Човешкият потенциал е най-важният корпоративен актив и ключов фактор за постигане на ефективност, икономически растеж и конкурентоспособност. По тази причина, все повече компании разработват свои компетентностни модели и прилагат компетентностния подход във вземането на управленски решения относно подбора, мотивирането, обучението и развитието на човешките ресурси.

За да отговори на нуждите на реалния бизнес от осигуряване на съвременни модели за управление на човешките ресурси към БСК е изграден Националния център за оценка на компетенциите (НЦОК), който поддържа Информационната система за оценка на компетенциите MyCompetence.

MyCompetence притежава сертификат № BG14/91312 по системата ISO/IEC 27001:2013 за сигурност на информацията.

 

 • Оценка на потенциала и компетенциите на ключови служители (Асесмънт център)
 • Проектиране, анализ и оценка на длъжностите в предприятието. Разработване на длъжностни характеристики.
 • Разработване и внедряване на фирмени компетентностни модели.
 • Разработване и внедряване на системи за управление на знанието в организацията.
 • Разработване на електронни обучения по заявка на организацията. Предоставяне на електронни платформи за обучение и развитие.
 • Разработване на вътрешни правила, програми и системи за управление на трудовото представяне, възнаграждение и стимулиране, въвеждане на нови служители, кариерно развитие, управление на таланта в организацията, управление на промяната.
 • Одит и оценка на ефективността в управлението на човешките ресурси.
 • Мотивация и удовлетвореност на служителите (мотивационен профил на организацията).
 • Нагласи и бариери към промяната.
 • Екипна ефективност.
 • Особености на организационната култура.
 • Академия по мениджмънт.
 • Техники и инструменти в набиране и подбор на персонал.
 • Лидерство и управление на екипи.
 • Управление на трудовото представяне (целеполагане, делегиране, мониторинг и контрол, решаване на проблеми, обратна връзка, оценяване).
 • Системи за управление на знанието в организацията.
 • Управление на таланта и приемствеността в организацията.
 • Ефективни комуникации и управление на взаимоотношенията.
 • Управление базирано на компетенции – сертифицираща програма за фирмени оценители (проектиране, анализ и оценка на длъжностите, разработване и внедряване на компетентностни модели, оценка на компетенциите на служителите).
 • Управление на конфликти и кризи.
 • Управление на промяната в организацията.
 • Управление на времето и стреса.

В рамките на разработената от БСК информационна система за оценка на компетенциите на работната сила MyCompetence функционира платформа за е-обучения.

Обученията са безплатни, но е необходимо потребителите да се регистрират в платформата.

Списъкът с обучения се допълва непрекъснато.

Прочетено: 8309