12.10.2020

25 души от 17 столични фирми преминаха успешно обучение по програмата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) и оценка на риска на работното място, съгласно действащото в РБ законодателство.

Обучението се организира от Българска стопанска камара. То е безплатно за фирмите и е финансирано от Фонд „Условия на труд“. Успешно преминалите обучението получават Удостоверение за завършено обучение по Наредба РД-07-2/16.12.2009 г. на МТСП.

Обучението е целодневно и е организирано в четири модула:

  1. Международно, европейско и национално законодателство по безопасност и здраве при работа
  2. Политика на предприятието и привеждането му в съответствие с нормативните разпоредби за осигуряване на безопасност и здраве при работа
  3. Процедури и дейности по осигуряване на ЗБУТ
  4. Примерни документи на предприятието. Добри практики, анкети и тестове.

С оглед актуалната обстановка, специално внимание по време на курса се отделя на мерките по отношение превенцията срещу COVID-19.

Дата: 12.10.2020

Източник: БСК

Прочетено: 2253