12.07.2019

Добрите практики на Националния център за оценка на компетенциите към Българската стопанска камара бяха представени по време на форум „Пътища и мерки за повишаване на уменията на възрастните“, проведен на 12 юли, в София. Работата на Центъра беше представена от неговия директор - Томчо Томов.

Събитието е кулминационна точка на националния консултативен процес, осъществяван в България, за изпълнение на Препоръката на Съвета от 19 декември 2016 г. относно повишаване на уменията: нови възможности за възрастните. То е съществен етап от изпълнението на работната програма на националния координатор за учене на възрастни за периода 2018-2019 г.

На национален форум бяха доразвити резултатите от регионалните консултации в Царево, Габрово, Вършец, Шумен, Стара Загора и Дупница. 

Първият панел на Форума беше насочен към представяне на трите стъпки, залегнали в Препоръката: оценяване на уменията, персонализирани и гъвкави предложения за учене, както и валидиране и признаване. Вторият панел на Форума представи гледната точка на областните координатори за учене през целия живот от Велико Търново, Габрово и Ловеч. Те дискутираха своя опит, придобит от различни етапи на процеса, свързан със структуриране на координационните механизми, създадени на областно равнище, в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни. Акценти беше поставен върху различията, които се наблюдават в отделните региони, спрямо които могат за бъдат предприети успешни управленски действия.

Домакин на следващия национален дебат по същата тема през месец октомври тази година ще бъде Велико Търново.

Събитието се осъществява по Проект № 592041-EPP-1-2017-1-BG-EPPKA3-AL-AGENDA „Националните координатори в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни”, който се изпълнява от Министерството на образованието и науката и се финансира с подкрепата на Програмата на Европейския съюз в областта на образованието, обучението, младежта и спорта „Еразъм +”.

За допълнителна информация: Валентина Дейкова - национален координатор за учене на възрастни, v.deikova@mon.bg

Презентации:

Дата: 12.07.2019

Източник: БСК

Прочетено: 6777