Центърът за професионално обучение (ЦПО) при БСК е създаден през 1998 г. и е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.

Експерти на центъра участват активно във всички нива на тристранното сътрудничество при разработването на политиките за развитие на човешките ресурси, вкл. квалификация и преквалификация на работната сила, в отговор на новите изисквания на европейския пазар на труда.

ЦПО е изпълнител на редица проекти, финансирани изцяло или частично по национални и европейски програми.

ЦПО при БСК предлага:

  • Професионално обучение и квалификация по 35 професии и над 60 специалности, като издава национално признат документ. Във всички лицензирани програми са включени модули за придобиване на базисни умения като: чуждоезикови компетенции, здравословни и безопасни условия на труд, използване на компютърни технологии, комуникационни умения, умения за работа в екип и др.
  • Разработване на проекти по различни програми, по заявка от работодател;
  • Семинари по актуални теми;
  • Консултации в областта на квалификацията и развитието на човешките ресурси, както и за въвеждане на системи за управление на здравословни и безопасни условия на труд OHSAS 18001;
  • Вътрешнофирмени обучения по заявка на работодател на работното място или с откъсване от работния процес, в т.ч.: обучения за начална и допълнителна професионална квалификация; обучения за оптимизиране на мениджърските умения на екипите на различни нива;
  • Обучения на безработни лица по всички актуални програми на Агенцията по заетостта.

Всички обучения могат да се реализират на територията на цялата страна чрез развита партньорска мрежа с регионалните и браншовите структури на БСК.

Антоанета Кацарова

Ръководител "Методическо осигуряване"