Официален сайт

Механизмът за възстановяване и устойчивост е част от елемента „Следващо поколение ЕС“ (2021-2024 г.) от Плана за възстановяване на Европа.

Размерът на средствата в рамките на Механизма е установен на 672,5 млрд. евро, от които безвъзмездни средства на обща стойност 312,5 млрд. евро и възможност за достъп до заемен ресурс от 360 млрд. евро. 

Финансовият пакет, от който България може да се възползва, възлиза индикативно на около 6,217 млрд. евро грантове и 4,549 млрд. евро заеми.

Държавите членки изготвят Национални планове за възстановяване и устойчивост (НПВУ) като приложение към своите Национални програми за реформи (НПР). Проектът на регламент за създаване на Механизма предвижда датата 30 април 2021 г. като краен срок за официално подаване на Националния план за възстановяване и устойчивост пред ЕК. Държавите членки могат да подадат проект на план след 15 октомври 2020 г. за предварителни консултации на текста с Комисията. Плановете се преразглеждат и адаптират, при необходимост, през 2022 г., така че да се вземе предвид окончателното разпределение на средствата за 2023 г. (затова сумите са индикативни).

Първите две години за Механизма са особено важни, тъй като 70% от средствата, съставляващи грантове, следва да бъдат договорени до края на 2022 г. Останалите 30% ще могат да се договарят до края на 2023 г. Предвидените от държавите в плановете им етапни показатели и цели следва да бъдат отчетени до юли 2026 г., а последните плащания се очаква да се осъществят до края на 2026 г.

Плановете следва да адресират специфичните за държавата препоръки по линия на европейския семестър за 2020 г. и 2019 г., да съдържат елементи на реформи и да водят до икономически растеж. Препоръчва се да приоритизират инвестиционни проекти с по-висока проектна готовност с оглед времевите хоризонти на Механизма, да създават работни места и укрепват икономическата и социална устойчивост на държавата членка и териториалното сближаване. Ефективният принос за екологичния и цифровия преход също е предварително условие за положителна оценка, като се предвижда тематична концентрация от минимум 37% за зелени инвестиции, а 20% – за дигитализация.

ЕК насърчава държавите членки да включат в своите планове за инвестиции и реформи следните водещи области (flagsips):

  • Ускоряване – приоритетен подход към ориентираните към бъдещето чисти технологии и ускоряване на разработването и използването на ВЕИ.
  • Саниране – Подобряване на енергийната ефективност на обществените и частните сгради.
  • Зареждане и презареждане – Насърчаване на ориентирани към бъдещето чисти технологии, за да се ускори използването на устойчив, достъпен и интелигентен транспорт, на станции за зареждане и презареждане и разширяване на обществения транспорт.
  • Свързване – Скорошно въвеждане на бързи широколентови услуги за всички региони и домакинства, включително влакнестооптични и 5G мрежи.
  • Модернизиране – Цифровизацията на публичната администрация и на услугите, включително на съдебната система и здравеопазването.
  • Разрастване – Увеличаването на капацитета на европейските промишлени данни в облак и разработването на най-мощните, авангардни и устойчиви процесори.
  • Преквалификация и повишаване на квалификацията – Адаптирането на образователните системи, за да подкрепят цифровите умения, образованието и професионалното обучение за всички възрасти.

Регламент (ЕС) 2021/241 на Европейския парламент и на Съвета от 12 февруари 2021 година за създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост е публикуван в Официален вестник на 18 февруари 2021 г.

 

От месец юли 2020 г. в България функционира междуведомствена работна група, председателствана от заместник министър-председателя и заместник-председател – заместник-министър на финансите, по линия на която тече координацията и подготовката на Национален план за възстановяване и устойчивост.

С Решение на МС № 757 от 23 октомври 2020 г. е приет механизъм за организация и координация на участието на България в Механизма за възстановяване и устойчивост на ЕС, като съгласно т. 1 от него координацията се осъществява съвместно от заместник министър-председателя и министъра на финансите.

На 6 ноември 2020 г. е изпратен първи проект на плана на ЕК в съответствие с насоките за предварителни консултации със службите й, посочени в Регламента. Първият драфт е публикуван за обществено обсъждане със срок 30 дни на Портала за обществени консултации: www.strategy.bg.

Направени са 5 интерактивни презентации на първия проект, излъчвани на живо и качени на специален YouTube канал, наречен “Next Generation”

В резултат от проведените технически срещи с ЕК между първа и втора версия на проекта на документ, както и въз основа на проведеното обществено обсъждане и срещи със социалните партньори е подготвен втори проект на плана, който е изпратен на ЕК на 1 февруари.

През м. юли 2021 г. е представена версия 3 на плана. На 10 февруари 2022 г. министърът на финансите представи работна версия 4 на НПВУ.

Работни версии на НПВУ:

Проекти към НПВУ:

Преработени проекти в НПВУ, в отговор на коментарите на ЕК:

Форум

Форум "Икономическата политика под натиска на кризите - възможности и ограничения“ се проведе днес в БСК

+
ЕК одобрява плана на България за възстановяване и устойчивост в размер на 6,3 млрд.евро

ЕК одобрява плана на България за възстановяване и устойчивост в размер на 6,3 млрд.евро

+
Правителството одобри актуализирания  Национален план за възстановяване и устойчивост

Правителството одобри актуализирания Национален план за възстановяване и устойчивост

+
Вицепремиерът Василев представи нови проекти в Националния план за възстановяване и устойчивост

Вицепремиерът Василев представи нови проекти в Националния план за възстановяване и устойчивост

+
Стартират обществени съвети по Националния план за възстановяване и устойчивост

Стартират обществени съвети по Националния план за възстановяване и устойчивост

+
Добри Митрев: Зеленият преход, декарбонизацията и дигиталният преход трябва да са в ТОП приоритетите на държавата

Добри Митрев: Зеленият преход, декарбонизацията и дигиталният преход трябва да са в ТОП приоритетите на държавата

+
Мария Минчева: Време е да говорим не само за криза, но и за възстановяване

Мария Минчева: Време е да говорим не само за криза, но и за възстановяване

+
Правителството одобри Националния план за възстановяване и устойчивост

Правителството одобри Националния план за възстановяване и устойчивост

+
Добри Митрев: НПВУ е подпомагащ инструмент и средствата по него не трябва да заместват, нито да изтласкват частните инвеститори

Добри Митрев: НПВУ е подпомагащ инструмент и средствата по него не трябва да заместват, нито да изтласкват частните инвеститори

+
Предложения на ИКЕМ по ''Национален план за възстановяване и устойчивост''

Предложения на ИКЕМ по ''Национален план за възстановяване и устойчивост''

+
Становище на БАСЗЗ относно Националния план за възстановяване и устойчивост на РБ

Становище на БАСЗЗ относно Националния план за възстановяване и устойчивост на РБ

+
Национално представителните организации на работодателите и работниците настояват Националният план за възстановяване и устойчивост да бъде внесен в ЕК до края на април

Национално представителните организации на работодателите и работниците настояват Националният план за възстановяване и устойчивост да бъде внесен в ЕК до края на април

+
План за възстановяване: Нови технически насоки за „ненанасяне на значителни вреди“ на околната среда

План за възстановяване: Нови технически насоки за „ненанасяне на значителни вреди“ на околната среда

+
Предложения на ИКЕМ по Проект на Национален план за възстановяване и устойчивост 2021-2026 г.

Предложения на ИКЕМ по Проект на Национален план за възстановяване и устойчивост 2021-2026 г.

+
Радосвет Радев: В НПВУ не се виждат особени реформи!

Радосвет Радев: В НПВУ не се виждат особени реформи!

+
Проведе се заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество

Проведе се заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество

+
Възможностите за участие на бизнеса в Механизма за възстановяване и устойчивост бяха обсъдени на среща в БСК

Възможностите за участие на бизнеса в Механизма за възстановяване и устойчивост бяха обсъдени на среща в БСК

+
Радосвет Радев: ИСС да се произнесе по бъдещия Национален план за възстановяване и устойчивост

Радосвет Радев: ИСС да се произнесе по бъдещия Национален план за възстановяване и устойчивост

+
ЕК представи своето предложение за мащабен план за възстановяване

ЕК представи своето предложение за мащабен план за възстановяване

+
Прочетено: 5311