Управителният съвет (УС) на БСК се състои от не по-малко от 15 членове, които се избират от Общото събрание за срок от 5 години. УС приема планове и програми за дейността на БСК, организира изпълнението на решенията на ОС и отчита своята дейност пред него.

  • Председателят на УС се избира измежду членовете на Управителния съвет. Той ръководи и представлява организацията в страната и чужбина. Настоящият председател на БСК Радосвет Радев е избран на тази длъжност с решение на ОС на БСК от 5 декември 2018 г. 
  • Организацията на дейността на УС е поверена на главния секретар на БСК. От 2018 г. този пост заема Добри Митрев.​

Контролният съвет (КС) се състои от трима души, които се избират от Общото събрание за срок от 5 години. КС контролира законосъобразността и целесъобразността на изпълнението на решенията на органите на управление на БСК, както и правилното опазване на нейното имущество.

През 2014 г. е избран настоящият състав на УС и на КС.

Съгласно чл. 25, ал. 3 от Устава на БСК в органите на управление на камарата нямат право да участват политически лица.

Радосвет Радев

Председател на БСК

Димитър Бранков

Зам.-председател на БСК

Добри Митрев

Член на УС и Главен секретар

Камен Колев

Зам.-председател на БСК

Петър Денев

Зам.-председател на БСК

Андрей Делчев

Член на УС

Антон Петров

Член на УС на БСК

Бальо Динев

Член на УС

Величко Александров

Член на УС на БСК

Венцислав Славков

Член на УС на БСК

Виолина Маринова

Член на УС на БСК

Димитър Райков

Председател на Контролния съвет

Емил Дандолов

Член на УС

Иван Велков

Член на УС

Мила Елисеева

Член на УС

Николай Тончев

Член на УС на БСК

Петър Стефанов

Член на УС на БСК

Спирос Номикос

Член на УС на БСК

Стефан Воденичаров

Член на УС на БСК

Стилиян Баласопулов

Член на УС на БСК

Таня Бончева

Член на УС