Уважаеми господа,

Заявяваме желание, на основание чл.чл. 1 и 6, т.1. от Устава на БСК-съюз на българския бизнес и правилата за приемане на членове да бъдем приети за нейни членове и вписани в регистъра й, като се задължаваме да спазваме Устава на организацията и Ви информираме за настъпилите промени в статута на фирмата/организацията.

Информация за организацията

Лице за контакт

Икономически показатели
Основни показатели (в хил. лв. за последната отчетена финансова година)