Професионално обучение по национално лицензирани програми.

Центърът за професионално обучение (ЦПО) към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес (БСК) е създаден през 1998 година. 

Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.

Експерти на центъра участват активно във всички нива на тристранното сътрудничество при разработването на политиките за развитие на човешките ресурси, вкл. квалификация и преквалификация на работната сила в отговор на новите изисквания на европейския пазар на труда. 

ЦПО е изпълнител на редица проекти, финансирани изцяло или частично по бюджетни и европейски програми през последните години. 

 

ЦЕНТЪРЪТ ПРЕДЛАГА СЛЕДНИТЕ УСЛУГИ:

 1. Професионално обучение и квалификация;
 2. Разработване на проекти по различни програми по заявка от работодател;
 3. Семинари по актуални теми;
 4. Консултации;
 5. OHSAS 18001 - Системи за управление на здравословните и безопасни условия на труд;
 6. Вътрешно фирмени обучения по заявка на работодател на работното място или с откъсване от работния процес, в т.ч.:
 • Обучения за начална и допълнителна професионална квалификация;
 • Обучение за оптимизиране на мениджърските умения на екипите на различни нива;
 • Обучения на безработни лица по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
 • Сертифициране по ЕBC*L (European Business Competence* Licence) - сертифицираща програмата за бизнес компетенции. Центърът е оторизиран изпитен център за програмата.

Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 35 професии и над 60 специалности в следните области на образование: 

 • стопанско управление и администрация;
 • информатика;
 • производство и преработка;
 • архитектура и строителство; селско,
 • горско и рибно стопанство,
 • социални услуги;
 • услуги за личността;
 • опазване на околната среда.

Във всички лицензирани програми са включени модули за придобиване на базисни умения като: чуждоезикови компетенции, здравословни и безопасни условия на труд, използване на компютърни технологии, комуникационни умения, умения за работа в екипи и други.

Всяко лице, преминало през квалификационни курсове в ЦПО на БСК, допълнително има възможност да се включи безплатно във вътрешната “трудова борса” в системата на БСК. Това е информационна система на ЦПО на БСК, която създава реална среда за срещане на интересите на нашите членове – работодатели, търсещи персонал с определени характеристики, и лица, заявили желание за професионална реализация в избрани области.

Всички обучения могат да се реализират на територията на цялата страна чрез развита партньорска мрежа с регионалните и браншовите структури на БСК.

 • Корпоративно и вътрешно фирмено обучение с цел оптимизиране на мениджърските умения на екипите на различни управленски нива.
 • Комплексни дейности за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) в българските предприятия – работодателско обучение, правна защита, разработване на вътрешно фирмени програми и правила за ЗБУТ, управление на продуктите за ЗБУТ.
 • Мотивационно обучение, структурирано според характеристиките на отделните целеви групи, за изграждане на активна личностна позиция на пазара на труда и на работното място, за успешна трудова реализация и кариерно развитие.
 • Обучение за начална и допълнителна професионална квалификация на заети лица по заявка на работодател с откъсване от работния процес или на работното място.
 • Квалификационно обучение на безработни лица с последващо стажуване във фирми, членове на БСК, с цел осигуряване на устойчива заетост в конкретни професионални области.
 • Професионално обучение на физически лица с цел постигане на трудова мобилност и успешна професионална кариера по индивидуален или групов план.
 • Дейности за социална адаптация и реинтеграция на цивилния пазар на освободените от кадрова военна служба офицери и сержанти от Българската армия в резултат на нейната реформа.
 • Дейности за насърчаване на предприемачеството и стартиране на собствена стопанска инициатива.
 •  Обучение на ромски предприемачи за извеждане на бизнеса от сектора на сивата икономика и осигуряване на прозрачност на дейността.
 • Разработване и изпълнение на проекти за пазарна реализация на човешки ресурси в нови и перспективни пазарни ниши.
 • Обучение на българските институции и администрация в различни области на т.н. “социално предприемачество” за по-ефективно и целесъобразно управление на публичните средства и задоволяване на обществените потребности в контекста на предизвикателствата на националния и европейски пазар на труда.

ЦПО при БСК има 18 учебни звена в гр. София и в страната, структурирани към регионалните и браншовите камари - членове на БСК. Всяко звено притежава своя собствена материално-техническа база за провеждането на обученията по теория и практика. Базите са обзаведени със съоръжения и техника в съответствие с изискванията на ЕС

Учебно звено – СА Пловдив

Мария Симеонова – експерт

Тел: 032/ 902 442
e-mail: biapl@hotmail.com

Учебно звено – ИСА Варна

Веселина Костова – главен експерт

Тел: 052/ 622340
e-mail: isa_varna@abv.bg

Учебно звено – ТИК Бургас

Видка Вълчева – заместник председател

Тел: 056/ 840850
e-mail: cci-bs@bu.bia-bg.com

Учебно звено – ИСА Видин

Олег Антов – изпълнителен директор

Тел: 094/ 600225
e-mail: visa@abv.bg

Учебно звено – ИСК Враца

Лиляна Нелова – изпълнителен директор

Тел: 092/ 655685
e-mail: isa_vr@mail.bg

Учебно звено – СК Кърджали

Христина Николова – главен секретар

Тел: 0361/ 64577
e-mail: isa_kj@mail.bg

Учебно звено – СК Ловеч

Асен Митев – изпълнителен директор

Тел: 068/ 620113
e-mail: lovechoblast@dito-bg.com

Учебно звено – ИСА Пазарджик

Цветанка Радина – изпълнителен директор

Тел: 034/ 443315
e-mail: isapz@pasat.bg

Учебно звено – СК Плевен

Веселин Йотков – изпълнителен секретар

Тел: 064/ 822239
e-mail: ia_pleven@yahoo.com

Учебно звено – РСК Русе

проф. д. н. инж. Кр. Ениманев 

Тел: 082/ 825013
e-mail: rsk_rs@abv.bg

Учебно звено – СК Силистра

Йордан Чумпалов – изпълнителен директор

Тел: 086/ 823745
e-mail: sk_ss@mail.bg

Учебно звено – СК Стара Загора

Иван Ленков – изпълнителен директор

Тел: 042/ 641141
e-mail: sk_sz@.bgmbox.contact

Учебно звено – СК Търговище

Александър Александров – изпълнителен директор

Тел: 0601/ 65107
e-mail: nikolov@elnics.com

Учебно звено – РСК Петрич

Илия Левков – изпълнителен директор

Тел: 0745/ 60084
e-mail: learning_center@levkov.com

 

Във всички лицензирани програми са включени модули за придобиване на базисни умения като: чуждоезикови компетенции, здравословни и безопасни условия на труд, използване на компютърни технологии, комуникационни умения, умения за работа в екипи и други.

Всяко лице, преминало през квалификационни курсове в ЦПО на БСК, допълнително има възможност да се включи безплатно във вътрешната “трудова борса” в системата на БСК. Това е информационна система на ЦПО на БСК, която създава реална среда за срещане на интересите на нашите членове – работодатели, търсещи персонал с определени характеристики, и лица, заявили желание за професионална реализация в избрани области.

Всички обучения могат да се реализират на територията на цялата страна чрез развита партньорска мрежа с регионалните и браншовите структури на БСК.

ПРОФЕСИЯ

СПЕЦИАЛНОСТ

Администратор в хотелиерството

 • Организация на обслужването в хотел 

Готвач

 • Производство на кулинарни изделия и напитки 

Данъчен и митнически посредник

 • Митническа и данъчна администрация 

Дивечовъд

 • Горско и ловно стопанство

Дърводелец

 • Дърводелство 

Еколог

 • Екология и опазване на околната среда 

Заварчик

 • Заваряване

Икономист - информатик

 • Икономическа информатика 

Икономист - мениджър

 • Икономика и мениджмънт 
 • Индустрия 
 • Търговия 

Камериер

 • Хотелиерство 

Касиер

 • Касиер

Лесовъд

 • Горско стопанство

Маркетолог

 • Маркетинг

Мебелист

 • Мебелно производство

Монтажник на ВиК мрежи

 • Външни ВиК мрежи 
 • Вътрешни ВиК мрежи 

Монтьор на компютърни системи 

 • Компютърна техника и техологии
 • Компютърни мрежи

Озеленител

 • Парково строителство и озеленяване 
 • Цветарство

Оператор в производството на облекло

 • Производство на облекло от текстил 

Оператор на компютър

 • Текстообработване

Офис - мениджър

 • Бизнес администрация 

Офис - секретар

 • Административно обслужване 

Планински водач

 • Туризъм 

Портиер-пиколо

 • Хотелиерство 

Продавач - консултант

 • Продавач - консултант 

Работник в горското стопанство

 • Билкарство
 • Лесокултурни дейности 

Работник в заведенията за хранене и развлечения

 • Работник в обслужване на заведения за хранене и развлечения 
 • Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения

Ресторантьор

 • Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения 

Сервитьор-барман

 • Обслужване на заведения в обществено хранене 

Социален работник

 • Социални услуги на деца и възрастни с хронични заболявания с физически и сензорни увреждания 
 • Социални услуги на деца и семейства в риск 

Строител

 • Армировка и бетон 
 • Бояджийски работи 
 • Външни облицовки и настилки 
 • Вътрешни облицовки и настилки 
 • Зидария 
 • Кофражи 
 • Мазилки и шпакловки 
 • Мозайки 
 • Помощник в строителството 
 • Строително дърводелство 
 • Строително тенекеджийство 

Строител – монтажник

 • Дограма и стъклопоставяне
 • Метални конструкции
 • Стоманобетонни конструкции 
 • Сухо строителство

Счетоводител

 • Счетоводна отчетност 

Сътрудник в бизнес - услуги

 • Бизнес услуги 

Сътрудник в малък и среден бизнес

 • Малък и среден бизнес 

Тапицер

 • Тапицерство

Техник - лесовъд

 • Горско и ловно стопанство 

Техник на компютърни системи

 • Компютърна техника и технологии
 • Програмно осигуряване

Техник-животновъд

 • Пчеларство и бубарство 

Туристически агент

 • Туристически пътувания
 • Възстановяване и свободно време 

Финансист

 • Банково дело
 • Застрахователно и осигурително дело

Хлебар - сладкар

 • Производство на сладкарски изделия 
 • Производство на хляб и хлебни изделия 

Хотелиер

 • Организация на хотелиерството

Шивач

 • Шивачество

 

 АРТНЬОРИ НА ЦЕНТЪРА СА:

 • Регионалните Индустриално стопанските асоциации, ситуирани във всички окръжни градове в страната,
 • над 80 браншови камари и съюзи, покриващи всички сектори на икономиката,
 • Асоциацията на лицензираните центрове за професионално обучение в България (АЛЦПО),
 • Националният център за опазване на общественото здраве към МЗ,
 • Национален ромски център “Свети Георги”,
 • „Овергаз Холдинг” АД, „Газтек БГ” АД, „Асарел Медет” АД,  и др.


СРЕД КЛИЕНТИТЕ НА ЦЕНТЪРА СА:

Министерство на труда и социалната политика

 

 

 

Министерство на образованието и науката

Агенция по заетостта

 

 

 

Министерство на отбраната

Главно управление архиви

 

 

 

Дирекция национален строителен контрол

Столично Електроразпределение

 

 

 

Металснаб холдинг АД

Лукойл България

 

 

 

Еврофутбол

Профил OOД

 

 

 

Саав ООД

Банка ДСК

 

 

 

ОББ АД

Банка Хеброс АД

 

 

 

ТПК “Съгласие”  - град Русе

"ГАЗТЕК БГ" АД

 

 

 

Вотан ЕООД

Девня Цимент

 

 

 

Хотелски комплекс Долна Баня

"Симат" АД - град Димитровград

 

 

 

ЕТ "Васил Божинов" - град Свищов

 • Програма за обучение по ЗБУТ – “Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работното място” - от 2000 до 2007 и продължава;
 • Програма за обучение на работодателите от системата на МОН за осигуряване на ЗБУТ– 2004;
 • Рамков договор:УД-12-44/01.04.2003 г. за възлагане на дейности за “Социална адаптация и реинтеграция на цивилния пазар на освободените от кадрова военна служба офицери и сержанти от БА в резултат на реформата на БА” – План 2004;
 • Квалификационно обучение на безработни лица, проведено в регионалните учебни звена на ЦПО на БСК;
 • Квалификационно обучение на заети лица по заявка на работодател (чл.44 от ЗНЗ), проведено в ЦПО на БСК;
 • БИТОВА ГАЗИФИКАЦИЯ - съвместен проект на БСК и "Овергаз холдинг": “Квалификация и стартиране на самостоятелна стопанска дейност за изграждане и поддържане на битови газови инсталации”;
 • “Квалификация и стартиране на самостоятелна стопанска дейност за изграждане и поддържане на битови газови инсталации”, финансиран по Програма ФАР,Компонент 3 – “Стимулиране на предприемачеството сред безработните – развиване на свой собствен бизнес”;
 • Квалификационно обучение за лица от малцинствените групи;
 • “Стимулиране на предприемачеството сред 40 млади хора в региона на София” – партньорски проект по програма ФАР “Младежка заетост";
 • “Превърни потенциала в енергия”
 • “Нови хоризонти” – проект по програма ФАР “Обучение през целия живот”;
 • АУПТ – Квалификация на мебелистите - фирмена гаранция за европейско качество на продукцията - 2007
 • АУПТ – Организация на туризма и свободното време в Странджа - 2007;
 • АУПТ – Професионална квалификация на безработни лица от община Долна Баня по професия Шивач - 2007;
 • „Повече и по-добри работни места за по-висока заетост по взаимно СЪГЛАСИЕ”по договор за безвъзмездна помощ № BG2004/016-711.11.01.056 – PHARE “HRDPE” – I ,Обучение „Шивач” - 2007;
 • Консултиране „Предприемачество в сферата на туризма” и „Предприемачество в сферата на търговията и услугите” - PHARE “HRDPE” – I;
 • „Година на равните възможности” - 2007;
 • „Консултантска грантова схема” – PHARE CGS;
 • „Иновативни подходи в ПОО за заетост и адаптивност на работната сила” – PHARE 2005/HRDPE/GRANTS - 2008;
 • "Създаване на нови работни места и условия за устийчива заетост в сферата на туризма" - PHARE 2006 "Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта";
 • "Създаване на устойчиви работни места в ЕТ "Васил Божинов" - гр. Свищов - PHARE 2006 "Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта";
 • "Създаване на устойчива заетост в СИМАТ АД чрез инвестиции в технологичен и човешки капитал" - гр. Димитровград - PHARE 2006 "Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта"

Център „Професионално обучение и програми“

Адрес: София 1000, ул. Алабин 16-20
Телефон: +3592 932 09 36
E-mail: danisimi@bia-bg.com, a.katzarova@bia-bg.com,
m.mollova@bia-bg.com, milena@bia-bg.com, s.dobreva@bia-bg.com

Даниела Симидчиева - директор
Антоанета Кацарова
 
- ръководител "Методическо осигуряване"
Милена Димитрова - експерт
Стефка Добрева - експерт
Марлен Моллова - Експерт

 

Прочетено: 24837