Управителният съвет (УС) на БСК се състои от не по-малко от 15 членове, които се избират от Общото събрание за срок от 5 години. УС приема планове и програми за дейността на БСК, организира изпълнението на решенията на ОС и отчита своята дейност пред него.

  • Председателят на УС се избира измежду членовете на Управителния съвет. Той ръководи и представлява организацията в страната и чужбина. На 15.02.2011 г. за председател на УС е избран, а на 24.04.2014 г. преизбран Сашо Дончев. След подадена от него оставка, на 20.09.2018 г. е освободен от поста.
  • Оперативното ръководство на БСК е поверено на Изпълнителен председател, който се избира от Управителния съвет. Настоящият изпълнителен председател на БСК Радосвет Радев е избран на тази длъжност с решение на УС на БСК от 19 юни 2018 г. след смъртта на Божидар Данев на 28 май 2018 г.
  • Организацията на дейността на УС е поверена на главния секретар на БСК. От 2018 г. този пост заема Добри Митрев.​

Контролният съвет (КС) се състои от трима души, които се избират от Общото събрание за срок от 5 години. КС контролира законосъобразността и целесъобразността на изпълнението на решенията на органите на управление на БСК, както и правилното опазване на нейното имущество.

През 2014 г. е избран настоящият състав на УС и на КС.

Съгласно чл. 25, ал. 3 от Устава на БСК в органите на управление на камарата нямат право да участват политически лица.

Радосвет Радев

Изпълнителен председател на БСК

Димитър Бранков

Зам.-председател на БСК

Добри Митрев

Главен секретар на БСК

Камен Колев

Зам.-председател на БСК

Петър Денев

Зам.-председател на БСК

Антон Петров

Член на УС на БСК

Величко Александров

Член на УС на БСК

Венцислав Славков

Член на УС на БСК

Виолина Маринова

Член на УС на БСК

Димитър Димитров

Член на УС на БСК

Димитър Райков

Председател на Контролния съвет

инж. Кирил Желязков

Член на УС на БСК

Максим Митков

Член на УС на БСК

Марин Христов

Член на УС на БСК

Николай Тончев

Член на УС на БСК

Петър Ризов

Член на УС на БСК

Петър Стефанов

Член на УС на БСК

Сашо Дончев

Член на УС на БСК

Спирос Номикос

Член на УС на БСК

Стефан Воденичаров

Член на УС на БСК

Стилиян Баласопулов

Член на УС на БСК