10.02.2017

Разработеният от Българска стопанска камара Модул ще даде възможност на Агенцията по заетостта да предостави качествено нова услуга за всички търсещи работа лица.

Българска стопанска камара (БСК) представи пред Агенцията по заетостта (АЗ) разработения електронен модул „Личностен профил на търсещо работа лице“ - web приложение за интеграция между системата MyCompetence и информационната система на АЗ.

Разработеният от БСК Модул ще даде възможност на АЗ да предостави качествено нова услуга за всички търсещи работа лица, които ще могат активно и ефективно да участват в процеса на описания на техните умения, разработването и изпълнението на препоръчания им план за развитие, както и безплатно да се възползват от пълната функционалност на инструментите за оценка на компетенции и електронните обучения предлагани от MyCompetence

Модулът е резултат от Етап 2 на Договора № 45/16.08.2016 г. между БСК и АЗ, финансиран по проект BG05M9OP001-1.004-0001-C01 „Подобряване качеството и ефективността на публичните услуги за уязвимите групи на пазара на труда и работодателите, съгласно Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Предметът на договора е разширяване и интегриране на услугите на информационната система за оценка на компетенциите (MyCompetence) към дейността на Агенция по заетостта и потребностите на целевите групи потребители.

В Етап 3 от изпълнението на проекта, предстои тестване на Модула преди внедряването му в работата на всички Бюра по труда на АЗ.

 

Дата: 10.02.2017

Източник: БСК

Прочетено: 3623