вицепремиера Томислав Дончев

ИСС консултира Плана за възстановяване и устойчивост с вицепремиера Томислав Дончев

+
Предложения на ИКЕМ по Проект на Национален план за възстановяване и устойчивост 2021-2026 г.

Предложения на ИКЕМ по Проект на Национален план за възстановяване и устойчивост 2021-2026 г.

+
Радосвет Радев: В НПВУ не се виждат особени реформи!

Радосвет Радев: В НПВУ не се виждат особени реформи!

+
Проведе се заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество

Проведе се заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество

+
С парите от ЕС: вместо Tesla, тунингован Голф

С парите от ЕС: вместо Tesla, тунингован Голф

+
Бюджетът на ЕС за 2021 г.: подкрепа за устойчиво възстановяване от пандемията

Бюджетът на ЕС за 2021 г.: подкрепа за устойчиво възстановяване от пандемията

+
С 511 млн. лв. по линия на Плана за възстановяване и устойчивост ще се модернизира електроенергийната инфраструктура

С 511 млн. лв. по линия на Плана за възстановяване и устойчивост ще се модернизира електроенергийната инфраструктура

+
ЕК удължава и разширява обхвата на Временната рамка за държавната помощ

ЕК удължава и разширява обхвата на Временната рамка за държавната помощ

+
Дончев: В момента няма риск от загуба на европейски средства

Дончев: В момента няма риск от загуба на европейски средства

+
Възможностите за участие на бизнеса в Механизма за възстановяване и устойчивост бяха обсъдени на среща в БСК

Възможностите за участие на бизнеса в Механизма за възстановяване и устойчивост бяха обсъдени на среща в БСК

+
Насоки за инвестирането на 672,5 милиарда евро по Механизма за възстановяване и устойчивост

Насоки за инвестирането на 672,5 милиарда евро по Механизма за възстановяване и устойчивост

+
Радосвет Радев: ИСС да се произнесе по бъдещия Национален план за възстановяване и устойчивост

Радосвет Радев: ИСС да се произнесе по бъдещия Национален план за възстановяване и устойчивост

+
Бюджетът на ЕС за 2021 г.: годишен бюджет, насочен към възстановяването на Европа

Бюджетът на ЕС за 2021 г.: годишен бюджет, насочен към възстановяването на Европа

+
Бюджет на ЕС за възстановяване

Бюджет на ЕС за възстановяване

+
ЕК представи своето предложение за мащабен план за възстановяване

ЕК представи своето предложение за мащабен план за възстановяване

+
Прочетено: 57913