Членове на БСК

165

в областта

Представяне

За нас

Стопанска камара Добрич е учредена през 1982 година като икономически съюз на фирми, създаден с цел да обединява и защитава бизнеса в региона. Камарата е колективен член на БСК. В нея членуват над 22 промишлени и търговски фирми от Добрич, Балчик, Каварна и др. общини. 

Като Национално представителна работодателска организация, Камарата участва активно  като член на регионалните комисии и съвети по различни направления:

 • Комисия по заетост съвет за сътрудничество към ДБТ
 • Комисия по заетост при Областен съвет за сътрудничество
 • Областен съвет по БЗУТ
 • Областна комисия към „Земите и горите”
 • Тристранен съвет на Областно ниво
 • Областен съвет за корупция
 • Областен съвет по енергийна ефективност
 • Областен съвет за стратегическо развитие
 • Областен съвет за регионално развитие
 • Областен съвет за туризма

Услуги

 • извършва услуги, свързани с представяне дейността на български и чуждестранни фирми;
 • предоставя информации, свързани с външнотърговска дейност;
 • предоставя услуги, свързани с митническия режим;
 • подпомага фирмите при разработване на бизнес планове и проекти в съответствие с условията на инвестиционните източници;
 • подпомага и защитава интересите на работодателите на регионално и национално ниво;
 • съдейства за предоставяне на информация по международни проекти и програми;
 • участва в тристранното сътрудничество;
 • организира и провежда квалификационни семинари, обучения


Членове на БСК в област Добрич 

1. Членове на Стопанска камара Добрич 22
2. Членове на Браншови организации 139
3. Директни 4


Членове на БСК в област Добрич по сектори

Добив /без на енергийни суровини/ 1
Други дейности, обслужващи обществото и личността 3
Образование 5
Операции с недвижимо имущ. наемод. дейност и други услуги. 4
Обработка на дървен материал и изделия от него без мебели. 6
П-во на дървесна маса, хартия, картон и изделия от тях. 7
П-во на електро, опитично и друго оборудване 1
П-во на изделия от каучук и пластмаси 1
П-во на кокс, рафинирани нефтопродукти и ядрено гориво 2
П-во на лицеви кожи и изделия от тях 6
П-во на машини и оборудване. 3
П-во на продукти от други неметални минерални суровини 8
П-во на химични ещества, химични продукти и химични влакна 5
Рибно стопанство 4
Селско, ловно и горско стопанство 4
Снабдяване с електрич. и топл.енергия, газообр.горива и вода 1
Строителство 76
Транспорт, складиране и събщения 8
Търговия, 12
Хотели и ресторанти 8


Управителен съвет на Стопанска камара - Добрич 

НИКОЛАЙ ИВАНОВ РАДЕВ Председател на УС "Фолиарт" ООД и "Смарт импрес" ЕООД
НИКОЛАЙ ЖЕЧЕВ КОЛЕВ Член на УС  „Билдконтрол” ООД
МИХАЕЛ ХРИСТОВ ДЕЛИЙСКИ Член на УС ЕНЕРГОЕФЕКТ КОНСУЛТ ЕООД
АЙДЕР ШУКРИ РЕДЖЕБ Член на УС БЕЛДАС ООД
ВЕСЕЛИН ДИМИТЛОВ Член на УС Албена автотранс ЕАД

Контрольор: инж. Емил Тасков, управител на "Билдконтрол" ООД


Устав на Стопанска камара - Добрич

Николай Радев
Председател
+359899 86 30 50