09.10.2020

Стопанска камара Добрич организира целодневно обучение по програмата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) и оценка на риска на работното място  съгласно действащото в Република България законодателство. Обучението е финансирано от Фонд „Условия на труд”. Успешно преминалите обучението получават Удостоверение за завършено обучение по наредба РД-07-2/16.12.2009 г. на МТСП. 

Обучението ще се проведе на 9 октомври 2020 г., петък, от 9.00 до 16.00 часа, в Хотел „България“ – гр. Добрич, пл. Свобода 8, и е безплатно за фирмите, но с предварителна регистрация.

Заявки се приемат до 08.10.2020 г. или до запълване на местата в залата.

РЕГИСТРАЦИОНЕН ФОРМУЛЯР

За контакт: Николай Радев, email: dobrich@bia-bg.com

__________

ПРОГРАМА НА ОБУЧЕНИЕТО

Модул 1: Международно, европейско и национално законодателство по безопасността и здраве при работа

 1. Цели и приоритети на Стратегиите по безопасност и здраве при работа на Международната организация на труда, Европейския съюз и Република България.
 2. Национална програма по безопасност и здраве при работа.
 3. Основни нормативни актове на МОТ и ЕС регламентиращи осигуряването на безопасност и здраве при работа.
 4. Държавна политика, нормативна уредба, основни принципи и организация на дейностите по безопасност и здраве при работа.

Модул 2: Политика на предприятието и привеждането му в съответствие с нормативните разпоредби за осигуряване на безопасност и здраве при работа (БЗР)

 1. Оценяване на рисковете за безопасността и здравето на работещите.
 2. От оценяване на риска към управление на здравето и безопасността при работа.
 3. Основните принципи в БДС ISO 45001:2018 „Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания с указания за прилагане”.
 4. Цели, задачи и съдържание на политиката на предприятието за осигуряване на безопасност и здраве при работа.
 5. Права и задължения на участниците в трудовия процес за осигуряване на БЗР:
 • Работодател;
 • Работещи;
 • Орган/Служба по безопасност и здраве при работа;
 • Служба по трудова медицина;
 • Комитети и групи по условия на труд.

Модул 3: Процедури и дейности по осигуряване на безопасност и здраве при работа

 1. Периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
 2. Трудови злополуки, професионални болести и свързани с труда заболявания;
 3. Специална закрила на някои категории работници и служители;
 4. Стрес на работното място и психосоциални рискове;
 5. Безопасност при използване на опасни химически вещества и смеси;
 6. Поддържане на работното място в безопасно състояние;
 7. Теми, поискани от работодателите.

Модул 4: Примерни документи на предприятието. Добри практики, анкети и тестове

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Добрич: Обучение по ЗБУТ