02.05.2017

Очаква се Модулът да бъде изцяло внедрен в дейността на АЗ до края на годината, с което с което да се подобри качеството на предлаганите от нея услуги на пазара на труда, следвайки европейските тенденции и практики.

Българска стопанска камара изпълни дейността си във връзка с договор с предмет „Разширяване и интегриране на услугите на информационната система за оценка на компетенциите MyCompetence към дейността на Агенцията по заетостта (АЗ) и потребностите на целевите групи потребителите“. Успешно разработен е модул „Личностен профил на търсещото работа лице“, който се предостави на АЗ за изпълнение на дейностите й.

Модул „Личностен профил на търсещото работа лице“ е изграден като WEB-приложение, което да се използва в бюрата по труда във връзка с подпомагането на регистриралите се в тях лица, които си търсят работа. Той осигурява холистичен цялостен подход при оценката на лицата, следващ добрите практики в ЕС за създаване и работа с профили – чрез него профилирането става детайлно и дълбинно. Модулът позволява създаването на профили на търсещите работа лица чрез детайлно описание на техните силни страни, придобити знания, умения и компетенции, както и сферите, в които биха могли да се развиват. Чрез него може да се оценят и анализират нагласите и поведението на индивидите и да бъдат насочени към най-подходящите свободни работни места и мерки за развитие. В същността си Модулът позволява използването на ресурсите на MyCompetence специално за целите и нуждите на Агенцията по заетостта, които включват: инструменти за оценка за умения и компетенции, електронни обучения, компетентностни модели за длъжности в различни икономически сектори. В допълнение към тези възможности Модулът включва и специално разработени за профилирането инструменти, които да оценяват търсещите работа лица по отношение на индивидуалните им характеристики така, че профилите им да бъдат съдържат обстойна, значима и съдържателна информация.

За внедряването на Модул „Личностен профил на търсещото работа лице“ бяха проведени 3 отделни обучения: за служители от Централната администрация на АЗ, от Дирекциите „Бюро по труда“ за гр. София и региона и от Дирекциите „Бюро по труда“ за гр. Пловдив и региона. По време на обученията участниците имаха възможност да разучат Модула и да разгледат функционалностите и нововъведенията, които предлага.

С приключването на проекта БСК предоставя на АЗ изцяло новоразработен Модул, предоставящ възможности за по-ефективна насочване на търсещите работа лица на пазара на труда. Очаква се Модулът да бъде изцяло внедрен в дейността на АЗ до края на годината, с което с което да се подобри качеството на предлаганите от нея услуги на пазара на труда, следвайки европейските тенденции и практики.

Дата: 02.05.2017

Източник: БСК

Прочетено: 3069