Дата: 10.02.2017

Източник: БСК

Прочетено: 2398

Българска стопанска камара (БСК) представи пред Агенцията по заетостта (АЗ) разработения електронен модул „Личностен профил на търсещо работа лице“ - web приложение за интеграция между системата MyCompetence и информационната система на АЗ.

Разработеният от БСК Модул ще даде възможност на АЗ да предостави качествено нова услуга за всички търсещи работа лица, които ще могат активно и ефективно да участват в процеса на описания на техните умения, разработването и изпълнението на препоръчания им план за развитие, както и безплатно да се възползват от пълната функционалност на инструментите за оценка на компетенции и електронните обучения предлагани от MyCompetence

Модулът е резултат от Етап 2 на Договора № 45/16.08.2016 г. между БСК и АЗ, финансиран по проект BG05M9OP001-1.004-0001-C01 „Подобряване качеството и ефективността на публичните услуги за уязвимите групи на пазара на труда и работодателите, съгласно Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Предметът на договора е разширяване и интегриране на услугите на информационната система за оценка на компетенциите (MyCompetence) към дейността на Агенция по заетостта и потребностите на целевите групи потребители.

В Етап 3 от изпълнението на проекта, предстои тестване на Модула преди внедряването му в работата на всички Бюра по труда на АЗ.