30.06.2013

В периода април-юни 2013 г. Българска стопанска камара ще проведе обучения по ключови компетенции: Мениджърски и социални умения, дигитални компетенции, умения за организация и оптимизация на производствени и бизнес процеси.

вж. ГРАФИК НА ОБУЧЕНИЯТА

Ако принадлежите към една от посочените по-долу групи:

 • Представители на бизнеса, заети лица в пилотните предприятия от избраните в рамките на проект сектори
 • Представители на социалните партньори на национално, регионално и браншово равнище
 • Представители на институциите на пазара на труда
 • Представители на институциите от сектор образование и обучение – както регулаторни органи, така и доставчици на образование и обучение от всички образователни подсистеми*, вкл. и представители на доставчици на неформално обучение
 • Самонаети лица
 • Студенти и самообучаващи се лица.


Можете да се регистрирате за БЕЗПЛАТНО УЧАСТИЕ в избрано от Вас обучение.

Важно: В обученията не могат да участват безработни лица!

Моля да имате предвид, че това е предварителна заявка за участие в курс за обучение. Местата са ограничени и се попълват по реда на постъпване на заявките. Наш представител ще се свърже с Вас и ще потвърди изрично възможността за включването ви не по-късно от 5 работни дни преди старта на курса.

Мениджърски/социални ключови компетенции

 • Управление на времето

Управлението на времето е важно умение, което помага за упражняването на контрол върху работата и намаляването на работния стрес. Обучението ще запознае участниците с техниките за ефективно управление на времето и начините за подобряването му и ще даде възможност за придобиване на умения за управление на времето - умение да изразходват работното си време за задачи, които водят до постигане на поставените цели и очакваните резултати в срок; способност да запазват спокойствие и да остават фокусирани върху целта в напрегнати моменти; да контролират емоциите си с цел да планират и изпълняват задачите си, така че да постигнат резултат.

 • Взимане на решения и управление на конфликти

Ще бъде разгледан моделът за вземане на решения, уменията, които трябва да притежава личността и отговорностите които трябва да поема, етапите при вземане на решения. Обучаемите ще придобият умения за управление на конфликти - идентифициране същността на конфликта, анализиране на основните причини за възникването му и действията със страните, участници в конфликтната ситуация.

 • Управление на качеството

В процеса на обучение ще бъдат представени типовете организационна култура и нива на нейното проявление. Ще бъде разгледано и качеството, като един от решаващите фактори за конкурентоспособността на бизнеса. Програмата ще запознае курсистите с концепциите за качество – принципи, елементи и системи за управление на качеството. Ще бъдат представени и стандарти от семейството ISO. В хода на обучението ще бъдат разгледани въпроси, свързани с понятията системи, процеси, одитиране и сертификация. Внимание ще се отдели на инструментите и методите за мениджмънт на качеството, на прилагането на изискванията на системите за управление чрез решаване на задания във вид на групови упражнения и казуси от практиката.

 • Водене на преговори и изграждане на сътрудничество

В рамките на обучението ще бъдат представени основните фази на преговорите, принципите на успешните преговори и тяхното отстояване, модели за изграждане на сътрудничество. Участниците в обучението ще придобият знания за убедителното изразяване и аргументираното отстояване на позиции, създаване и поддържане на мрежа от полезни контакти с клиенти и партньори, за постигане на целите посредством ефективното убеждаване на останалите.

 • Мотивация и работа в екип

Мотивацията и работата в екип са важен фактор за постигане на качество и ефективност при реализиране на фирмените политики. Обучението ще даде възможност за изграждане на умения за управляване на процесите и хората в екипите, координиране на общите и индивидуалните цели и интегриране на различни мнения, поддържане на целенасочено поведение, с цел постигане на желания резултат, способност за създаване на мотивираща работна среда и умения за работа с хора.

 • Ефективни комуникации

В рамките на обучението ще бъдат разгледани принципите на ефективна комуникация, общите модели на общуването, видовете комуникативна среда, техники и методи за ефективна комуникация. Участниците ще придобият знания относно основни понятия и умения за търсенето и подаването на информация към информационните звена в организацията, уверено и аргументирано представяне на идеи и предложения, способност за говорене пред различна аудитория.


Дигитални ключови компетенции

 • MS Windows 7 
 • MS Office 2010


Обучението акцентира върху работа с операционната система Windows, Интернет и електронна поща, подготовка и редактиране на документи. Участниците се запознават с оптималното използване на текстообработващата програма Word 2010, разработката на електронни таблици с Excel 2010, извършване на изчисления, сортиране на данни, визуализация на данните чрез диаграми. Обучението включва и усъвършенстване на презентационните умения с Power Point 2010. 

Kлючови компетенции по организация и
оптимизация на производствени и бизнес процеси

 • Иновативно мислене и поддържане на иновационен дух

Участниците придобиват знания относно същността на иновацията и иновативното мислене, значението на иновативното мислене за реализиране на положителни промени и нововъведения в рамките на фирмата. Вниманието се фокусира върху иновативните пътища към успеха – какво е креативно мислене, какви качества са необходими за креативно мислене. Насърчава се активното включване и подкрепа на новостите и извън сферата на работа – личната и социалната среда. Обучението цели да насърчи способността за приемане на промените като възможност за учене и израстване в професионален и личен план.

 • Компетентност за действие

Участниците придобиват знания относно основите на предприемачеството, предприемаческите стратегии и предприемаческия успех. Вниманието им се фокусира върху реализиране на бизнес дейности, необходими за развитието на собствената личност или на групата, отдела, фирмата. Обучението мотивира и насърчава готовността за усвояване на необходимите знания и способността на участниците за извършване на действия, насочени към конкретни резултати, приоритизиране на възможностите за самоусъвършенстване. Окуражава се поемането на натоварвания и повишаване на мотивацията за активно влияние върху действия, водещи към целта.

 • Продажбени умения и ориентация към клиента

Вниманието на участниците се фокусира върху продажбената политика на фирмата като основна част от маркетинговата политика и значението й за конкурентоспособността и позиционирането на пазара. Отделя се особено внимание на методи и подходи за насочване на вниманието към осъзнаване важността на взаимоотношенията с клиентите и насърчаване на интензивна и постоянна комуникация с тях. Разглеждат се въпроси, свързани с насърчаване на развитието на продажбени умения и повишаване на знанията за поръчки и продукти в съответствие с фирмените приоритети и цели, както и повишаване на способността за ефективно управление на взаимоотношенията с клиентите. 

По пълна информация за обученията и за преподавателите
можете да намерите 
ТУК

РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА


 * Предучилищно и училишно образование, средно общо и средно професионално образование, колежанско образование, висше образование, професионално обучение на възрастни.

 

 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

БЕЗПЛАТНИ ОБУЧЕНИЯ ПО КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНЦИИ (АПРИЛ-ЮНИ 2013 Г.)