ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

 

СПЕЦИАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПОДКРЕПА

 

ПРОГРАМИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА МСП

 

ПРОГРАМИ В СФЕРАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И КУЛТУРАТА

 • Еразъм+ - програма на ЕС за образование, обучение, младежта и спорта за периода 2014-2020 г. Целта на програмата е да повиши уменията и пригодността за заетост, както и модернизиране на образованието и обучението. Програмата разполага с бюджет от 14.7 млрд. евро.
 • Творческа Европа (Creative Europe) - програма на ЕС, насърчаваща културните и творчески сектори като основен източник на работни места и растеж. Програмата разполага с бюджет от 1.46 млрд.евро за периода 2014-2020 г.
 

ПРОГРАМИ ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ

 • Хоризонт 2020 (80 млрд. евро до 2020 г. изследвания и иновации, вкл. еко иновации. Уебсайт на МОН) - Рамкова програма на ЕС за научни изследвания и иновации. „Хоризонт 2020“ е водеща инициатива на стратегията „Европа 2020“, насочена към осигуряване на конкурентоспособност на европейската икономика. Това е най-голямата програма за научни изследвания и иновации на ЕС, по която е предвидено финансиране в размер на 80 мллд.евро в периода 2014-2020 г., в допълнение към частните инвестиции, които се очаква да привлече.
 • Научноизследователски фонд за въглища и стомана (RFCS) - осигурява финансиране за изследователски проекти, които подпомагат конкурентоспособността на производителите на въглища и стомана. 
 • Трета здравна програма - основният инструмент за изпълнение на Здравната стратегия на ЕС. Общият бюджет за програмата е € 449 400 000.
 • LIFE – 3,4 млрд. евро целеви за еко иновации
 • Erasmus+
 • Fast Track to Innovation Pilot
 

ПРОГРАМИ ЗА ЕВРОПЕЙСКО ТЕРИТОРИАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Бенефициенти по програмите могат да бъдат юридически лица, регистрирани  в допустимите региони, като следва да са организации, които не генерират печалба (в т.ч. местни / регионални / национални власти или подчинени на тях структури, национални и регионални агенции; администрации на природни паркове; местни/регионални горски дирекции; културни институции; обществени центрове/читалища,  неправителствени или нестопански организации, образователни институции като например университети, училища, колежи и библиотеки; еврорегиони и др. или сдружения от две или повече от изброените).
 1. Програма за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПП България-Сърбия  
 2. Програма Интеррег за трансгранично сътрудничество България-Турция 
 3. Програма за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПА България-Македония 
 4. Програма за трансгранично сътрудничество Интеррег V-A Румъния-България  
 5. Програма за трансгранично сътрудничество Гърция-България
 6. Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“
 7. Програма за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“ 
 8. Програма за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА
 9. Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“
 

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ЕС

 

АКТУАЛНИ КОНКУРСИ

 

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ И ВРЪЗКИ

Полезна инфорация в областта на научните изследвания и иновациите:

 • Digital Agenda  for Europe (DAE) - Стратегия на ЕС за подпомагане на цифровите технологии
 • Space Research подкрепя европейската космическа изследователска общност в разработването на иновативни космически технологии и оперативни концепции "От идеята до демонстрацията в космоса", както и да използва космически данни за научни, обществени, или търговски цели
 • Innovation Union - Стратегия на ЕС за създаване на благоприятна за иновации среда, която улеснява превръщането на идеите в продукти и услуги, които ще доведат до растеж на икономиката и създаване на нови работни места. Innovation Union е инициатива на стратегията „Европа 2020“.
 • Информационен център за научни изследвания
 • CORDIS - Служба на ЕС за научно-развойна информация
МИР удължи кандидатстването по процедурата „Внедряване на иновации в предприятията“

МИР удължи кандидатстването по процедурата „Внедряване на иновации в предприятията“

+
Еврофинансиране за разработване на иновации в предприятията

Еврофинансиране за разработване на иновации в предприятията

+
ПРЧР 2021-2027 г. финансира проекти на работодатели за заетост на хора в неравностойно положение

ПРЧР 2021-2027 г. финансира проекти на работодатели за заетост на хора в неравностойно положение

+
През 2024 г. бизнесът може да кандидатства за над 660 млн. лв. по процедури за иновации

През 2024 г. бизнесът може да кандидатства за над 660 млн. лв. по процедури за иновации

+
Стартира процедура за избор на мениджъри за финансов инструмент „Фонд Предприемачество“

Стартира процедура за избор на мениджъри за финансов инструмент „Фонд Предприемачество“

+
Фирмите могат да кандидатстват с проекти по процедура

Фирмите могат да кандидатстват с проекти по процедура "Внедряване на иновации в предприятията"

+
Информационен ден по мярката „Адаптирана работна среда“

Информационен ден по мярката „Адаптирана работна среда“

+
100 млн. лв. еврофинансиране за подобряване на работна среда в предприятията

100 млн. лв. еврофинансиране за подобряване на работна среда в предприятията

+
МИР стартира обществено обсъждане на процедурата за внедряване на иновации в предприятията

МИР стартира обществено обсъждане на процедурата за внедряване на иновации в предприятията

+
МИР отвори за кандидатстване за фирмите процедурата „Кръгова икономика“ по НПВУ

МИР отвори за кандидатстване за фирмите процедурата „Кръгова икономика“ по НПВУ

+
МИР сключи договори със 744 фирми по втората процедура от НПВУ

МИР сключи договори със 744 фирми по втората процедура от НПВУ

+
50 млн. евро за изграждане на нов зърнен терминал на пристанище Варна

50 млн. евро за изграждане на нов зърнен терминал на пристанище Варна

+
ЕС с подкрепа от 430 млн. евро за земеделските производители

ЕС с подкрепа от 430 млн. евро за земеделските производители

+

"KEYS TO JAPAN " - Възможност за финансиране на вашия план за навлизане на японския пазар

+
С 8,5 млн. евро ще бъде подкрепено развитието на туризма в България и Сърбия

С 8,5 млн. евро ще бъде подкрепено развитието на туризма в България и Сърбия

+
МИР ще насърчава развитието на изкуствен интелект в българските фирми чрез процедура за разработване на иновации

МИР ще насърчава развитието на изкуствен интелект в българските фирми чрез процедура за разработване на иновации

+
ЕС инвестира 197 млн. евро в България за подпомагане на зеления преход

ЕС инвестира 197 млн. евро в България за подпомагане на зеления преход

+
ЕK одобрява схема в размер на 77 млн. евро за подпомагане на инвестициите в райони с висока безработица в България

ЕK одобрява схема в размер на 77 млн. евро за подпомагане на инвестициите в райони с висока безработица в България

+
МФ събира позиции във връзка с проект на Закон за управление и изпълнение на НПВУ

МФ събира позиции във връзка с проект на Закон за управление и изпълнение на НПВУ

+
Над 350 български фирми получават финансиране за защита на интелектуалната собственост от Фонда за малки и средни предприятия

Над 350 български фирми получават финансиране за защита на интелектуалната собственост от Фонда за малки и средни предприятия

+
България ще мобилизира ресурс от над 3 млрд. евро за насърчаване на водородните технологии

България ще мобилизира ресурс от над 3 млрд. евро за насърчаване на водородните технологии

+
Фонд „Условия на труд“ към МТСП ще съфинансира с до 100 000 лв. проекти на работодатели през 2023 г.

Фонд „Условия на труд“ към МТСП ще съфинансира с до 100 000 лв. проекти на работодатели през 2023 г.

+
Първата процедура по новата програма за наука и иновации стартира през март

Първата процедура по новата програма за наука и иновации стартира през март

+
МИР: През март фирмите да се подготвят да кандидатстват по новата програма Конкурентоспособност

МИР: През март фирмите да се подготвят да кандидатстват по новата програма Конкурентоспособност

+
България подкрепя с близо 240 млн. лв. компании с печат за качество от ЕК

България подкрепя с близо 240 млн. лв. компании с печат за качество от ЕК

+
Стартира кандидатстването за изграждане на ВЕИ инсталации и батерии за локално съхранение на енергия по НПВУ

Стартира кандидатстването за изграждане на ВЕИ инсталации и батерии за локално съхранение на енергия по НПВУ

+
МС одобри нови плащания от над 14,9 млн. лв. за хотелиерите, настанили украински бежанци

МС одобри нови плащания от над 14,9 млн. лв. за хотелиерите, настанили украински бежанци

+
Над 420 млн. лв. ще бъдат инвестирани за разработване и внедряване на иновации в български предприятия през 2023 г.

Над 420 млн. лв. ще бъдат инвестирани за разработване и внедряване на иновации в български предприятия през 2023 г.

+
Нови възможности за финансиране на туристическия бизнес за енергийно обновяване на сгради

Нови възможности за финансиране на туристическия бизнес за енергийно обновяване на сгради

+
Параметри за изграждане на ВЕИ за собствено потребление по НПВУ

Параметри за изграждане на ВЕИ за собствено потребление по НПВУ

+
България получи първия транш по НПВУ на стойност 1,37 млрд. евро

България получи първия транш по НПВУ на стойност 1,37 млрд. евро

+
ЕК одобри Програмата „Развитие на регионите“, която предоставя над 1.8 милиарда евро за инвестиции в България

ЕК одобри Програмата „Развитие на регионите“, която предоставя над 1.8 милиарда евро за инвестиции в България

+
NextGenerationEU: Почти 1,4 милиарда евро идват днес в България по плана за възстановяване и устойчивост

NextGenerationEU: Почти 1,4 милиарда евро идват днес в България по плана за възстановяване и устойчивост

+
Финансови инструменти за 660 млн. лв. ще бъдат на разположение на бизнеса в началото на следващата година по НПВУ

Финансови инструменти за 660 млн. лв. ще бъдат на разположение на бизнеса в началото на следващата година по НПВУ

+
ЕК одобри работната програма на „Хоризонт Европа“ за 2023 – 2024 г.

ЕК одобри работната програма на „Хоризонт Европа“ за 2023 – 2024 г.

+
ЕК одобри програма Интеррег VI-A Румъния България 2021-2027

ЕК одобри програма Интеррег VI-A Румъния България 2021-2027

+
ЕК одобри Програмата за наука и иновации за 2,14 млрд. лв.

ЕК одобри Програмата за наука и иновации за 2,14 млрд. лв.

+
ЕК одобри Програмата за трансгранично сътрудничество България – Северна Македония 2021-2027

ЕК одобри Програмата за трансгранично сътрудничество България – Северна Македония 2021-2027

+
ЕК одобри Програмата за трансгранично сътрудничество България - Сърбия 2021-2027

ЕК одобри Програмата за трансгранично сътрудничество България - Сърбия 2021-2027

+
Променен е проектът на Насоки за кандидатстване за финансиране на мерки за енергийна ефективност на публичните сгради

Променен е проектът на Насоки за кандидатстване за финансиране на мерки за енергийна ефективност на публичните сгради

+
Стартира нова програма за подкрепа на малки, средни, стартиращи и социални предприятия

Стартира нова програма за подкрепа на малки, средни, стартиращи и социални предприятия

+
30.6 млн. лв. за киберсигурност тръгват от днес за бизнеса по Плана за възстановяване

30.6 млн. лв. за киберсигурност тръгват от днес за бизнеса по Плана за възстановяване

+
Вече може да се кандидатства по програма „Дунавски регион“ 2021-2027

Вече може да се кандидатства по програма „Дунавски регион“ 2021-2027

+
Стартират три проекта за финансиране на разходи по настаняване на украинци

Стартират три проекта за финансиране на разходи по настаняване на украинци

+
Очаква се старт на грантова схема за ИКТ решения и киберсигурност в МСП

Очаква се старт на грантова схема за ИКТ решения и киберсигурност в МСП

+
Конкурентоспособност и иновации за българските предприятия с програма за 1.49 млрд. евро

Конкурентоспособност и иновации за българските предприятия с програма за 1.49 млрд. евро

+
ЕК одобри Оперативна програмата „Транспортна свързаност“ за 1.61 млрд. евро

ЕК одобри Оперативна програмата „Транспортна свързаност“ за 1.61 млрд. евро

+
REACT-EU: 55 млн. евро за България в подкрепа на възстановяването след пандемията и заетостта

REACT-EU: 55 млн. евро за България в подкрепа на възстановяването след пандемията и заетостта

+
До 21 септември може да се кандидатства по програма

До 21 септември може да се кандидатства по програма "Технологична модернизация" от ПВУ

+
260 млн. лв. в ПВУ са предвидени за технологична модернизация на МСП

260 млн. лв. в ПВУ са предвидени за технологична модернизация на МСП

+
Над 2 млрд. лв. за наука и иновации и 25 млн. евро за ваучери за научна подкрепа на фирмите

Над 2 млрд. лв. за наука и иновации и 25 млн. евро за ваучери за научна подкрепа на фирмите

+
Програми за близо 600 млн. лв. от Плана за възстановяване и устойчивост ще бъдат отворени за бизнеса до края на годината

Програми за близо 600 млн. лв. от Плана за възстановяване и устойчивост ще бъдат отворени за бизнеса до края на годината

+
Българските компании получават 200 млн.лв. за собствени ВЕИ мощности

Българските компании получават 200 млн.лв. за собствени ВЕИ мощности

+
Стартира процедура за 260 млн.лв. за технологична модернизация на българските компании по ПВУ

Стартира процедура за 260 млн.лв. за технологична модернизация на българските компании по ПВУ

+
Кандидатствайте с проекти по Националната програма за заетост на хората с увреждания

Кандидатствайте с проекти по Националната програма за заетост на хората с увреждания

+
ЕК одобри финансиране за България на стойност 11 млрд. евро.

ЕК одобри финансиране за България на стойност 11 млрд. евро.

+
Започва приемът на заявления по новата мярка „Солидарност“ в подкрепа на украинските граждани

Започва приемът на заявления по новата мярка „Солидарност“ в подкрепа на украинските граждани

+
Министър Лорер: С над 136 млн. лв. грантово финансиране ще бъдат подкрепени българските компании за подобряване на енергийната си ефективност

Министър Лорер: С над 136 млн. лв. грантово финансиране ще бъдат подкрепени българските компании за подобряване на енергийната си ефективност

+
Стартира приемът на документи по мярката 60/40 за периода март – юни 2022 г.

Стартира приемът на документи по мярката 60/40 за периода март – юни 2022 г.

+
Обнародваха ПМС 151 за мярката

Обнародваха ПМС 151 за мярката "60/40"

+
Предварително финансиране по линия на REACT-EU в размер на 3,4 млрд. евро за държавите, приемащи бежанци от Украйна

Предварително финансиране по линия на REACT-EU в размер на 3,4 млрд. евро за държавите, приемащи бежанци от Украйна

+
ЕК одобрява българска схема в размер на 12.78 млн. евро в подкрепа на туроператорите

ЕК одобрява българска схема в размер на 12.78 млн. евро в подкрепа на туроператорите

+
Български фирми ще могат да участват в европейски проекти с космическо приложение

Български фирми ще могат да участват в европейски проекти с космическо приложение

+
Отворена е за кандидатстване схемата за подпомагане на туристическия сектор

Отворена е за кандидатстване схемата за подпомагане на туристическия сектор

+
Започва нов прием на документи по мярката 60/40

Започва нов прием на документи по мярката 60/40

+
Възможност за инвестиции от Фонда на ЕС за модернизация

Възможност за инвестиции от Фонда на ЕС за модернизация

+
Изтича срокът за подаване на заявления по мярката 60/40 за август и септември

Изтича срокът за подаване на заявления по мярката 60/40 за август и септември

+
Обнародваха правилата за компенсации на лица, осигурени в икономически дейности с ограничения за осъществяването им

Обнародваха правилата за компенсации на лица, осигурени в икономически дейности с ограничения за осъществяването им

+
Обнародваха промените в ПМС 151 за мярката 60/40

Обнародваха промените в ПМС 151 за мярката 60/40

+
АОБР иска в Бюджет 2022 да се осигурят средства за финансиране на политики за справяне с последиците от COVID-19 и енергийната криза

АОБР иска в Бюджет 2022 да се осигурят средства за финансиране на политики за справяне с последиците от COVID-19 и енергийната криза

+
Започва нов прием на документи по мярката 60/40

Започва нов прием на документи по мярката 60/40

+
Удължават мярката 60/40 до края на 2021 г.

Удължават мярката 60/40 до края на 2021 г.

+
Европейската комисия увеличава финансирането за научни изследвания за борба с коронавируса и неговите варианти

Европейската комисия увеличава финансирането за научни изследвания за борба с коронавируса и неговите варианти

+
Предвижда се оптимизиране на мярката 60/40

Предвижда се оптимизиране на мярката 60/40

+
Обнародваха промените в ПМС 151 (мярката 60/40)

Обнародваха промените в ПМС 151 (мярката 60/40)

+
Как МСП могат да кандидатстват за подкрепа за преодоляване на последиците от COVID-19?

Как МСП могат да кандидатстват за подкрепа за преодоляване на последиците от COVID-19?

+
Работодателите могат да кандидатстват за финансиране на проекти за осигуряване на достъпна среда на хора с увреждания

Работодателите могат да кандидатстват за финансиране на проекти за осигуряване на достъпна среда на хора с увреждания

+
Работодателите могат да кандидатстват до 15 януари за получаване на средства по третия дизайн на мярката 60/40

Работодателите могат да кандидатстват до 15 януари за получаване на средства по третия дизайн на мярката 60/40

+
Обнародваха промените в постановленията, свързани с компенсации на персонала във връзка с извънредното положение

Обнародваха промените в постановленията, свързани с компенсации на персонала във връзка с извънредното положение

+
156 000 000 лева се осигуряват за финансиране на мерки за малки, средни и микро предприятия

156 000 000 лева се осигуряват за финансиране на мерки за малки, средни и микро предприятия

+
ББР и Фондовата борса дават нови възможности за финансиране на малките и средни фирми

ББР и Фондовата борса дават нови възможности за финансиране на малките и средни фирми

+
МС одобри допълнително финансиране на дейности по национална програма „Изграждане на училищна STEM среда”

МС одобри допълнително финансиране на дейности по национална програма „Изграждане на училищна STEM среда”

+
Финансови стимули за запазване на заетостта

Финансови стимули за запазване на заетостта

+
ДВ публикува промените в ПМС 55, уреждащо мярката 60/40

ДВ публикува промените в ПМС 55, уреждащо мярката 60/40

+
Комисар Мария Габриел обсъди с екипа на БСК новите възможности за еврофинансиране на иновации

Комисар Мария Габриел обсъди с екипа на БСК новите възможности за еврофинансиране на иновации

+
В помощ на МСП срещу COVID-19: Микрофинансиращата институция ДЖОБС

В помощ на МСП срещу COVID-19: Микрофинансиращата институция ДЖОБС

+
Обнародваха промените в Закона за извънредното положение

Обнародваха промените в Закона за извънредното положение

+
„План за действие“ за получаване на финансиране от държавата по схемата „60/40“

„План за действие“ за получаване на финансиране от държавата по схемата „60/40“

+
Общинските служби по земеделие приемат документи за извънредните мерки на ЕК във връзка с руското ембарго

Общинските служби по земеделие приемат документи за извънредните мерки на ЕК във връзка с руското ембарго

+
Стартира набирането на заявления за изплащане на компенсации за въведено непълно работно време, в изпълнение на ПМС 44/2009 г.

Стартира набирането на заявления за изплащане на компенсации за въведено непълно работно време, в изпълнение на ПМС 44/2009 г.

+
Прочетено: 45833